کتاب

قرآن در مثنوی 

 
مولف:
علیرضا میرزا محمد (نویسنده) 

ناشر: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

درباره کتاب:
قرآن در مثنوی عنوان کتابی است از علیرضا میرزا محمد که در 166 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از علیرضا میرزا محمد، کتاب قرآن در مثنوی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.