کارگاه «زنان، اشتغال وسلامت روان»، 1390/7/14

۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۹
کارگاه «زنان، اشتغال و سلامت روان»، مهرماه 1390
کارگاه «زنان، اشتغال و سلامت روان»، مهرماه 1390
کارگاه «زنان، اشتغال و سلامت روان»، مهرماه 1390
خانم دکتر فرشته موتابی، استاد کارگاه
خانم دکتر فرشته موتابی، استاد کارگاه
خانم دکتر فرشته موتابی، استاد کارگاه
کارگاه «زنان، اشتغال و سلامت روان»، مهرماه 1390
خانم دکتر فرشته موتابی، استاد کارگاه
کارگاه «زنان، اشتغال و سلامت روان»، مهرماه 1390