طرح های موظفی و غیر موظفی

طرح های موظفی انجام یافته:

در آمد تحلیلی انتقادی بر جنبش های دینی نوظهور ( دکتر هادی وکیلی)1392

طرح های موظفی در حال اجرا:

ترجمه و تحقیق دایره المعارف ادیان نوظهور نوشته پیتر کلارک( دکتر هادی وکیلی)1392

طرح های غیر موظفی در حال انجام :

ترجمه عرفان تطبیقی ویراست استیون کتز، دکتر هادی وکیلی

ترجمه عرفان در شرق و غرب، رودلف اتو، دکتر هادی وکیلی

نگارش المحصل بین المختصر و المطول فی علمی المعانی  البیان، دکتر هادی وکیلی

وجیزه فی علم الاصول، دکتر هادی وکیلی