اعضای شورای طرح های کاربردی

اعضای شورای طرح های کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به شرح ذیل می باشند:

جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی؛ رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان رئیس شورا

جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی؛ معاون محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان نایب رئیس شورا

سرکار خانم دکتر زهرا پارساپور، معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی به عنوان عضو اصلی شورا

سرکار خانم دکتر الهام ابراهیمی؛ سرپرست مدیریت نوآوری و کابردی سازی پژوهش های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان دبیر شورا

جناب آقای دکتر عبدالله قنبرلو؛ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو اصلی شورا

سرکار خانم دکتر مریم عاملی رضایی؛ مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو اصلی شورا

سرکار خانم دکتر مهرنوش هدایتی؛ نماینده شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو اصلی شورا

جناب آقای دکتر ابراهیم التجایی؛ نماینده شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو اصلی شورا

جناب آقای دکتر عبدالرحمن حسنی‏ فر؛ نماینده شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو اصلی شورا

سرکار خانم دکتر زهرا اجاق؛ نماینده شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو اصلی شورا

سرکار خانم دکتر زهرا حیاتی؛ نماینده شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو علی البدل شورا

جناب آقای دکتر مسعود رضائی؛ نماینده شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو علی البدل شورا

جناب آقای دکتر بهمن حسینجانی؛ نماینده شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عضو علی البدل شورا