معرفی اعضا

دکتر الهام ابراهیمی؛ سرپرست مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

دکتر فرزانه میرشاه ولایتی، معاون سرپرست مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

الهام صابری؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

سمانه قدیمی؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی