دکتر الهام ملک زاده

مشخصات فردی
نام الهام
نام خانوادگی ملک زاده
مرتبه استادیار پژوهشی
پست الکترونیک Elhammalekzadeh@gmail.ir

عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آشنائی با زبان های: ترجمه متون تخصصی انگلیسی و عربی

 

مدارک تحصیلی

 • دکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه الزهرا، شهریور۱۳۸۸/ عنوان پایان نامه: بررسی علل و عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی)در دوره رضاشاه؛ استادراهنما: دکتر منصوره اتحادیه، استاد مشاور: دکتر محمد امیر شیخ نوری
 • فوق لیسانس،رشته تاریخ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، دی۱۳۷۶  عنوان پایان نامه: امور خیریه در دوره قاجار؛ استاد راهنما: دکتر رضا شعبانی، استاد مشاور: دکتر ایرج تنهاتن ناصری
 • لیسانس، تاریخ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ۱۳۷۳

سوابق پژوهشی

کتب

 • زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر عبدال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی، تهران، انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول۳۷۹؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
 • سرگذشت صفاریان، تهران، انتشارات اهل قلم، چاپ اول۱۳۸۱؛ چاپ دوم ۱۳۸۳
 • تاریخ روابط ایران و ونیز (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ۱۳۸۳
 • روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (تصحیح نسخه خطی)،با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،چاپ اول۱۳۸۳؛ چاپ دوم۱۳۹۰
 • دانشجویان ایرانی در اروپا: اس‍ن‍اد م‍رب‍وط ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ اع‍زام‌ م‍ح‍ص‍ل‌(از س‍ال۱۳۰۷ ت‍ا ۱۳۱۳)، با همکاری دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران،۱۳۸۳
 • مجموعه مقالات در بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارت نوگل، ۱۳۸۴
 • سام و بهرام (تصحیح نسخه خطی) اثر فیاض لاهیجی، با همکاری دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، ۱۳۸۸
 • اولین قیام مقدس ملی در جنگ بین الملل اول (خاطرات سیاسی ادیب السلطنه، حاج عزالممالک)، تصحیح و اضافات: الهام ملک زاده، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش،۱۳۹۰
 • گردآوری و تنظیم کتاب جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر ۱۳۹۰
 • مؤسسات خیریه رفاهی بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، تهران، نشر تاریخ ایران،۱۳۹۱
 • Archives :Finding Women in the Sources/ Women and Endowments (vaqf) in late Qajar and early Pahlavi Era, Priston university publish, ۲۰۱۱
 • ویراستاری علمی کتاب راپورت میانکاله، تصحیح و گردآوری دکتر جمشید قائمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، ۱۳۹۰
 • معرفت تقویم(تصحیح، تحریر و مقدمه)، اثرعبدالعلی بیرجندی، با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکر بکر به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهار ۱۳۹۱
 • تاریخ ایران دوره‌ اسلامی کارشناسی ارشد خلاصه درس، نکات مهم ...کنکورهای آزاد و سراسری۹۱-۷۵، با همکاری: رقیه آقا بالازاده، سمیه محمودی، مدرسان شریف، بهار ۱۳۹۱
 • دائره المعارف جنبش های اسلامی، مجموعه نویسندگان، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ۱۳۹۲
 • مجموعه مقالات همایش پانصدمین سالگرد درگذشت نظام الدین عبدالعلی بیرجندی، با همکاری خدیجه سهراب زاده، تهران، انجمن ایرانی تاریخ- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تابستان ۱۳۹۲
 • بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد، همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکربکر، تابستان ۱۳۹۲
 •  Culture and Cultural Politics Under Reza Shah: The Pahlavi State, New Bourgeoisie and the Creation of a Modern Society in Iran (Iranian Studies), How to give Birth to a New Generation: Midwifery in Reza Shah’s Health Care System", Edited by: christoph werner. Bianca devos, press ROUTLEDGE .UK.۲۰۱۳
 •  Abd-ol Ali Birjandi’s Active Life and Scientific Achievements ۵۰۰th Anniversary of/ مجموعه نویسندگان/ انتشارات علمی- فرهنگی/۱۳۹۲
 • جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد/ الهام ملک زاده. زهرا حامدی. زهرا علیزاده بیرجندی/ انتشارات مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲
 • نظم و امنیت در خراسان جنوبی بر پایه گزارش های نظمیه در سده اخیر با همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، فکربکر، ۱۳۹۳
 • مجموعه مقالات سومین همایش ایران و استعمار انگلیس، اعتراضات مردمی در برابر نقش استعماری انگلستان در بروز قحطی ایران، ۱۳۹۳
 • مصائب بی طرفی گزارشی از درگیری ایران در جنگ جهانی اول، شماره ۱۸، اندیشه پویا، مرداد۱۳۹۳
 • مبدأ نهضت: (مجموعه مقالات قیام پانزده خرداد)/ احزاب سیاسی وابسته دولت محمد رضا پهلوی، بهار ۱۳۹۳
 • مروری برتاریخ پزشکی و مامایی در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر، آفرین ادب جشن نامه استاد ادیب برومند، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۳
 • مجموعه مقالات همایش روابط تاریخی بوشهر، بصره و مسقط، بوشهر و قحطی جنگ جهانی اول به روایت اسناد آرشیو ملی ایران، در دست انتشار
 • سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تابستان ۱۳۹۴
 • روایت اسنادی تاریخ جنون در ایران، زهرا علیزاده بیرجندی، الهام ملک زاده، تهران، نشر فکربکر، ۱۳۹۶
 • مراسم پاسداشت زنان پیشکسوت، به کوشش: الهام ملک زاده، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، خرداد ۱۳۹۶
 • جستاری بر تاریخ معاصر ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زیرچاپ
 • مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) دوران پهلوی دوم(۱۳۲۰تا ۱۳۵۷شمسی)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷
 • در اعماق زمان، زندگینامه سیاسی فیروز میرزا (نصرت الدوله)، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۶.
 • تصحیح جغرافیای قفقازیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زیر چاپ
 • A NARRATIVE OF HISTORICAL AND CULTURAL TIES BETWEEN IRAN AND ROMANIA, Iran and the West book. Under print IB Tauris Publishing House,۲۰۱۸.

 

 

طرحهای پژوهشی

 • مجری طرح «نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • مجری طرح «تاریخچه جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران»/ موسسه علمی- کاربردی هلال ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۷
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی"سیرتکوین و تطور حرفه مامائی در عصر قاجار و پهلوی اول"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی"تشکیل بانک اطلاعات اسناد تاریخی جمعیت ایران"، مرکز پژوهش ها و مطالعات جمعیتی منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، شهریور ۱۳۹۰
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، دکتر زهرا حامدی، "جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد"، مرکز پژوهش و مطالعات اسنادی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی "بررسی حوادث طبیعی و انسان ساخت یکصد ساله اخیر تهران و مجموعه اقدامات امدادی انجام شده"، جمعیت هلال احمر استان تهران،۱۳۹۰
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی"تاثیر عوامل خارجی در قحطی بزرگ ایران طی جنگ جهانی اول (۱۲۹۳- ۱۲۹۸هـ.ش) بر اساس اسناد منتشرنشده آرشیوی با تاًکید برانگلستان و روسیه"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱
 • مجری و سرپرست بررسی نقش عوامل خارجی در قحطی بزرگ ایران در طی جنگ جهانی اول (۱۲۹۳۱۲۹۸هـ.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاًکید بر انگلستان و روسیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۲.
 • مجری طرح پژوهشی«بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد» با همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، بنگاه خیریه آبلوله بیرجند، ۱۳۹۱ ۱۳۹۲. بیرجند
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی «جستاری بر تاریخ معاصر ایران»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مرداد ۱۳۹۲
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی«بررسی عوامل موثر برایجاد و تکوین مؤسسات خیریه(رفاهی- بهداشتی) دوران پهلوی دوم (۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شمسی)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۳
 •  مجری و سرپرست طرح پژوهشی «تصحیح جغرافیای قفقازیه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۴
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی«تاریخ سازمان های فعال حوزه تأمین اجتماعی در دوره پهلوی دوم (مطالعه موردی: سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۵
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی «تاریخ تحلیلی مدارس عشایری ایران در دوره پهلوی» (۱۳۰۴ ۱۳۲۰ شمسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۷

مقالات

مجلات علمی- پژوهشی

 • نگاهی به انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر، پژوهشنامه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، ۱۳۸۶
 • وضعیت سیاسی اجتماعی زنان دردوره مغولان وایلخانان، مسکویه،دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرری، شماره۴، تابستان ۱۳۸۷
 • شرایط اجتماعی مؤثر بر ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، زمستان ۱۳۸۶و بهار ۱۳۸۷
 • بهداشت و اقدامات خیریه بهداشتی در دوره رضاشاه، فصلنامه علوم انسانی (تاریخ اسلام و ایران)، سال۱۹، شماره۳، پائیز ۱۳۸۸
 • مروری بر تاریخچه پیدایش جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران (۱۲۸۵ ۱۳۵۷)، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (۴)، تیر ۱۳۹۰
 • غضنفرالسلطنه و جایگاه سیاسی وی در مقاومت مردم دشتستان، مجموعه مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول، انتشارات بیاد فارس شناسی،۱۳۹۰
 • بررسی و نقد کتاب«تقویم تاریخ دفاع مقدس(جلد اول) آخرین روزهای صلح، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس«نگین ایران»، بهار ۱۳۹۰
 • نفت، انقلاب مشروطه و بختیاری ها، مجموعه مقالات جمشیدنامه:(یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر ۱۳۹۰
 • وقف در آسیای مرکزی: چهارصد سال تاریخچه مکان های مقدس مسلمین، (با همکاری محمد بقایی شیره جینی)، مجموعه مقالات جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکترجمشید قائمی)، نشردانش وفرهنگ، آذر۱۳۹۰
 • تاًثیر اندیشه های جدید غرب بر تحول امور خیریه (از مشروطه تا روی کار آمدن دولت رضاشاه)، با همکاری محمد بقایی شیره جینی، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (۴)، تیر۱۳۹۰
 • روایت شفق سرخ از مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ،۱۳۹۰
 • روایت جراید از بهداشت و پزشکی ایرانِ دوره پهلوی اول، مطبوعات بهارستان(۱) فصلنامه مطالعات نشریه های ادواری، پاییز ۱۳۹۰
 • مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر، مجموعه مقالات همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، دی۱۳۹۰
 • تحلیلی بر شغل مامایی در بهداری دوره رضاشاه، فصلنامه علمی پژوهشی گنجینه اسناد، شماره ۸۷، پائیز ۱۳۹۱
 • نگاهی به انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر، مجموعه مقالات سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر، انتشارات کویر،۱۳۹۰
 • قاینات و قدرت های بزرگ در دوره قاجاریه (۱۳۴۴-۱۲۱۰ق) بررسی اوضاع سیاسی قاینات، (با همکاری علی آرامجو)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، س۵، ش۳، بهار۱۳۹۰
 • بررسی اسنادی سیاست های اقتصادی دولت در مورد گیاهان صنعتی و دارویی قاینات (دوره زمانی ۱۳۰۰- ۱۳۲۰)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، س۶، ش۱، پاییز۱۳۹۰
 • The Effect of the Constitutional Revolution on Charitable Deeds in Tehran/ International Research Journal of Applied & Basic Sciences/ ۲۰۱۳ / Vol ۴ No.۶/ ISC Journal
 • جستاری بر تاریخ نگاری رسمی زنان در دورۀ پهلوی اول، دو فصلنامۀ علمی-  پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری، دانشگاه الزهرا، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • The Role of Hellenism in the Development and Enhancement of Urbanization in Ancient Persia/ “Journal of Novel Applied Sciences”/ J Nov.A ppl Sci., ۲(۱۱): ۶۱۵-۶۱۸, ۲۰۱۳/ / ISC Journal
 • روایت اسنادی قحطی شرق ایران در جنگ جهانی اول، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، شماره ۳، بهار ۹۲
 • آب انبارهای وقفی یزد در دوران قاجار و پهلوی، علمی- پژوهشی مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، سال هشتم، شماره ۲۴، بهار ۱۳۹۲
 • روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران، فصلنامۀ علمی- پژوهشی تاریخ ایران و اسلام، دانشگاه الزهرا، پاییز ۱۳۹۳
 • یک قرن نوع دوستی (۴): جمعیت هلال احمر در سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ بخش اول: اساسنامه و فعالیت های امدادی، فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، دوره ۷، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴.
 • درآمدی اسنادی بر سیاست های فرهنگی پهلوی اول و دوم، فصلنامه علمی پژوهشی گنجینه اسناد، سال ۲۶. دفتر دوم، تابستان ۱۳۹۵
 • زنان و موسسات خیریه رفاهیبهداشتی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی دوم، مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پذیرش انتشار
 • عملیات جاسوسی شوروی در ایران در دوره رضاشاه بر اساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف طی سال های ۱۳۰۵ـ۱۳۰۷، با همکاری علی الله جانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، اسفند ۱۳۹۶
 • واکاوی خاستگاه و کارکردهای نشان‌های دولتی عصر قاجار، با همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، سمیه حمیدی، الهام ملک زاده، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی، دوره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۶
 • شلیک توپ ماه رمضان به روایت اسناد آرشیو ملی ایران، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، زمستان ۱۳۹۶
 • کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول (نمونه‌پژوهی: موقوفات زنان تهران)، الهام ملک زاده، مرضیه افرافر، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های تاریخی، اصفهان، دوره۹، شماره۳، پاییز ۱۳۹۶
 • قحطی مناطق جنوب طی جنگ جهانی اول به روایت اسناد آرشیو ملی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس، سال اول، شمارۀ دوم، تابستان۱۳۹۶.

مجلات علمی- تخصصی

 • اقدامات خیریه و فعالیت های عام المنفعه زهراسلطان نظام مافی، وقف میراث جاویدان- بهار۱۳۸۴/ ۲۰۰۵م
 • مدرسه عباسقلی خان مشهد و نزاع بین وارثان آن ومتولیان وقت، وقف میراث جاویدان-تابستان۱۳۸۵/۲۰۰۵ م
 • تصاویری ازایران درسفرنامه سرهنگ کلمباری،سفرنامه ای ازدوره فتحعلی شاه قاجار،کتاب ماه/تاریخ وجغرافیا زمستان ۱۳۸۳/ ۲۰۰۴
 • سیمای امام علی(ع) دربرخی از آثارچاپی ویژه تاریخ تشیع، کتاب ماه/تاریخ وجغرافیا اسفند۱۳۷۹ ش/ ۲۰۰۱م
 • معرفی کتاب رجال کتاب حبیب السیر، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا اردیبهشت۱۳۸۰ش/ ۲۰۰۱م
 • معرفی و نقد کتاب نایبان کاشان بر اساس اسناد، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا - شهریور۱۳۸۰ش/ ۲۰۰۱م
 • معرفی و نقد کتاب سورم سرا بالامحله کردکوی، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا شهریور۱۳۸۰ش/ ۲۰۰۱ م
 • کارنامه درخشان علمی دکتر عبدالحسین نوایی، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا مهر ۱۳۸۳ ش/ ۲۰۰۴م
 • نقد کتاب تاریخ عضدی یاناگفته هایی از دربار فتحعلی شاه، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا- دی ۱۳۷۹ش /۲۰۰۱م
 • تاریخ و فرهنگ و مردم ژاپن، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا-۱۳۸۱ش/۲۰۰۲ م
 • دیدار از ژاپن، ویژه نامه ژاپن، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا- ۱۳۸۱ش/۲۰۰۲ م
 • نقد و معرفی کتاب اسناد مدارس دخترانه در دوره قاجار و پهلوی، کتاب ماه/تاریخ وجغرافیا- ۱۳۸۱/ ۲۰۰۲ م
 • گزارش دومین سمینار بین المللی انجمن زنان پژوهشگرتاریخ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا-۱۳۸۱ ش/۲۰۰۲ م
 • این دولت و ملک می رود دست به دست .اشراقی نامه. چاپ اول۱۳۸۲، چاپ دوم ۱۳۸۴ش/ ۲۰۰۵م
 • فولکور در ایل بختیاری. ئاوینه ۱۳۷۶ ش/۱۹۹۷ م
 • تصحیح وتوضیح برنسخه تفضیل دارالفنون اثرموسی مرآت الممالک با همکاری دکترنوائی،مجله تاریخ، دانشگاه تهران ۱۳۸۳ ش/ ۲۰۰۴م
 • پنج مقاله درویژه نامه پیام تاریخ به مناسبت سمینار بین المللی زن درتاریخ معاصر .انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ۱۳۸۳ ش/ ۲۰۰۴ م
 • چو ایران نباشد تن من مباد. کتاب هفته، مهر ۱۳۸۴ش/ ۲۰۰۵م
 • وضعیت امور خیریه تهران عصر مشروطه/گنجینه اسناد ملی ایران، ویژه نامه مشروطیت، ۱۳۸۵ ش/ ۲۰۰۶م
 • وضعیت امور خیریه اردبیل در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد، ش۵۷، بهار ۱۳۸۴ش/ ۲۰۰۵م
 • وضعیت امور خیریه رشت در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد، ش‌ ۵۳، ب‍ه‍ار ۱۳۸۳/ ۲۰۰۵م
 • وضعیت امور خیریه قزوین در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد
 • هیأت تفتیشی از دوره قاجار/ فصل نامه تخصصی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش‌ ۵۴، ت‍اب‍س‍ت‍ان ۱۳۸۳/ ۲۰۰۴م
 • مادام توماسن یکی از بانوان نیکوکار فرانسوی در ایران/ فصل نامه تخصصی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش‌ ۴۹و۵۰، ب‍ه‍ار و ت‍اب‍س‍ت‍ان ۱۳۸۲/۲۰۰۳م
 • مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصادی مجالس اول وسوم شورای ملی/فصل نامه تخصصی پیام بهارستان، ش۹، زمستان، ۱۳۸۹
 • ابومسلم نامه و نقش آن در تاریخ اجتماعی عصر صفوی/ مزدک نامه (۳)، نشر خواهان، تیر۱۳۸۹
 • مروری بر نظریات اقتصادی عصر رضاشاه و تأثیر آن برامور خیریه/ مزدک نامه (۳)، نشر خواهان و اساطیر، تیر ۱۳۸۹
 • روایت جراید از بهداشت و پزشکی ایرانِ دورۀ پهلوی اول،مطبوعات بهارستان(۱)، فصلنامه مطالعات نشریه های ادواری، پاییز ۱۳۹۰
 • اصول حکمرانی،پیام بهارستان، شماره دوم ویژه حقوق وقانون، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون،زمستان ۱۳۹۰
 • وضعیت علم و آموزش در دوره صفویه (با استنادبه سفرنامه ها)، همکاری الهام شیرین زبان، فصلنامه تاریخ پژوهی؛ شماره۵۰، سال چهاردهم، بهار ۱۳۹۱
 • روایت سفرنامه‌های ایتالیایی و اسپانیایی از روابط ایران و پرتقال درهرموز، مجموعه مقالات مزدک نامه ۵، تیر ۱۳۹۱
 • قانون مظفری/پیام بهارستان ویژه نامه قانون و حقوق جلد سوم، تابستان ۱۳۹۱
 • چالش فانوس های دریایی ایران در خلیج فارس، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۷۹، فروردین. بهار ۱۳۹۲
 • مدارس نظامی نوین ایران(از دورۀ صفویه تا تأسیس دارالفنون،همکاری مسعود دادبخش،فصلنامه پیام بهارستان، شماره ۱۸، زمستان ۱۳۹۱
 • جستاری برشکل گیری امورخیریه نوین در ایران عصرقاجار، هفته نامه شهروند امروز، شماره۵۵۰،۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 • ابزاری برای خدمت به نیازمندان و دست‌گیری بیماران، هفته نامه شهروند امروز، شماره ۲۹،  ۶۱۵/۴/۱۳۹۴
 • آب لوله‌کشی نخستین‌بار در کدام شهر ایران رواج یافت، هفته نامه شهروند امروز، شماره ۶۷۷، ۱۹/۵/۱۳۹۴
 • روابط فرهنگی ایران و رومانی بر پایه اسناد آرشیو ملی ایران، آرشیو ملی، سال اول. شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴
 • مدرسه عباسقلی خان مشهد و نزاع بین وارثان آن و متولیان وقت، مجموعه مقالات نشست تخصصی بررسی تاریخ وقف در ایران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی، ۱۳۹۵
 • جنگ جهانی دوم به روایت اسناد مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات همایش ایران و جنگ جهانی دوم،انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۱۳۹۵
 • تشکیل صندوق های قرض الحسنه در ایران، فصلنامه آموزشی،ترویجی مطالعات و مدیریت امر خیر، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵.
 • بررسی روند ایجاد و گسترش امور خیریه نوین (۱) پیشینۀ امور خیریه در ایران تا پایان دوره قاجار/ فصلنامه آموزشی، ترویجی مطالعات و مدیریت امر خیر، شماره۲، پائیز ۱۳۹۵.
 • بازیابی هویت زنانه در نقوش نمادین قالی ذهنی باف بختیاری، الهام ملک زاده، شیوا باورصاد، فصلنامه تخصصی مردم نامه، شماره چهارم و پنجم، تابستان و پاییز ۱۳۹۵

کنفرانس و همایش ها

ارایه چکیده

 • حوزه علمیه نصیری و رصدخانه آن ، مهم ترین نهاد آموزشی علمی ایلخانی/ کنگره فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی و طرح احیای ربع رشیدی- تبریز اردیبهشت ۱۳۸۴ ش
 • اقلیت های دینی شیراز در عصر زندیه /کنگره بزرگ فارسی شناسی- اردیبهشت ۱۳۸۴ش
 • روایت سفرنامه های ایتالیایی و اسپانیایی از روابط ایران و پرتغال در هرموز، همایش فرهنگی و گردشگری خلیج همیشه فارس
 • جایگاه قلاع تاریخی دیلمان/ همایش دیلمان شناسی سیاهکل ۱۳۸۴ ش
 • حضور اجتماعی و فعالیت های زنان ارمنی تهران در بحبوحه مشروطه و پس از استقرار آن / همایش بین المللی بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیتتهران اردیبهشت ۱۳۸۴ ش
 • انجمن های خیریه ایرانیان مقیم قفقاز/ همایش تاریخ روابط ایران و قفقاز
 • مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصادی مجالس اول و سوم شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد ۱۳۸۹
 • نوسازی در دوران رضاشاه، (تعامل دولت با مجلس در جهت مشروعیت دادن به نوین سازی ایران در طی ادوار پنجم تا هشتم مجلس شورای ملی)/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد ۱۳۸۹
 • تعلیم و تربیت و نظام آموزش نوین: مروری بر قوانین و مصوبات ادوار اول تا چهارم مجلس شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد ۱۳۸۹
 • بررسی فعالیت های عام المنفعه رفاهی- بهداشتی در دوران رضاشاه (تعامل سیاستهای دولت و مجلس در ادوار پنجم تا هشتم)/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد ۱۳۸۹
 • انحلال قرار داد دارسی در آیینه نقش آفرینی نمایندگان مجلس شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد ۱۳۸۹
 • همایش بین المللی نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و ارّان/ اردبیل،۴ و ۵ خرداد ۱۳۸۹. عنوان مقاله: جایگاه نسخه پژوهی در مطالعات تاریخ محلی مطالعه موردی: تفصیل شکارگاه های اردبیل، ‌مشکین و سبلان
 • همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران۱۷و۱۸ آذر۱۳۸۹. عنوان: کارآمدی اسناد در بررسی انتقادی مطالعات تاریخ معاصر
 • همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل ۱۳۹۰. عنوان مقاله: تغییر مذهب یا تحمیل قدرت، مروری بر گزارش های مورخان دوره صفوی از اقدامات شاه اسماعیل
 • سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های ۱۹ و۲۰/ تهران۱۳۹۰. عنوان مقاله: زنان، سیاست و ایدئولوژی حاکمیت در ایران و ترکیه (مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک)
 • همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر،۱۳۹۰. عنوان مقاله: مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر
 • سومین همایش دوسالانه بین المللی خلیج فارس تاریخ، فرهنگ و تمدن/ تهران۱۰ تا ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۱. عنوان مقاله: چالش فانوس های دریایی ایران با دولت های انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
 • Armenian Business Rules in Sabzevar Qajar Manuscript/ On The Autochthonous Peoples Of The Caucasian-Caspian Region International ۲۰۱۲/Yerevan, Armenia.
 • بررسی جایگاه مطالعات میان رشته ای در دانشکده ها و مراکز علمی غربی (مطالعه موردی: آکادمی آمریکائی دین) همایش روش شناسی در مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم انسانی اسفند ۱۳۹۱ اردبیل
 • علوم میان رشته ای و باستان شناسی ایران از آغاز تاکنون مطالعه موردی: کارآمدی اسناد تاریخی در شناخت تاریخ باستان شناسی جدید در ایران، همایش ملی باستان شناسی ایران(دستاوردها، فرصت ها، آسیب ها)، ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، دانشگاه بیرجند. دانشگاه هنر. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی.
 •  Geographic area, civilization, history, culture and heritage in the Caucasus based on manuscripts Geography of the Caucasus/IRAN AND THE CAUCASUS,Arran, Shirvan and Azerbaijan/ ۲۰۱۳/ Yerevan, Armenia.
 • بررسی فعالیت های اجتماعی زنان زرتشتی و ارمنی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ ش، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یکصد ساله اخیر، ۲۷-۲۸ آذر ۱۳۹۲ تهران
 • Takieh,Hosseynieh and Women’s Shrines in Bushire during the Reza Shah Era, WOCMES,۱۸- ۲۲ augest, aankara,Turkey.
 • از کلاس قابلگی تا مدرسه عالی مامایی، همایش ملی زن در تاریخ آذربایجان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، مرند
 • آموزشگاه های مددکاری سازمان زنان تبریز، همایش ملی زن در تاریخ آذربایجان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، مرند
 • قحطی جنگ جهانی اول در فارس به روایت اسناد آرشیو ملی ایران، همایش وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فارس همزمان با جنگ جهانی اول، آبان ۱۳۹۳، داراب
 • اسناد خوی در آرشیو ملی ایران، همایش ملی خوی در گذر تاریخ،۲۱ شهریور ۱۳۹۳، خوی
 • عملکرد زنان نماینده مجلس پس از انقلاب اسلامی ایران (مطالعه موردی مجالس اول تا ششم)، سمینار ملی زن در تاریخ مجالس ایران، ۱۷ آذر ۱۳۹۴، تهران
 • زیارت بدون حضور مردان، مطالعه موردی: زیارتگاه بی بی دوست در منطقه سیستان، همایش ملی زن در تاریخ محلی ایران (منطقه جنوب)، ۳ دی ۱۳۹۴/ تهران.
 • قانون خدمات اجتماعی و نقش زنان نماینده در مجلس بیست و دوم (۱۳۴۶ تا۱۳۵۰)، ششمین همایش تخصصی مجلس،۳ دی۱۳۹۴/ تهران
 • Women, politics and ideology of the government in Iran and Turkey (A Comparative Study of the Reza Shah and Ataturk ,The Economic and Social History of the Republic of Turkey,۲۶-۲۸  نوامبر ۲۰۱۵ ,Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ,Izmir.Turkey
 • نوروز در میان اقوام بلوچ، همایش ملی نوروز، میراث صلح، ۱۸ اسفند ۱۳۹۴/ تهران.
 • The role of manuscripts translation in the arrival of European nineteenth century culture to Iran  Case Study: cookbooks of Qajar era. International Scientific-Research Center IBCE, Sofia University/ ۲-۳ JUNE ۲۰۱۶/ Sofia,Bulgaria  

 تاریخ، ۲ و۳ ژوئن ۲۰۱۶، مرکز مطالعات ایران و بالکان و اروپای مرکزی و دانشگاه صوفیه، بلغارستان.

 • جستاری بر وضعیت اقتصادی و مالی ایران در واپسین روزهای حکومت قاجار و در آستانۀ جنگ جهانی اول،  ۱۶/۱۲/۱۳۹۴، همایش ملی گذار از قاجار به پهلوی، سالن همایش سازمان اسناد ملی ایران. تهران.
 • The Role of Tsarist Russia and the Soviet Union in the» Iranian Famine of the First World War I, Iranian Studies, ۲-۵ Aug/Wien. Austria
 • بررسی تطبیقی مدارس آموزشی وقفی اروپا و آمریکا با مدارس وقفی ایران با تاکید بر راهکارهای عملیاتی برای مدرسه عباسقلی خان شاملو، نشست تخصصی بررسی کارکردهای آموزشی مدارس وقفی مشهد با تاکید بر مدرسه عباسقلی خان شاملو، مشهد، آذر ۱۳۹۵.
 • Documental Narrative of Cultural Relations between Iran and China during Pahlavi Era,International Conference Of Silk Road Culture & Chang’an Forum, ۶-۹ sep ۲۰۱۶, Xian, China
 • تحولات نهادی واجتماعی وچالش های فراروی خیریه ها، مطالعه موردی: بنگاه خیریه آبلوله بیرجند، (زهرا علیزاده بیرجندی، الهام ملک زاده، اولین همایش ملی خیرماندگار، تهران/۲/۱۲/۱۳۹۵
 • The geography of Caucasus, the surviving almanac of Naseri era/ International Scientific-Research Center IBCE, Sofia University/ ۲۳-۲۴ February ۲۰۱۷/ Sofia,Bulgaria
 •  دانشگاه جندی شاپور واحیای هویت باستانی در دوره پهلوی (الهام ملک زاده، انیس سجادی)، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول ۳/۱۲/۱۳۹۵
 • زنان و ترانه های عامیانه بختیاری، همایش ملی زن درتاریخ محلی خوزستان، انجمن زنان پژوهشگرتاریخ و دانشگاه چمران، اهواز ۷/۱۲/۱۳۹۵

ارائه سخنرانی

 • سمینار بین المللی زن در ادوار مختلف تاریخ ایران/ایران- شیراز ۱۳۸۱ش/ عنوان مقاله: موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران عصر مغول و ایلخانی
 • وضعیت امور خیریه و تحولات آن پس از مشروطه/ همایش کنگره بزرگداشت مشروطه، شبستر مرداد ۱۳۸۲ ش
 • همایش زن و علم در عصرحاضر، دانشگاه صنعتی شریف- تهران آبان۱۳۸۴ش/عنوان مقاله: تأسیس و گسترش مدارس دختران در تاریخ معاصر
 • سمینار بین المللی زن در تاریخ معاصر ایران/ ایران- زنجان۱۳۸۳ ش/ عنوان مقاله: نگاهی به فعالیت های خیریه انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر ایران در عصر قاجار
 • سمینار بین المللی یکصدمین سالگرد مشروطه / انگلستان آکسفورد ۲۰۰۶ م

The Effect of the Constitutional Revolution on Charitable deeds in Tehran

 • ششمین دوسالانه بین المللی / Iranian study انگلستان - لندن ۲۰۰۶ م
 • The Progressive Role of ArmenianWomen in Twentieth Century
 • هشتمین کنفرانس بین المللی شرق شناسی آلمان/ فرایبورگ ۲۰۰۷ م
 • Qajar Elite Families in ۲۰th century Iran and beyond: a case study on the Farmanfarma and Salor
 • بررسی وضعیت انجمن های خیریه زنان ارمنی تهران/ بنیاد ایران شناسی تبریز (دفتر انجمن زنان پژوهشگر شعبه تبریز) تبریز. آبان ۱۳۸۷ ش
 • سمینار بین المللی ایران و قفقاز/ارمنستان/ ایروان ۲۰۰۸ م
 • Pioneer Role of Armenian Women of Tehran in the beginning of ۲۰ th Century
 • هفتمین دوسالانه بین المللی/ Iranian study کانادا تورنتو ۲۰۰۸ م
 • Women and Endowments ( vaqf ) in late Qajar and early Pahlavi Era
 • سمپوزیوم بین المللی سیاست و فرهنگ در دوره پهلوی اول/ آلمان- ماربورگ ۲۰۰۹ م
 • How to give Birth to a New Generation: Midwifery in Reza Shah’s Health Care System
 • کنفرانس بین المللی زن در تاریخ اسلام (۲)، از قرن هفتم تا سیزدهم هجری/ ایران، تهران. آذر ۱۳۸۸. عنوان مقاله: تحلیل نگرش های جنسیتی در منظومه سام و بهرام
 • نوزدهمین کنفرانس بین المللی خلیج فارس/ تهران، ۲۸ و ۲۹ دی ۱۳۸۸. عنوان مقاله: فانوس های دریائی ایران درخلیج فارس، معبرنمای کشتی های تجاری یا معبرنفوذ دولت انگلستان؟ (مجموعه ای از اسناد منتشر نشده آرشیو ملی ایران)
 • پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران/ تهران ۴ و ۵ اسفند ۱۳۸۸. عنوان مقاله: بررسی پیوند مهاجرت و سیاست در تاریخ ایران
 • کنفرانس بین المللی بزرگداشت اقبال لاهوری/ زاهدان، ایران عناصر نفی جهان شمولی تمدن غرب در گفتمان اقبال لاهوری
 • همایش ملی مطالعات ترجمه/ بیرجند، ایران طباخی ملوکانه/ ترجمه اثری فرانسوی در باب آشپزی در عصر ناصری
 • نهمین کنفرانس بین المللی شرق شناسی آلمان/ ماربورگ ۲۰۱۰م
 • The legal process of demographic policy during the Reza Shah period"
 • همایش بین المللی پژوهشی و فرهنگی هنر رضوی/خراسان جنوبی(بیرجند) مهر۱۳۸۹ش. عنوان مقاله: تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدارگرایانه ی سینمای غرب/ مطالعه موردی : فرهنگ رضوی
 • همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول/ شیراز آبان ۱۳۸۹ش. عنوان مقاله: غضنفرالسلطنه و جایگاه سیاسی وی در مقاومت مردم دشتستان
 • همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها-راهکارها/ تهران ۱۷ و ۱۸ آذر۱۳۸۹
 • همایش ملی حجاب، چیستی و چرائی/ اهواز بهمن ۱۳۸۹ش. عنوان مقاله و پوستر: حجاب در ادیان الهی و تمدن‌های بزرگ
 • تغییر مذهب یا تحمیل قدرت، مروری بر گزارش های مورخان دوره صفوی از اقدامات شاه اسماعیل، همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل ۱۳۹۰
 • بررسی فعالیتهای عام المنفعه رفاهی بهداشتی تعامل سیاست های دولت و مجلس در ادوار پنجم تا هشتم، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آبان ۱۳۹۰
 • گزارش تخصصی از روند اجرایی طرح پژوهشی موظف سال۱۳۹۰ با عنوان سیر تکوین و تطور حرفه مامائی در عصر قاجار و پهلوی اول، تیر ۱۳۹۰
 • بررسی تطبیقی اقدامات عام المنفعه و موقوفات زنان در دوره قاجار و مشروطه، نشست تخصصی آثار مکتوب زنان (بررسی اسناد و آثار مکتوب زنان ایران در دوران قاجار و مشروطه، پژوهشکده ادبیات با همکاری پژوهشکده تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر۱۳۹۰
 • جستاری درباب منش دهقانی: عناصرتأثیرگذار در دوره رضاشاه، نشست تخصصی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان۱۳۹۰
 • زنان، سیاست و ایدئولوژی حاکمیت در ایران و ترکیه (مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک)، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های ۱۹ و۲۰ / تهران۱۳۹۰
 • مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر، همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، ۱۳۹۰
 • سومین همایش دوسالانهٔ بین المللی خلیج فارستاریخ، فرهنگ و تمدن/ تهران ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱. عنوان مقاله: چالش فانوس های دریایی ایران با دولت های انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
 • کاربرد نشانه شناسی به عنوان یک مدل تحلیلی در پژوهش تاریخی، اولین سمینار سالانه تاریخ و همکاری های میان رشته ای، تهران ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
 • Rıza Şah Devri Sosyal Refah Politikaları Üzerine Bir İnceleme, İstanbul , ۲۹ Mayis University, ۰۳ Ağustos ۲۰۱۲
 • An introduction To The Manuscript Of Ma’rifat-I Taghvim Abdol Ali Of Birjandi, paris ,France, ۲۷ june ۲۰۱۲
 • مروری برتاریخ حجاب در ادیان الهی و تمدن‌های بزرگ، ۳مهر۱۳۹۱، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
 • نقش نسخ خطی آثار ترجمه ای دورۀ قاجار بر ظهور شیوه های رفتاری و فرهنگ غربی در ایران (مطالعه موردی: طباخی ملوکانه) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۹/۰۸/۱۳۹۱
 • برگردان کتاب یا برگردان فرهنگ روزمره، نگاهی بر تاثیرات اجتماعی متون ترجمه شده در دوره ناصری، انجمن خیریه زنان ارمنی تهران، ۰۷/۰۹/۱۳۹۱
 • تأثیر عوامل خارجی در قحطی بزرگ ایران درطی جنگ جهانی اول(۱۲۹۳-۱۲۹۸ه.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تأکید بر انگلستان و روسی، ۷/۱۲/۱۳۹۱
 • روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران در همایش «مروری بر تاریخ روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی» مرکز تحقیق و توسعه علوم دانشکده مطالعات جهان .۱۳ /۱۲/۱۳۹۱
 • معرفی نسخه خطی معرفت تقویم اثرعبدالعلی بیرجندی، نشست علمی نکوداشت پانصدمین سالروز درگذشت علامه عبدالعلی بیرجندی، منجم و ریاضیدان ایرانی، انجمن ایرانی تاریخ، با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۷/۱۲/۱۳۹۱
 • علل زمینه ای مؤثر بر شکل گیری انجمن های زنان از مشروطه تا کودتای۲۸ مرداد۱۳۳۲/ سلسله جلسات مطالعات زنان در جهان اسلام، یکصدساله اخیر/۳۰/۱/۱۳۹۲/ انجمن زنان پزوهشگر تاریخ/تهران
 • گولیلمو برشه و اسناد روابط ایران و ونیز،بزرگداشت یکصدمین سال درگذشت گولیلمو برشه، ۱۶/۲/۱۳۹۲، سرای اهل قلم بین‌الملل نمایشگاه بین المللی کتاب
 • مروری اسنادی بر نقش دولت های انگلستان و روسیه بر قحطی ایران در جنگ جهانی اول/ نقش اسناد در تبیین وقایع تاریخی/۴/۲/۱۳۹۲/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/شهرری
 • پیامدهای جنگ جهانی اول و قحطی در ایران/نشست تخصصی پیامدهای جنگ جهانی اول و قحطی در ایران/ ۱۷/ ۲/۱۳۹۲ ، انجمن ایرانی تاریخ. پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ تهران.
 • وضعیت مؤسسات خیریه رفاهی، بهداشتی ایران در طی جنگ جهانی دوم (۱۳۲۰- ۱۳۲۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۷ آبان ۱۳۹۲
 • بررسی فعالیت های اجتماعی زنان زرتشتی و ارمنی از۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ ش، ششمین سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، ۱۳۹۲/۹/۲۷، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه مفید، پژوهشکده امام خمینی (ره)...، تهران
 •   The First NGOs of Iranian Women, WOMEN’S POLITICS AND RELIGION INTHE MUSLIM MIDDLE EAST, February ۲۰.۲۰۱۴,University of Santa Barbara. USA.
 • The social and charitable activities of the first women-led NGO in Iran, the February women's meeting, February ۲۲. ۲۰۱۴, Women's Association of Northern California Program Room Los Altos Library
 •  Russian and Soviet Occupation of Iran in the First World War,Ucla University of California,۱۳ A pril ۲۰۱۴, USA.
 • Takieh,Hosseynieh and Women’s Shrines in Bushire during the Reza Shah Era. Middle East Technical University (WOCMES).۱۸-۲۲ augest ۲۰۱۴.Ankara .Turkey
 • بررسی روند نقش آفرینی دول روس و انگلیس در ماجرای قحطی ایران طی دوران جنگ جهانی اول، جنگ جهانی اول و جامعه ایران، پژوهشکده اسناد و اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی،۲۰/۵ /۱۳۹۳
 • از کلاس قابلگی تا مدرسه عالی مامایی تبریز، زن درتاریخ آذربایجان، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. انجمن ایرانی تاریخ. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند. دانشگاه پیام نور مرند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ...، ۱۳۹۳/۶/۱۸، مرند
 • اسنادخوی در آرشیو ملی ایران، خوی درگذر تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ.فرمانداری خوی، ۱۳۹۳/۶/۲۰، خوی
 • روایت اسنادی روابط فرهنگی ایران و چین در دوره پهلوی، ایران و چین: مناسبات فرهنگی و تمدنی، ۶/۱۲/۱۳۹۳، انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران
 • بررسی ونقدکتاب تمامیت ارضی ایران دردوران پهلوی، تمامیت ارضی ایران دردوران پهلوی ابوموسی،تنب بزرگ و کوچک، ۲۲/۱۰/۱۳۹۳، خانه نقد، خانه کتاب، سرای اهل قلم
 • جستاری بر نقش دولت های انگلیس، روس و عثمانی برخسارات وارده به ایران در طی جنگ جهانی اول، همایش ملی به شهادت سکوت اشغال ایران وکشتار مردم در جنگ جهانی اول، ۱۵/۲/۱۳۹۴، دانشگاه تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران، مرکز اسناد،کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی و ... /تالار فردوسی دانشگاه تهران
 • روابط فرهنگی ایران وقفقاز/ سمپوزیوم تبادلات فرهنگی ایران و قفقاز در دوران معاصر، ۹/۶/۱۳۹۴/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور، تهران، مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور
 • عوامل موثر بر تصویب متمم قانون اساسی کنفرانس علمی مشروطیت و تاسیس نهاد قانون، سازمان اسناد ملی ایران،۱۴/۴/۱۳۹۴، سازمان اسناد ملی ایران. تهران
 • نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشه سیاسی، رونمایی از کتاب تاریخ اندیشه سیاسی اصغر معتمد دزفولی، نشر شیرازه، ۱۴/۵/۱۳۹۴، سالن اندیشگاه کتابخانه ملی. تهران
 • بررسی تطبیقی فعالیت های خیریه زنان پیش از مشروطه تا دوره پهلوی، سالگرد صدور فرمان مشروطیت و روز حقوق بشر، ۱۵/۴/۱۳۹۴، دفتر زنان و دفتر سیاسی حزب ندای ایرانیان
 • عوامل موثر بر عملکرد و فعالیت موسسه های خیریه رفاهی در دولت مصدق تا مقطع کودتا، بررسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از منظر آسیب شناسی ساختار اجتماعی_سیاسی ایران ،۳۱/۴/۱۳۹۴، کمیسیون بانوان بنیاد باران
 • سوگ زنانه عاشورایی در بوشهر در دوره معاصر، سلسله نشست های تخصصی سمینار بین المللی تاریخ محلی زنان با تکیه بر منطقه جنوب، ۴/۶/۱۳۹۴، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سالن اندیشگاه کتابخانه ملی. تهران
 • The women and welfare-sanitary charity institutions since constitutional revolution up to the end of Rezashah reign, Eighth European Conference of Iranian Studies,۲۷/۶/۱۳۹۴, Societas Iranologica Europaea. State Hermitage Museum.Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences , Sant Petersburg/ Russia
 • فعالیت های اجتماعی، فرهنگی میان ایران و قفقاز از مشروطه تا پایان حکومت رضاشاه،نشست تخصصی روابط اجتماعی فرهنگی ایران و قفقاز، ۱۶/۹/۱۳۹۴، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
 • روند ایجاد و گسترش امور خیریه نوین در ایران(۱)، سلسله نشست های تخصصی خیر ماندگار، ۲۱/۷/۱۳۹۴، دانشگاه فرهنگیان، بنیاد خیریه راهبری آلاء
 • قوم ازیادرفته، مروری برتاریخ وفرهنگ مندائیان ایران ازدیروز تا امروز،سلسله سخنرانی های بخش ایرانشناسی  کتابخانه ملی ایران،۲۲/۷/۱۳۹۴ ، تالار ایرانشناسی
 • مطالعه بر نقش و حضور زنان بوشهری در سوگواره‌ها و مراسم آئینی و عاشورایی،  پیش همایش سمینار ملی زن در تاریخ محلی جنوب ایران، ۶/۸/۱۳۹۴ ، دانشگاه اصفهان، انجمن زنان پژوهشگرتاریخ، بنیاد ایرانشناسی
 • روند ایجاد وگسترش امور خیریه نوین در ایران(۲)، سلسله نشست های تخصصی خیر ماندگار، ۱۹/۸/۱۳۹۴، دانشگاه فرهنگیان، بنیاد خیریه راهبری آلاء
 • عملکرد زنان نماینده مجلس پس از انقلاب اسلامی ایران (مطالعه موردی مجالس اول تا ششم)، سمینار ملی زن در تاریخ مجالس ایران،۱۷/۹/۱۳۹۴، معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 • سیر تحولات وقف در دوران معاصر، سلسله نشست های تاریخ وقف، ضرورت و امکان همکاری واقفین و دانشگاه، ۱۸/۹/۱۳۹۴، دانشگاه تهران دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
 • زیارت بدون حضور مردان، مطالعه موردی: زیارتگاه بی بی دوست در منطقه سیستان، همایش ملی زن در تاریخ محلی ایران (منطقه جنوب)، ۳ دی ۱۳۹۴/ تهران.
 • قانون خدمات اجتماعی و نقش زنان نماینده در مجلس بیست و دوم(۱۳۴۶ تا۱۳۵۰)، ششمین همایش تخصصی مجلس،۳ دی۱۳۹۴/ تهران
 • Women, politics and ideology of the government in Iran and Turkey (A Comparative Study of the Reza Shah and Ataturk, The Economic and Social History of the Republic of Turkey,۲۶-۲۸  نوامبر ۲۰۱۵ ,Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ,Izmir.Turkey
 • نوروز در میان اقوام بلوچ، همایش ملی نوروز، میراث صلح، ۱۸ اسفند ۱۳۹۴/ تهران.
 • The role of manuscripts translation in the arrival of European nineteenth century culture to Iran  Case Study: cookbooks of Qajar era. International Scientific-Research Center IBCE, Sofia University/ ۲-۳ JUNE ۲۰۱۶/ Sofia,Bulgaria  
 • بررسی تطبیقی مدارس آموزشی وقفی اروپا و آمریکا با مدارس وقفی ایران با تاکید بر راهکارهای عملیاتی برای مدرسه عباسقلی خان شاملو، نشست تخصصی بررسی کارکردهای آموزشی مدارس وقفی مشهد با تاکید بر مدرسه عباسقلی خان شاملو، مشهد، آذر ۱۳۹۵
 • بررسی تطبیقی عملکرد زنان واقف تهران در دوران مشروطه و پهلوی اول، مرکز ایرانشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۱۵/۱۰/۱۳۹۵
 • The Role of Tsarist Russia and the Soviet Union in the» Iranian Famine of the First World War I, Iranian Studies, ۲-۵ Aug/Wien. Austria
 • Documental Narrative of Cultural Relations between Iran and China during Pahlavi Era,International Conference Of Silk Road Culture & Chang’an Forum, ۶-۹ sep ۲۰۱۶, Xian, China
 • تحولات نهادی واجتماعی وچالش های فراروی خیریه ها،مطالعه موردی: بنگاه خیریه آبلوله بیرجند، (زهرا علیزاده بیرجندی، الهام ملک زاده، اولین همایش ملی خیرماندگار، تهران/۲/۱۲/۱۳۹۵
 • The geography of Caucasus, the surviving almanac of Naseri era/ International Scientific-Research Center IBCE, Sofia University/ ۲۳-۲۴ February ۲۰۱۷/ Sofia,Bulgaria
 •  دانشگاه جندی شاپور و احیای هویت باستانی در دوره پهلوی (الهام ملک زاده، انیس سجادی)، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول ۳/۱۲/۱۳۹۵
 • زنان و ترانه های عامیانه بختیاری، همایش ملی زن در تاریخ محلی خوزستان، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و دانشگاه چمران، اهواز ۷/۱۲/۱۳۹۵
 • سند پژوهی و پژوهش های سندی در بوته تجربه ، نشست تخصصی بایدها و نبایدهای شیوه کنونی انتشار اسناد در ایران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۷/۲/۱۳۹۶

کرسی نظریه پردازی

 • کرسی ترویجی و ارائه و نقد ایده علمی«تاثیر عوامل داخلی و خارجی در قحطی بزرگ ایران در طی جنگ جهانی اول بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاکید بر انگلستان و روسیه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۲ تیر۱۳۹۶.

فعالیت های آموزشی

تدریس در مقطع کارشناسی

 • تدریس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. از ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۹
 • تدریس گاهشماری و تقویم/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۸
 • تدریس تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۸
 • تدریس تاریخ دیپلماسی ایران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۹
 • تدریس تاریخ ایران از انقراض قاجارتا کودتای ۲۸مرداد۳۲ / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹
 • تدریس تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار/ دانشگاه الزهرا. نیمسال اول ۱۳۸۵ و نیمسال اول ۱۳۸۹ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری . نیمسال دوم ۱۳۸۶
 • تدریس تاریخ نفت در ایران و کشورهای خاورمیانه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹
 • تدریس تاریخ ملل مشرق / دانشگاه الزهرا. نیمسال دوم ۱۳۹۰- ۱۳۸۹
 • تدریس تاریخ انقلاب مشروطه/ ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶
 • تدریس تاریخ نفت / دانشگاه الزهرا. نیمسال اول ۱۳۹۲-۱۳۹۱
 • History of modern Iran course of، New York University Abu Dhabi  ، ۸ الی ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷، دانشگاه نیویورک در ابوظبی.

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

 • تدریس تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز . از ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۸
 • تدریس نقد وبررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول۱۳۹۰-۱۳۹۱
 • تدریس تاریخ بررسی جنبشهای یکصدساله اخیر ایران (به طور خاص انقلاب اسلامی)، نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 • تدریس ماًخذ شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی (بنیاد ایرانشناسی). نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 • تدریس نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول ۱۳۹۳- ۱۳۹۲
 • بررسی جنبش های یکصدساله اخیر (به طور خاص انقلاب اسلامی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 • تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار/ دانشگاه الزهرا/ نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 • آشنائی با اسناد و نسخ خطی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ نیمسال دوم ۱۳۹۲- ۱۳۹۳
 • ماخذ شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی(بنیاد ایرانشناسی) / نیمسال اول ۱۳۹۳- ۱۳۹۴
 • سمینار/ دانشگاه شهید بهشتی(بنیاد ایرانشناسی)/ نیمسال اول ۱۳۹۳- ۱۳۹۴
 • نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول ۱۳۹۳- ۱۳۹۴
 • تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار دانشگاه الزهرا، نیمسال دوم ۱۳۹۳- ۱۳۹۴
 • نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول۱۳۹۴- ۱۳۹۵
 • تدریس نقد وبررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول ۱۳۹۶- ۱۳۹۷
 • ماخذ شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی(بنیاد ایرانشناسی) / نیمسال اول ۱۳۹۶- ۱۳۹۷
 • سمینار/ دانشگاه شهید بهشتی(بنیاد ایرانشناسی)/ نیمسال اول ۱۳۹۶- ۱۳۹۷

تدریس در مقطع دکتری

 • مطالعه اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول ۱۳۹۵- ۱۳۹۴
 • مسائل ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۶.
 • تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا عصر حاضر (همراه با بررسی پیشینه روابط)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال دوم ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

تدریس در کارگاه های آموزشی

 • برگزاری دوره و تدریس تاریخ معاصر ایران در مناطق۱-۳- ۷ آموزش و پرورش استان تهران. زمستان۱۳۸۷
 • برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق با گرایش شناسایی و بهره گیری از منایع اطلاعاتی/ تهران/ سازمان زندان ها. ۲۴ و ۲۵ آذر ۱۳۸۶
 • برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نسخ خطی واسناد در مطالعات تاریخی/ بیرجند/دانشگاه بیرجند.۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات تاریخی تهران/ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجمن ایرانی تاریخ. ۴ تیر ۱۳۹۲
 • برگزاری کلاس آموزشی سیاق با مشارکت عمادالدین شیخ الحکمائی /ماربورگ، آلمان/ دانشگاه فیلیپ،بنیاد گِرِدا هِنکل/ ۱۹- ۲۳ آگوست ۲۰۱۳
 • نسخه پژوهی با تاکید بر نسخ خطی تاریخی/ گروه تاریخ اجتماعی ایران پژوهشکده تاریخ. مرکز آموزش‌های تخصصی­کاربردی علوم ­انسانی/۲۵/۸/۱۳۹۵ ۲۵/۹/۱۳۹۵ 
 • آشنایی با ساختار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد، / تهران، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، ۱۷/۸/۱۳۹۶

پایان نامه های دانشجوئی

 • مشاور: پیامدهای اجتماعی واقتصادی جنگ جهانی اول در کرمانشاه با تکیه بر اسناد/ دانشگاه بیرجند. بهمن ۱۳۹۱
 • راهنما: تصحیح نسخه خطی تحفه المظفریه/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. شهریور ۱۳۸۹
 • مشاور: تاریخ تحولات ایران درطی جنگ اول ودوم ایران و روس/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. آبان ۱۳۸۹
 • راهنما: بررسی حیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. بهمن ۱۳۸۹
 • مشاور: زندگی سیاسی میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. آذر ۱۳۸۹
 • مشاور: بررسی مطبوعات ایران دردوران استبداد صغیر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. بهمن ۱۳۸۹
 • راهنما: مدارس نظامی در ایران بر پایه نسخه خطی حسنعلی افشار (قانون نظامیه)/ دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرری. شهریور ۱۳۹۰
 • راهنما: تاریخ تحولات شهرکرد در دوران پهلوی با تکیه بر اسناد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. بهمن ۱۳۹۲
 • مشاور: حضور اشکانیان در بین النهرین و سوریه/ خدیجه رشیدی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ آذر۱۳۹۰
 • مشاور: سلطنت های متقارن و متناوب در سلسله اشکانی/ مریم کاشف نیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ بهمن۱۳۹۰
 • راهنما: رقابت های سیاسی اجتماعی رجال حکومتی عصر قاجار و تأثیر آن بر مناسبات اجتماعی این دوره/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب/ شهریور ۱۳۹۲
 • مشاور: تربیت بدنی از ۱۲۹۹ تا انقلاب اسلامی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ بهمن ۱۳۹۲.
 • راهنما: تأثیر جنگ روسیه و ژاپن بر تحولات سیاسی- اجتماعی ایران بر اساس نسخه خطی مجیرالدوله/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/ تیر ۱۳۹۲
 • مشاور: بررسی وضعیت اصلاحات ارضی در بیرجند در عصر پهلوی دوم (روند، پیامد)/ دانشگاه بیرجند/ مهر۱۳۹۲.
 • راهنما: فعالیت های عام المنفعه یزد در دوران قاجار و پهلوی اول/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/ شهریور ۱۳۹۲
 • راهنما: بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجاری بندر لنگه از پایان صفویه تا پایان دوره رضاشاه/ دانشگاه آزاد اسلامی  واحد داراب/ دی ۱۳۹۲
 • مشاور: بررسی نقش متفقین در کمبود مواد غذائی از شهریور۱۳۲۰ تا آذر ۱۳۲۴هـ.ش/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ تیر ۱۳۹۳
 • راهنما: بررسی روند اعطای القاب در دوران قاجار. مطالعه موردی مشیرالدوله ها/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ بهمن ۱۳۹۳
 • راهنما: تصحیح نسخه خطی جنگ عثمانی و یونان/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ در حال انجام.
 • مشاور: بررسی وضعیت اصلاحات ارضی در بیرجند در عصر پهلوی دوم (روند، پیامد) /دانشگاه بیرجند/ شهریور ۱۳۹۲
 • مشاور: بررسی مناسبات اقتصادی ایران عصر صفوی با انگلستان و هلند از ۹۹۶ ۱۱۳۵هـ.ق/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • راهنما: مطالعه تطبیقی سیاست های فرهنگی پهلوی اول و دوم/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/۲۶/۶/۱۳۹۳
 • راهنما: بررسی اسلام پذیری ایرانیان در عصر اموی (۴۱-۱۳۲ ق) (بررسی موردی: نقش حجاج بن یوسف ثقفی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ ۲۳/۶/۱۳۹۳
 • مشاور: بلدیه قم از تأسیس تا شهرداری در دوره رضاشاه/ دانشگاه الزهرا/ شهریور ۱۳۹۴
 • راهنما: فرهنگ و آداب و رسوم کشاورزی غرب ایران ( مطالعۀ موردی استان کرمانشاه)/ بنیاد ایرانشناسی،۶/۱۰/۱۳۹۴
 • مشاور: بررسی روند ایجاد و گسترش سپاه بهداشت در ایران/ دانشگاه الزهرا/ ۱۱/۱۲/ ۱۳۹۴
 • مشاور: تاریخ اجتماعی ارامنه در دورۀ رضاشاه/ دانشگاه الزهرا/ ۲۴/۳/۱۳۹۵
 • راهنما: بررسی عملکرد زنان واقف و تأثیر فعالیت آنان از مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول (مطالعه موردی زنان واقف تهران)/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ ۲۹/۶/ ۱۳۹۵
 • راهنما: بررسی تطبیقی مصوبات مجالس شورای ملی دوران پهلوی و شورای اسلامی جمهوری اسلامی (از مجلس اول تا مجلس نهم)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،۷/۷/۱۳۹۵
 • راهنما: قلعه‌ گلی جمکران، مناره‌ میدان کهنه، سردر مدرسه‌ غیاثیه/ بنیاد ایرانشناسی، ۶/۱۰/۱۳۹۴
 • راهنما: تاریخ انجمن حمایت از کودکان/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵
 • راهنما: اوضاع اجتماعی زرتشتیان در دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴)/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ اسفند ۱۳۹۶
 • مشاور: حق رای زنان در ایران (۱۲۸۵-۱۳۴۲): چالشها، موانع و دستاوردها/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/اسفند ۱۳۹۶
 • راهنما: تاریخ فعالیت های انجمن ایران و آمریکا در دوران پهلوی دوم، مطالعه موردی: روابط فرهنگی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ شهریور ۱۳۹۷
 • راهنما: عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تاسیس رادیو در ایران و نتایج آن با توجه به اولین سال فعالیت/ بنیاد ایرانشناسی/ در حال انجام
 • مشاور: بررسی آیین نذر در بین اعراب خوزستان/ بنیاد ایرانشناسی/ در حال انجام
 • مشاور: سازمان زنان کردستان، از تشکیل تا انحلال/ دانشگاه الزهرا/ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
 • مشاور: جایگاه مجلس در برنامه های آموزش نوین در دوره رضاشاه/ دانشگاه الزهرا/ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

 

موفقیتهای علمی و افتخارات

 • دریافت تقدیرنامه، تندیس و جایزۀ نقدی مقالۀ برتر نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، تهران
 • دریافت تقدیرنامه ازریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به پاس تحقیقات ومطالعات زنان در بزرگداشت روز زن، ۱۳۹۳
 • دریافت تقدیرنامه از فرمانداری جیرفت، به پاس مسئولیت به عنوان دبیری اجرائی کنگره ملی تاریخدانان در جیرفت، ۱۸/۱۱/۱۳۹۲
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس انجمن ایرانی تاریخ، به عنوان مسئولیت برگزاری کنگره به عنوان دبیر اجرائی کنگره ملی تاریخدانان در جیرفت، ۱۸/۱۱/۱۳۹۲
 • دریافت تقدیرنامه از دبیر علمی سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصد ساله اخیر، به پاس مسئولیت برگزاری سمینار به عنوان دبیر اجرائی/ تهران/۳۰/۹/۱۳۹۲
 • تقدیرنامه کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار/ رئیس کمیته علمی کنگره بین المللی پژوهشی پیش کنگره و کنگره بین المللی استاد شهریار/ بنیاد شهریار/۲۰ اردیبهشت۱۳۹۲
 • تقدیرنامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، عضویت در کمیته علمی نشست بررسی زندگی و آثار علمی علامه عبدالعلی بیرجندی/۱۳۹۱
 • تقدیرنامه ارائه سخنرانی و حضور در نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، پاریس/۱۳۹۱
 • رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال و دریافت لوح تقدیر پژوهشی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و ۱سکه بهار آزادی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آذر۱۳۹۰.
 • برنده جایزه Barbara " Penny " Kanner Prize از بنیاد تحقیقاتی وآکادمیک Western Association of Women Historiansبرای مشارکت در نگارش کتاب Contesting Archives : Finding Women in the ources  از دانشگاه سنت باربارا کالیفرنیا/ آمریکا ۲۰۱۱.
 • تقدیرنامه ارائه مقاله به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز و بسیج اساتید خوزستان. ۸/۱۲/۱۳۸۹
 • رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال و دریافت لوح تقدیر پژوهشی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و۳ سکه بهار آزادی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران . ۵/۱۰/۱۳۸۹
 • دریافت جایزه(۳سکه بهارآزادی) و تقدیرنامه برای کسب رتبه دوم مقاله پژوهشی تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدارگرایانه سینمای غرب مطالعه موردی: فرهنگ رضوی/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ۱۴/۷/۱۳۸۹
 • دریافت تقدیرنامه و جایزه دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه الزهرا/ سال های۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸.
 • دریافت تقدیرنامه و جایزه پژوهشگر برتر واستعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا/ سال های ۱۳۸۵ الی۱۳۸۸.
 • پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و دریافت جایزه و لوح تقدیر/ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/سال های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۹
 • احراز رتبه اول در آزمون ورودی دکتری (۱۳۸۳)
 • دریافت تقدیرنامه پژوهشی و جایزه برای طرح پژوهشی «نگاهی به امورخیریه در دوره قاجاریه»، از طرف دبیرخانه انتخاب پژوهش های فرهنگی سال وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی ۱۳۸۳

فعالیت های اجرائی

 • پژوهشگر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۳۷۵- ۱۳۷۸
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ۱۳۷۷- ۱۳۸۹
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده تاریخ ۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو پیوسته انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ۱۳۸۰ تاکنون
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۸۷ تاکنون
 • عضو بنیاد مطالعات بین المللی Iranian Studies از ۲۰۰۶ تاکنون
 • عضو وابسته The Global Ethics Forum از ۲۰۱۰ تاکنون
 • مسئول کمیته علمی سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر/ زنجان مهر تا اسفند ۱۳۸۳
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد وکتاب های تاریخی سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام از قرن۷ تا ۱۳/ تهران آذر ۱۳۸۸
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش بین المللی فارس درجنگ جهانی اول/ شیراز آبان ۱۳۸۹
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد و کتاب های تاریخی همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران آذر ۱۳۸۹
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش بین المللی زن در جهان اسلام سده های ۱۹ و۲۰/ تهران۱۳۹۰
 • مسؤل کمیته بین الملل سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های ۱۹ و۲۰/ تهران ۱۳۹۰
 • عضو هیاًت علمی و کمیته داوران همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل۱۳۹۰
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش ایران و جنگ جهانی دوم/ تهران۱۳۹۰
 • عضو کمیته داوران فصلنامه فرهنگ خراسان جنوبی/۱۳۸۶ تا کنون
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ انجمن ایرانی تاریخ/ ۱۳۸۹ تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا/ ۱۳۸۸ تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی گنجینه اسناد/ ۱۳۸۶ تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی جستارهای تاریخی 
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی 
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه زنان
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی تخصصی آرشیو ملی.
 • معاون سردبیر مجله علمی پژوهشی جستارهای تاریخی
 • سردبیر فصلنامه علمی تخصصی روایت تاریخ
 • عضو وابسته (International union for the scientific study of population (Iussp از ۲۰۱۲
 • عضو هیات علمی نکوداشت علامه نظام الدین عبدالعلی بیرجندی/ بیرجند ۱۳۹۱
 • دبیر علمی نشست تخصصی نکوداشت علامه نظام الدین عبدالعلی بیرجندی، تهران، اسفند۱۳۹۱.
 • دبیر علمی نشست تخصصی پیامدهای جنگ جهانی اول و قحطی در ایران، تهران، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲.
 • مسئول کمیته علمی کنگره بین المللی بزرگداشت شهریار،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، تهران
 • دبیر اجرائی ششمین سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، تهران، ۲۷ و۲۸ آذرماه ۱۳۹۲
 • دبیر اجرائی دومین کنگره ملی تاریخدانان، بهمن ۱۳۹۲.
 • دبیر علمی سمپوزیوم بین المللی ایران درآستانۀ جنگ جهانی اول، از اولتیماتوم روس تا توپ پروس(۱۹۱۰۱۹۱۴)، تهران، ۱۶ مهر ۱۳۹۲.
 • دبیر علمی سمینار بین المللی یکصدمین سال جنگ جهانی اول، ایران در محاربۀ عالم سوز، مهر ۱۳۹۳، تهران.
 • عضو هیئت علمی همایش اسناد ایرانی، تهران. آذر ۱۳۹۲.
 • دبیر اجرایی انجمن ایرانی تاریخ ، خرداد ۱۳۹۳ تاکنون
 • دبیر اجرایی فصلنامه مردم نامه، اسفند ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶
 • مسئول کمیته بین الملل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، تیر۱۳۹۳ تا کنون
 • دبیر علمی نخستین سمپوزیوم «نخستین سمپوزیوم تبادلات فرهنگی ایران و قفقاز در دوران معاصر»، ۹شهریور ۱۳۹۴/ تهران.
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد وتصاویر همایش زنان در مجالس ایران، آذر۱۳۹۴، شورای همگرایی زنان اصلاح طلب
 • دبیر علمی نشست تخصصی روابط اجتماعی فرهنگی ایران و قفقاز، ۱۶ آذر ۱۳۹۴/ تهران.
 • عضو هیئت علمی ششمین همایش تخصصی مجلس، ۳ دی۱۳۹۴/ تهران.
 • دبیر علمی دومین سمپوزیوم «مناسبات فرهنگی، تاریخی واجتماعی ایران- قفقاز و مسیر آینده»، ۴ بهمن ۱۳۹۴/ تهران.
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد سومین کنگره ملی تاریخدانان ایران با موضوع: « تاریخنگاری نوین در ایران (از عصر ناصری تا انقلاب اسلامی)» ۲۷ و ۲۸ بهمن۱۳۹۴/ تهران.
 • دبیر پنل تخصصی نوروز، تنوع قومی و وحدت ملی در ایران، همایش ملی نوروز، میراث صلح، ۱۸ اسفند ۱۳۹۴/ تهران.
 • دبیر علمی نشست علمی تاثیرات فرهنگی کمپانی هند شرقی در ایران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، ۲۰ /۹/۱۳۹۵
 • دبیر علمی نشست تخصصی مشروطه در کشورهای آسیایی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، ۲۹/۴/۱۳۹۵
 • عضو هیئت علمی و کمیته داوران همایش ملی زن در تاریخ محلی خوزستان، ۷ اسفند ۱۳۹۵/ اهواز
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران اولین همایش ملی خیرماندگار، ۲ اسفند ۱۳۹۵، تهران.
 • دبیر علمی نشست تخصصی زن، رسانه و دفاع مقدس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۳/۷/۱۳۹۶
 • دبیر علمی نشست تخصصی«نمادهای کالبدی عزاداری محرم در مازندران، مطالعه موردی سقانفار»، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، ۲۲/۷/۱۳۹۶
 • دبیر علمی پیش همایش زن در پهنۀ تمدن و فرهنگ مناطق غرب کشور (تاریخ محلی ۲)، کرمانشاه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • دبیر علمی همایش ملی زن در پهنۀ تمدن و فرهنگ مناطق غرب کشور (تاریخ محلی ۲)، سنندج، اردیبهشت ۱۳۹۷
 • عضو و دبیر شورای پژوهشی پژوهشکده علوم تاریخی، از خرداد ۱۳۹۷
 • رئیس هیأت مدیره انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، از خرداد ۱۳۹۷

 

Personal Information
Name: Elham
Family: Malekzadeh
Scientific grade: assistant professor
Campus address: The research center of humanities and cultural studies, The faculty of history
Email: elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir
 
The research records
 • Ph.d of history of Iran’s Islamic era, the Alzahra university. Sep 2009. The title of thesis: A Study of Effective Elements in the Creation and Development of Charitable (Welfare & Health)Institutes during the Reign of Reza Shah.
 • Master of Iran’s history, Islamic Azad university of shahr - e - ray branch. jan 1997. The title of thesis: The charity affairs in the qajar’s era.
 • License, The history of Iran’s, Islamic Azad university of shahr - e - ray branch. Jul 1994.
The records of research
The books
 • The biography and scientific - cultural services of Dr. Abdol hossain Navaie, Thehran, The assembly of cultural masterpieces and honor’s publications, first edition 1379/2000, second edition 1385/ 2006.
 • The saffarid’s history, Thehran, The publications of literary persons, first edition 1381/2002, second edition 1383/ 2004.
 • The history of Iran – venice relations (The correction of manuscript), with cooperation By: Dr. Abdol hossain Navaie, Thehran, publication’s of Islamic Azad university of shahr - e - ray branch.1383/2004.
 • Iranian Students in Europe: Documents Relating to the Law of Dispatching students Abroad(1928-1934). By: Dr. Abdol hossain Navaie, Thehran, The publication’s of National Library & Archives of the I.R.of Iran. 1382/2003.
 • Diary of Naser- al- din shah(sep 1888- apr 1889), Edited by: : Dr. Abdol hossain Navaie, Thehran, The publication’s of National Library & Archives of the I.R.of Iran. first edition 1383/2004, second edition 1390/2011.
 • The complex of Articles in dignify and cultural dignity , Tehran, The publication’s of Nogol, 1384/ 2005.
 • Sam & Bahram ( The correction of the manuscript, The Writer: Fayaz Lahiji), By: Dr. Abdol hossain Navaie, Thehran, The publication’s of Lohe Mahfoz, 1388/2009.
 • The first holly national ribell( The political memories of adibol saltaneh, haj ezol mamalek), The correction of Elham malekzadeh, The publication’s of Farhang and Danesh,1390/2011.
 • Archives: finding women in the sources/ women and endowments(vaqf) in late qajar’s and early pahlavid era, Prinston university Publishing, 2011.
 • The Collecting and managing by Jamshid nameh( The commemoration of Dr.Jamshid Ghaemi),Tehran, The publication’s of Farhang and Danesh, 1390/2011.
 • The Charity health organizations in Reza shah era, Tehran, The publication’s of Nashr e tarikhe iran. 1391/2012.
 • The conscrence of Taqvim (correction, writing & introduction), written By: Abdolali birjandi, with cooperation of Zahra Alizadeh birjandi, Tehran, The publication’s of Fekr e Bekr. 1391/2012.
Research Projects
 • The director of (A vision to charity affairs in the qajar’s era/ Islamic Azad university of shahr - e - ray branch.(1385-87/2006-2008).
 • The conductor of ( The history of The Red lion and sun societies) / The institute of helal-uast iran, (1386-87/2007-2008).
 • The conductor of (Course of career development and evolution of midwifery in the era of the Qajar and Pahlavi), The center of Research and humanities and cultural studies, 1390/ 2012.
 • The conductor of ( The history of wifery’s evolution cyrcle of wifery in the qajar’s and pahlavid era), The center of Research and humanities and cultural studies, 1390/ 2012.
 • The conductor of ( correcting of manuscript The wifer’s book, related to the evolution cyrcle of wifery in the qajar’s and pahlavid era), The center of Research and humanities and cultural studies, 1390/ 2012.
Publications
Papers published in Research Journals
 • Malekzadeh, Elham. 2007. “A Look at the Armenian Women’s Societies in Tehran in the Contemporary History”. Pazhuhesh-Nameh Tarikh (History Research Journal). Islamic Azad University of Bojnourd Branch.
 • Malekzadeh, Elham. Spring 2008. “The Sociopolitical Status of Women during the Rule of Mongols and Ilkhanate Dynasty”. Meskavayh Journal. Islamic Azad University of Shahr-e Rey Branch, Issue No. 4
 • Malekzadeh, Elham. Winter 2007 & Spring 2008. “Social Conditions effective in the Establishment and Development of Health-Welfare Charities of Iran during the Rule of Reza Shah”. Meskavayh Journal. Islamic Azad University of Shahr-e Rey Branch
 • Malekzadeh, Elham. Fall 2009. “Health and Charitable Healthcare during the Rule of Reza Shah”. Human Science Quarterly (History of Islam and Iran), 19th Year, Issue No. 3
 • Malekzadeh, Elham. Jul. 2011. A Review of the History of the Establishment of Iranian Red Lion and Sun Society (Shir o Khorshid-e Sorkh) (1906 – 1979)”. In Mazdak-Nameh Memorial Essay Collection (4)
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “Ghazanfar al-Saltaneh and his Political Status in the Resistance of the People of Dashtestan”. A Collection of Essays of the International Conference of Fars in the First World War. Fars-Shenasi Foundation Publishing House
 • Malekzadeh, Elham. Spring 2011. “A Study and Criticism of the First Volume of the book, Chronology of the Holy Defense of Iran against Iraq: Last Days of Peace”. Negin-e Iran Holy Defense Studies Quarterly
 • Malekzadeh, Elham. Dec. 2011. “Oil, Constitutional Revolution, and Bakhtiari People, Jamshid-Nameh Collection of Papers (A Memorial of Dr. Jamshid Ghaemi). Danesh va Farhang Publishing House.
 • Malekzadeh, Elham, Mohammad Baghai Shirejini. Dec. 2011. “Endowment in Central Asia: 400 Years of the History of Holy Islamic Places”. Jamshid-Nameh Collection of Papers (A Memorial of Dr. Jamshid Ghaemi). Danesh va Farhang Publishing House.
 • Malekzadeh, Elham, Mohammad Baghai Shirejini. Jul. 2011. “The Effects of Modern Ideas of the West on the Development of Charities (from Constitutional Revolution up to the Rule of Reza Shah)”. Mazdaknameh Memorial Essay Collection (4)
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “The Narration of Shafagh-e Sorkh Newspaper of the (Health and Welfare) Charities of Reza Shah’s Era”. Pazhuheshname- Tarikh (History Research Journal).
 • Malekzadeh, Elham. Fall 2011. “The Narration of Newspapers from Health and Medicine of Iran during the Rule of Pahlavi I”. Baharestan Press (1). Periodicals Study Quarterly
 • Malekzadeh, Elham. Jan. 2012. “A Documentary Review of the Historical Demography of Bushehr in contemporary era”. Essay Collection of the National Conference on the Role of Documents on the Historiography of Bushehr Province.
 • Malekzadeh, Elham. In Press. “An Analysis of Midwifery in the Health Department during the Rule of Reza Shah”. Ganjineh Asnad (Documents Treasury) Research Quarterly
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “A Look at the Armenian Women’s Societies in Tehran in Contemporary Era”. Essay Collection of the International Seminar on Women in the Contemporary History of Iran. Kavir Publishing House.
 • Malekzadeh, Elham, Ali Aramjou. Spring 2011. “Ghaenat and Major Powers during the Era of Qajars (1795 – 1925): A Study of the Political Conditions of Ghaenat”. Khorasan Socio-cultural Studies Quarterly. 5th Year, Issue No. 3
 • Malekzadeh, Elham. Fall 2011. “A Documentary Study of the Economic Policies of the Government with respect to Industrial and Herbal Plants of Ghaenat (1921 – 1941)”. Khorasan Socio-cultural Studies Quarterly. 6th Year, Issue No. 1
Papers Published in Scientific – Specialized Journals
 • Malekzadeh, Elham. Spring 2005. “Charitable Measures and Activities of Zahra Soltan Nezam Mafi”. Vaghf-e Miras-e Javidan Journal
 • Malekzadeh, Elham. Summer 2005. “Abasgholikhan School in Mashhad and the Quarrel between the Heirs and Custodians”. Vaghf-e Miras-e Javidan Journal
 • Malekzadeh, Elham. Winter 2004. “Images of Iran in the Travelogue of Colonel Colombari: A Travelogue of the Era of Fathali Shah Qajar”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. Mar. 2001. “The Image of Imam Ali in the Publications of the History of Shia”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. May 2001. “The Introduction of the Book: the Characters in Habib al-Seyar”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. Sep. 2001. “The Introduction of the Book: Nayebian of Kashan based on Documents”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. Sep. 2001. “The Introduction of the Book: Sorem Sara Bala-Mahaleh of Kordkouy”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. Oct. 2004. “The Brilliant Scientific Records of Dr. Abdolhossein Navai”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. Jan. 2001. “The Criticism of Tarikh-e Azodi or Untold Stories about the Court of Fathali Shah Qajar”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. 2002. “The History and Culture of Japanese People”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh. Elham. 2002. “A Visit of Japan: The Special Issue on Japan”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. 2002. “The Introduction of the Book: The Documents of the Female Schools during the Era of Qajars and Pahlavi”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. 2002. “The Report of the Second International Seminar of the Women Association of History Researchers”. Ketab-e Mah Journal: History and Geography
 • Malekzadeh, Elham. 2005. “That Fortune and Kingdom will leave thy hand”. Eshraghi Nameh. First Publication in 2003 and Second Publication in 2005
 • Malekzadeh, Elham. 1997. “Folklore in the Tribe of Bakhtiari”. Avinah.
 • Malekzadeh, Elham; Abdolhossein Navai. 2004. “The Correction of and Adding Marginal Notes on Tafzil al-Darolfonun authored by Musa Mer’at al-Mamalek”. Journal of History. Tehran University Press
 • Malekzadeh, Elham. 2004. “Five Papers in the Special Issue of Payam-e Tarikh (the Message of History) Published for the International Seminar on Women in the Contemporary History”. Women Association of History Researchers
 • Malekzadeh, Elham. 2005. “Woe for Iran, if it is desolate”. Ketab-e Hafteh.
 • Malekzadeh, Elham. 2006. “The Status of Charities in Tehran during the Constitutional Revolution”. Iranian National Archive. Special Issue on the Constitutional Revolution
 • Malekzadeh, Elham. 2005.“The Status of Charities in Ardebil during the Era of Qajars”. Specialized Quarterly of the Iranian National Archive. Issue No. 57
 • Malekzadeh, Elham. Spring 2004.“The Status of Charities in Rasht during the Era of Qajars”. Specialized Quarterly of the Iranian National Archive. Issue No. 53
 • Malekzadeh, Elham. “The Status of Charities in Qazvin during the Era of Qajars”. Specialized Quarterly of the Iranian National Archive
 • Malekzadeh, Elham. Spring 2004. “The Inspection Board of Qajars’ Era”. Specialized Quarterly of the Iranian National Archive. Issue No. 54
 • Malekzadeh, Elham. Spring and Summer 2003. “Madame Thomason, A Charitable French Woman In Iran”. Specialized Quarterly of the Iranian National Archive. Issue Nos. 49 & 50.
 • Malekzadeh, Elham. Winter 2010. “A Comparative Study of the Economic Performance of the First and Third National Parliament of Iran”. Specialized Quarterly of Payam-e Baharestan. Issue No. 9
 • Malekzadeh, Elham. Jul. 2010. “Abumoslem-Nameh­ and its Role in the Social History of Safavid Era”. In Mazdak-Nameh (3). Khahan Publishing House
 • Malekzadeh, Elham. Jul. 2010. “The Review of the Economic Policies of Reza Shah’s Era and their Effects on Charities”. In Mazdak-Nameh (3). Khahan & Asatir Publishing House
Conferences and Seminars
Abstracts Submitted
 • Malekzadeh, Elham. 2005. “Nasiri Seminary and its Observatory, as the most Important Training Center of Ilkhanate Era”. In the Congress of Iranian Culture and Civilization of the Era of Ilkhanate, and Rob’-e Rashidi Reconstruction Project, held in Tabriz
 • Malekzadeh, Elham. 2005. “The Religious Minorities of Shiraz during the Rule of Zandieh Dynasty”. In the Big Congress of Persian Studies
 • Malekzadeh, Elham. “The Narrations of Italian and Spanish Travelogues about the Relations of Iran and Portugal in Hormuz”. In the Cultural and Tourism Conference of Persian Gulf
 • Malekzadeh, Elham. 2005. “The Status of Historical Castles of Deylaman”. In the Conference of Deylaman Studies, held in Siyahkal
 • Malekzadeh, Elham. May 2005. “The Social Presence and Activities of Armenian Women of Tehran during the Constitutional Revolution and after the Establishment of Constitutional State”. In the International Conference of the 100th Anniversary of the Establishment of Constitutional Government in Iran
 • Malekzadeh, Elham. “The Iranian Charities in Caucasus”. In the Conference on the History of Iran-Caucasus Relations
 • Malekzadeh, Elham. Jun. 2010. “A Comparative Study of the Economic Performance of the First and Third National Parliament of Iran”. In the First Specialized Meeting on the History of Parliament held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. Jun. 2010. “Renovation of the Period of Reza Shah: the Interaction of the Government and Parliament to Legitimate the Renovation of Iran, during the fifth to eighth National Parliament”. In the First Specialized Meeting on the History of Parliament held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. Jun. 2010. “Education and Modern Educational System: A Review of the Laws and Regulations of the First to Fourth National Parliaments of Iran”. In the First Specialized Meeting on the History of Parliament held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. Jun. 2010. “A Study of the Health and Welfare Charitable Activities during the Rule of Reza Shah: the Interaction of Political Policies of the Government and Parliament during the Fifth to Eights Parliaments of Iran”. In the First Specialized Meeting on the History of Parliament held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. Jun. 2010. “The Termination of D’Arcy Contract thanks to the Role of National Parliament of Iran”. In the First Specialized Meeting on the History of Parliament held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. Jun. 2010. “The Status of Manuscript studies in Local Historiography: A Case Study of the Hunting-Grounds of Ardebil, Meshkin, and Sabalan”. In the International Conference of the Study and Criticism of the Research Sources of Azerbaijan and Arran, held in Ardebil
 • Malekzadeh, Elham. Dec. 2010. “The Efficiency of Documents in the Critical Studies of the Contemporary History”. In the National Conference of Education and Research of Iranian History: Vulnerabilities – Solutions
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “Change in Religion or Show of Force: A Review of the Reports of the Historians of Safavid Era on the Measures taken by Shah Esmail”. In the National Conference on the History of Shia in Azerbaijan, in General, and Ardebil, in Particular, held in Ardebil
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “Women, Politics, and Ideology of the Government in Iran and Turkey (during the Rule of Reza Shah and Ataturk)”. In the International Seminar of Women in the World of Islam in 19th and 20th Century, held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “A Documentary Review of the Demographic History of Bushehr in Contemporary Era”. In the National Conference on the Role of Documents in the Historiography of Bushehr Province
 • Malekzadeh, Elham. May 2012. “The Challenges of Iranian Lighthouses with the Government of UK, and France in the Persian Gulf”. In the third International Biennale of the Persian Gulf: History, Culture, and Civilization, held in Tehran.
Lectures Delivered
 • Malekzadeh, Elham. 2002. “The Socio-political Status of Women in the Era of Ilkhanate and Rule of Mongols”. In the International Seminar of Women in the Different Courses of Iranian History, held in Shiraz
 • Malekzadeh, Elham. Aug. 2003. “The Status of Charities and its Development after the Constitutional Revolution”. In the Congress held to Honor the Constitutional Revolution of Iran, in Shabestar
 • Malekzadeh, Elham. Nov. 2005. “The Establishment and Development of Female Schools in Contemporary Era”. In the Conference of Women and Science in Contemporary Era, held by Sharif University of Technology, Tehran
 • Malekzadeh, Elham. 2004. “A Review of the Charities of Armenian Women In Tehran in the Contemporary Era of Qajars Dynasty”. In the International Seminar of Women in the Contemporary History of Iran, held in Zanjan
 • Malekzadeh, Elham. 2006. “The Effects of the Constitutional Revolution on Charitable Deed in Tehran”. In the Internation Seminar of 100th Anniversary of the Constitutional Revolution of Iran, held in Oxford/UK
 • Malekzadeh, Elham. 2006. “The Progressive Role of Armenian Women in Twentieth Century”. In the 6th International Biennale of Iranian Studies, held in London/UK
 • Malekzadeh, Elham. 2007. “Qajar Elite Families in 20th Century of Iran and Beyond: A Case Study on Farmanfarma and Salor”. In the 8th International Conference of Oriental Studies, held in Freyburg/Germany
 • Malekzadeh, Elham. Nov. 2008. “A Study of the Status of the Charities of Armenian Women of Tehran”. In a Conference held by the Iranian Studies Foundation in Tabriz. Tabriz Branch of the Women Association of Researchers
 • Malekzadeh, Elham. 2008. “Pioneer Role of Armenian Women of Tehran in the Beginning of 20th Century”. In the International Seminar of Iran and Caucasus, held in Armenia/Yerevan
 • Malekzadeh, Elham. 2008. “Women and Endowments (Vaqf) in Late Qajar and Early Pahlavi Era”. In the 7th International Biennale of Iranian Studies, held in Toronto/Canada
 • Malekzadeh, Elham. 2009. “How to Give Birth to a New Generation: Midwifery in Reza Shah’s Health Care System”. In the International Symposium of Politics and Culture of Pahlavi I, held in Marburg/Germany
 • Malekzadeh, Elham. Oct. 2009. “The Analysis of Sexual Approaches in the Ballad of Sam and Bahram”. In the International Conference of Women in Iran, held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. Jan. 2010. “The Lighthouses of Iran in the Persian Gulf: A Guide for Commercial Vessels or A Passageway for the Interference of the UK (a collection of the unpublished Documents of Iranian National Archive)”. In the 19th International Conference of the Persian Gulf, held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. Mar. 2010. “A Study of the Link between Immigration and Politics in the History of Iran”. In the fifth Conference of the Demography Society of Iran, held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. “The Elements in the Discourse of Muhammad Iqbal Negating the Universality of Western Civilization”. In the International Conference held to Honor Muhammad Iqbal.
 • Malekzadeh, Elham. “Royal Cooking (translated from A French Work on the Cooking in the Era of Nasser al-Din Shah)”. In the National Conference of Translation Studies in Birjand
 • Malekzadeh, Elham. 2010. “The Legal Process of Demographic Policy during Reza Shah Period”. In the 9th International Conference of Oriental Studies, held in Marburg/Germany
 • Malekzadeh, Elham. Oct. 2010. “The Interaction of Religion and Seventh Art: A Solution to Resist Against the Authoritative Cinema of the West: A Case Study on Razavi Culture”. In the International Research and Cultural Conference of Razavi Art, held in Birjand/Southern Khorasan
 • Malekzadeh, Elham. Nov. 2010. “Ghazandar al-Saltaneh and his Political Role in the Resistance of the People of Dashtestan”. In the International Conference on Fars in the First World War, held in Shiraz
 • Malekzadeh, Elham. Dec. 2010. A Paper Lectured in the National Conference of Education and Research of History in Iran: Vulnerabilities and Solutions
 • Malekzadeh, Elham. Feb. 2011. “Hijab (Veil) in Divine Religions and Great Civilizations”. In the National Conference of the Nature and Reason of Veiling, held in Ahvaz
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “Change in Religion or Show of Force: A Review of the Reports of the Historians of Safavid Era on the Measures taken by Shah Esmail”. In the National Conference on the History of Shia in Azerbaijan, in General, and Ardebil, in Particular, held in Ardebil
 • Malekzadeh, Elham. Nov. 2011. “A Study of the Health and Welfare Charitable Activities: the Interaction of Political Policies of the Government and Parliament during the Fifth to Eights Parliaments of Iran”. In the Conference held by the Research Center of Iranian National Library and Archive
 • Malekzadeh, Elham. Jul. 2011. A Specialized Report of the Progress of a Research Project carried out in 2011 and titled the Development of Midwifery during the Era of Qajar and Pahlavi I.
 • Malekzadeh, Elham. Oct. 2011. “A Comparative Study of the Charitable Activities and Endowments of Women of the Era of Qajar and Constitutional Revolution”. In a Conference held by the Literature Research Center in Cooperation with the History Research Center of the Institute of Humanities and Cultural Studies
 • Malekzadeh, Elham. Nov. 2011. “An Essay on the Rustic Attitudes: Effective Elements of the Period of Reza Shah”. In a Specialized Meeting held by the History Research Center of the Institute of Humanities and Cultural Studies
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “Women, Politics, and Ideology of the Government of Iran and Turkey (A Comparative Study of the Era of Reza Shah and Ataturk)”. In the International Seminar of Women in the World of Islam during 19th and 20th Centuries, held in Tehran
 • Malekzadeh, Elham. 2011. “A Documentary Review of the Demographic History of Bushehr in Contemporary Era”. In the National Conference on the Role of Documents in the Historiography of Bushehr Province
 • Malekzadeh, Elham. May 2012. “The Challenges of Iranian Lighthouses with the Government of UK, and France in the Persian Gulf”. In the third International Biennale of the Persian Gulf: History, Culture, and Civilization, held in Tehran.
 • AN INTRODUCTION TO THE MANUSCRIPT OF MA’RIFAT-I TAGHVIM ABDOL ALI OF BIRJANDI,500 th Anniversary of Birjandi’s active life and scientific achievements, unesco paris, 2012
Teaching Experiences
Courses taught to the Undergraduate Students of History
 • 2000 to 2010 Reading Historical Texts in Persian Language, at Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University
 • 2003 to 2009 Chronology and Calendar at Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University
 • 2002 to 2009 Political Developments of Iran during the Rule of Afsharid and Zandieh Dynasty at Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University
 • 2006 to 2010 History of Iran from the Collapse of Qajar Dynasty to 1953 Iranian Coup d’état at Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University
 • First Semester of 2006 and First Semester of 2010 (at al-Zahra University) & Second Semester of 2007 (at Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University): History of the Persian Gulf and Neighboring Countries
 • 2001 to 2010 History of Oil in Iran and Countries of the Middle East at Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University
 • 2010 to 2011 History of the Eastern Nations University of al-Zahra
 • 2004 to 2007 History of the Constitutional Revolution in Iran
Courses taught to the Graduate Students of History
 • 2000 History of the Developments of Iran from the Era of Qajar to the Constitutional Revolution of Iran Central Branch of the Islamic Azad University
Courses taught at Educational Workshops of the On-the-Job Trainings of the Ministry of Education
 • Winter 2009 Contemporary History of Iran at the educational districts 1, 3, and 7 of Tehran Province
 • Dec. 2007 Training Workshop on Research Methodology Focusing on the Use of Information Sources Prisons Organization of Tehran
 • May 2012 Training Workshop on the Use of Manuscripts in Historical Studies University of Birjand/City of Birjand
Dissertations
Advisor
 • Socioeconomic Consequences of the First World War in Kermanshah according to the Documents. University of Birjand. In progress.
 • The History of the Developments of Iran during the First and Second Wars between Iran and Russia. Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University. Defended in Nov. 2010.
 • The Political Life of Mirza Abolhassan Khan Ilchi. Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University. Defended in Dec. 2010
 • A Study of the Press of Iran during the Governance of Minor Dictatorship. Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University. Defended in Feb. 2011
 • A Study of the History of Arsacid Empire in Iraq and Syria. Central Branch of the Islamic Azad University, defended in Sep. 2011.
 • Physical Education from 1920 to the Islamic Revolution of Iran. Institute of Humanities and Cultural Studies. In progress.
Supervisor
 • The Correction of Tohfat al-Mozafarieh Manuscript. Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University. Defended in Sep. 2010.
 • A Study of the Sociopolitical and Cultural Life of Mirza Hassan Khan Moshir al-Doleh Pirnia. Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University. Defended in Feb. 2010.
 • Military School of Iran according to the Manuscript of Hassanali Afshar (Ghanoun-e Nesamieh). Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University. Defended in Sep. 2011.
 • The Developmental History of Shahr-e Kurd during the Rule of Pahlavi according to the Documents. Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University. In progress.
 • The Effects of the War of Russia and Japan on the Sociopolitical Changes in Iran According to the Manuscript of Mojir al-Doleh. Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University. In Progress.
 • The Historical Fundamentals of the Military System of Iran from Safavid Era to the End of the Rule of Nasser al-Din Shah. Darab Branch of the Islamic Azad University. In Progress
 • Sociopolitical Quarrel of the Statesmen of Qajar’s Era and its Effects on the Social Affairs of this Period. Darab Branch of the Islamic Azad University. In Progress
 • A Study of the Economic Conditions of Abbasid Caliphate (from Abol-Abbas to al-Mo’tasem). Darab Branch of the Islamic Azad University. In Progress
Scientific Achievements and Honors
 • Dec. 2011: first-ranked researcher of the year, receiving a certificate of award from the cultural consultant of the president, and head of the Iranian National Library and Archive, and a Bahar Azadi Golden Coin from the Iranian National Library and Archive.
 • 2011: Barbara “Penny” Kanner Award from the Western Association of Women Historians; for cooperation in writing the Book “Contesting Archives: Finding Women in the Sources”, University of California, Santa Barbara/USA
 • Feb. 27, 2011: Certificate of Award from the University of Jondishapur of Ahwaz, and Basij of the Academic Lecturers of Khuzestan
 • Dec. 26, 2010: first-ranked researcher of the year, receiving a certificate of award from the cultural consultant of the president, and head of the Iranian National Library and Archive, and three Bahar Azadi Golden Coins from the Iranian National Library and Archive.
 • Oct. 06, 2010: Certificate of Award and three Golden Coins for achieving the second rank for writing the paper titled “The Interaction of Religion and Seventh Art: A Solution to resist against the Authoritative Cinema of the West: A Case Study on Razavi Culture”. Department General of Culture and Islamic Guide of Southern Khorasan
 • From 2005 to 2009: Certificate of Award and Prize for achieving the top rank as the PhD student of the University of al-Zahra
 • From 2006 to 2009: Certificate of Award and Prize for achieving the top-rank as the researcher and talented student of the University of al-Zahra
 • From 1999 to 2010: Certificate of Award and Prize from the Research Deputy Rector of Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University for achieving the top-rank as the researcher of Shahr-e Rey Branch of the Islamic Azad University
 • 2004: First-ranked Student of the PhD Admission Exam
 • 2004: Certificate of Award and Prize for the Research Project titled “A Review of the Charities in the Era of Qajars” from the Secretariat in charge of the selection of Annual Cultural Researches of the Ministry of Culture and Islamic Guide
Executive Responsibilities
 • 1996 – 1999: Researcher of the Society for the Appreciation of Cultural Works and Dignitaries
 • 1998 – 2010: Faculty member of Shahr-e Rey branch of the Islamic Azad University
 • 2010 up to the present time: Faculty member of the Institute of Humanities and Cultural Studies, History Research Center
 • 2001 up to the present time: Full Member of Women Association of Historian Researchers
 • 2008 up to the present time: Full Member of Iranian Society
 • 2006 up to the present time: Member of the International Society for Iranian Studies
 • 2010 up to the present time: Associate member of the Global Ethics Forum
 • 2008 up to the present time: Full member and head of the training workgroup of Iranian Society
 • Oct. 2004 to Mar. 2005: Head of the scientific committee of the International Seminar of Women in the Contemporary History of Iran, held in Zanjan
 • Dec. 2009: Coordinator of the specialized exhibition of historical documents and books of the International Seminar of Women in the History of Islam from 7th to 13th Century AH (13th to 19th AD)
 • Nov. 2010: Faculty member and a referee of the International Conference on Fars in the First World War, held in Shiraz
 • Dec. 2010: Coordinator of the specialized exhibition of historical documents and books of the National Conference of the Education and Research of History in Iran: Vulnerabilities and Solutions, held in Tehran
 • 2011: Faculty member and referee of the International Conference of Women in the World of Islam during the 19th and 20th Century, held in Tehran
 • 2011: Head of the international committee of the international seminar of Women in the World of Islam during the 19th and 20th Century, held in Tehran
 • 2011: Faculty member and referee of the National Conference of the History of Shia in Azerbaijan, in general, and in Ardebil, in particular, held in Ardebil
 • 2011: Faculty member and referee of the Conference of Iran and the Second World War, held in Tehran
 • 2007 up to the present time: Member of the committee of the referees of Southern Khorasan Farhang Quarterly
 • 2010 up to the present time: Member of the committee of the referees of Pazhuheshnameh Tarikh Quarterly (History Research Journal) of the Iranian Society
 • 2009 up to the present time: Member of the committee of the referees of Human Sciences Research Journal of the University of al-Zahra
 • 2007 up to the present time: Member of the Committee of the Referees of Ganjineh Asnad (Documents Treasury) Research Journal
 • 2012: Associate member of the International Union for the Scientific Study of Population (Iussp)
 • 2012: Faculty member of the Ceremony held to honor Nezam al-Din Abdol-Ali Birjandi, held in Birjand