تاریخ های مهم

زمان برگزاری همایش: 20 تا22 اسفندماه 1397 از ساعت 8 تا 20

 افتتاحیه: 20 اسفند ساعت 8:30، سالن حکمت

محل برگزاری نشست‌ها: سالن اندیشه

اختتامیه: 22 اسفند ساعت 13، سالن حکمت