درباره همایش

همگرایی و واگرایی: گفتگویی میان فرهنگی- میان دینی

جهان معاصر بیش از گذشته نیازمند همگرایی است. همگرایی یکی شدن نیست. حذف اختلافها یا چشم پوشیدن از تفاوتها نیست؛ همراه شدن و کوشش جمعی برای حل مشکلات و رویارویی با بحرانهاست. در نشست اولِ "همگرایی و واگرایی" به اصول و روشهای همگرایی، و شرایط و امکانات حوزه های فرهنگی تحتِ نفوذ اسلام و مسیحیت برای همگرایی پرداخته می شود. مسیحیت و اسلام به عنوان دو دین جهانی، متکی بر حقیقتی کانونی هستند و در طول تاریخ خود، تجارب متفاوتی را پشت سرگذاشته اند. در مسیر همگرایی، برای رویارویی با معضلات جهان معاصر، دو دین و پیروان آنها چه نقشهایی می توانند ایفا کنند. در این مرحله به شرایط اروپا و خاورمیانه توجه بیشتری خواهد بود. در جلسه اول که اسفندماه جاری در تهران تشکیل خواهد شد، تعدادی از استادان و پژوهشگران خارجی و ایرانی شرکت کرده و در قالب نشست-کارگاه به گفتگو خواهند پرداخت.