برگزار کنندگان

برگزار کنندگان:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انجمن فلسفه میان‌فرهنگی ایران

با حمایت: بنیاد الکساندر فون هومبولت آلمان