تأثیر خصوصی سازی بر شرکت های واگذار شده و تحلیل نتایج حاصله