اعضا هیات علمی

 

 

رئیس پژوهشکده: دکتر موسی نجفی
اعضای هیات علمی:  
  دکتر فرهاد زیویار
 

دکتر محمود جنیدی

دکتر مالک شجاعی جوشقانی

حجه الاسلام دکتر سید حسین حسینی