طرح دکتر معصومه سلیمانی

طرح «نظریه اخلاقی فارابی»

چکیده طرح:

فارابی با استفاده از منابع افلاطونی و ارسطویی نظریه ایی اصیل در اخلاق تدوین می کند. در این نظریه اخلاق چون طب به پیشگیری و درمان بیماری های اخلاقی می پردازد. فارابی سلامت اخلاقی افراد را در گرو سلامت اخلاقی مدینه می بیند. سلامت اخلاقی مدینه را از علم اخلاق می طلبد. به همین دلیل او علم اخلاق را علم مدنی می داند. برای رسیدن به سلامت جامعه انواع سیاسیت های جامعه را جدا می سازد. سیاست فاضله به مدینه فاضله ختم می شود. سیاست های جاهلی اداره مدینه را بر حسب اهدافی که سعادت حقیقی نیستند مانند ثروت، برتری جویی و غیره اداره می کند. فارابی با تأکید بر شایسته سالاری و تحلیل اوصاف ملِک در هر جامعه و قواعد اداره کردن مدینه فاضله ، نظریهٔ اخلاقی خود را بسط می دهد.