عبدالمجید مبلغی

تعداد بازدید:۲۱۹۲

  رزومه در سیماپ   
 

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

 

عبدالمجید مبلغی

mobaleghi@gmail.com

تحصیلات:

دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)؛ دانشگاه تهران (تاریخ دفاع ۲۹/۶/۱۳۹۱).

کتب:

درآمدی بر تروریسم پژوهی، تالیف، انتشارت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹.

سیر تطور شیعه نخستین، تالیف، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۸.

نوآوری و مطالعات دینی، تدوین مجموعه مقالات، انتشارت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۲.

نواندیشی دینی، تدوین مجموعه مقالات، انتشارت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۳.

رصد نوآوری در پژوهش های دینی، تدوین مجموعه مقالات، انتشارت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۴.

سیر اندیشه سیاسی در غرب (الف)، ویرایش علمی، دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)، ۱۳۸۶.

نظام سیاسی و دولت در اسلام، ویرایش علمی، دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)، ۱۳۸۷.

مقاله‌های علمی پژوهشی:

مبلغی، عبدالمجید. "خاستگاه هرمنوتیکی دانش فقه و دیگر نظام‌های معرفتی مواجهه با نصوص." فصلنامه فقه، ۲ (۱۳۹۲): ۱۱۸-۱۴۲.

مبلغی، عبدالمجید و طیبه محمدی کیا. "روان شناسی اجتماعی تروریسم و نسبت آن با امنیت (بررسی تروریسم از منظر روان شناسی اجتماعی و تحلیل رابطه آن با امنیت)." فصلنامه آفاق امنیت، ۲۱ (۱۳۹۲): ۲۱۳-۲۴۲.

مبلغی، عبدالمجید. "سودمندگرایی سیاسی و مردم سالاری دینی." دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری جدید، ۱۵ (۱۳۹۳): ۲۹-۵۴.

مبلغی، عبدالمجید. "معرفت شناسی پدیدارشناسانه اصطلاحات علوم سیاسی در مطالعات دینی؛ بررسی دشواری ها و امکان های پیش روی بهره گیری از اصطلاحات جدید علوم سیاسی در عرصه دین پژوهی." فصلنامه سیاست متعالیه، ۵ (۱۳۹۳): ۶۱-۸۲.

مبلغی، عبدالمجید. "نسبت زیبایی شناسی و عقلانیت ارتباطی منطق زیبایی شناسانه «عقلانیت ارتباطی» در اندیشه هابرماس و نسبت آن با «نقد قوه حکم» کانت و «هنر مدرن» آدورنو." فصلنامه پژوهش های فلسفی، ۱۵ (۱۳۹۳): ۹۱-۱۱۰.

مبلغی، عبدالمجید، زهرا پیشگاهی فرد و مرتضی فراهانی. "ارائه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها." فصلنامه سیاست جهانی ۴، ۳ (۱۳۹۴): ۷-۳۴.

مبلغی، عبدالمجید و طیبه محمدی کیا. "نگاهی به آرمان شهر سینوی." فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱۹، ۵۳ (۱۳۹۴): ۱۱۱-۱۳۰.

مبلغی، عبدالمجید. "فقه و دموکراسی؛ بررسی تطبیقی مطالعه معرفت شناختی امکان تطبیق فقه مشروطه بر دموکراسی مشورتی." فصلنامه سیاست ۴۶، ۲ (۱۳۹۵): ۴۲۳-۴۴۰.

مبلغی، عبدالمجید. "گفتمان به مثابه روش شناسی مطالعه تمدن." فصلنامه نقد و نظر ۸۸، ۴ (۱۳۹۶): ۸۳-۱۰۹.

مبلغی، عبدالمجید و طیبه محمدی کیا. "گفتمان به مثابه روش شناسی کارآمد در مطالعات بین الملل." فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ۱۴، ۴۳ (۱۳۹۷): ۳۱-۵۳.

مبلغی، عبدالمجید. "بررسی امکان و توضیح وقوع بهره گیری از روش شناسی های پست مدرن در الهیات." فصلنامه پژوهش های فلسفی ۱۲، ۲۳ (۱۳۹۷): ۱۴۱-۱۵۵.

مبلغی، عبدالمجید. "پدیدارشناسی سقیفه بنی ساعده به مثابه یک امر سیاسی." فصلنامه سیاست متعالیه.

مبلغی، عبدالمجید. "بررسی ظهور اسلام به مثابه دینی ابراهیمی در ساختار سیاسی ژئوپولوتیکال شبه جزیره عربستان." فصلنامه تاریخ اسلام.

مقاله‌های علمی تخصصی:

مبلغی، عبدالمجید و طیبه محمدی کیا. "همگرایی پایدار میان مذهبی در تاریخ معاصر: مطالعه ای نمونه ای؛ روابط منجر به همگرایی پایدار میان مذاهب در تاریخ معاصر ایران." فصلنامه مطالعات روابط فرهنگی بین المللی ۱، ۱ (۱۳۹۴): ۵۱-۶۸.

مبلغی، عبدالمجید. "خردنامه در گامی نو (ویژه نامه دین و توسعه)." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۶۰ (۱۳۸۹): ۶-۷.

مبلغی، عبدالمجید. "توسعه همراه با عدالت از منظر فیلسوفان معاصر." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۶۰ (۱۳۸۹): ۱۷۲-۱۸۵.

مبلغی، عبدالمجید. "همایش های علمی و جایگاه آن در دانش مدیریت دانش." مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱، ۱ (۱۳۸۹): ۵۳-۷۴.

مبلغی، عبدالمجید. "عدالت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (ویژه نامه عدالت)." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۷۵ (۱۳۹۰): ۶-۷.

مبلغی، عبدالمجید. "مروری بر اندیشه تعادل گرایی." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۷۵ (۱۳۹۰): ۱۵۹-۱۶۳.

مبلغی، عبدالمجید. "عدالت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۷۵ (۱۳۹۰): ۵-۶.

مبلغی، عبدالمجید. "سخن سردبیر (شماره مطالعات خانواده)." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۸۳ (۱۳۹۰): ۶-۷.

مبلغی، عبدالمجید. "سخن سردبیر (شماره مردم سالاری دینی)." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۸۷ (۱۳۹۰): ۶-۹.

مبلغی، عبدالمجید. "مردم سالاری و مردم سالاری دینی." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۸۷ (۱۳۹۰): ۱۰۴-۱۱۹.

مبلغی، عبدالمجید. "چندوچون عدالت در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۹۴ (۱۳۹۱): ۲۴۸-۲۵۳.

مبلغی، عبدالمجید. "سخن سردبیر (ویژه نامه علوم انسانی اسلامی)." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۹۴ (۱۳۹۱): ۸-۹.

مبلغی، عبدالمجید و طیبه محمدی کیا. "شهید صدر؛ مهم ترین نظریه پرداز اقتصاد اسلامی." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۹۶ (۱۳۹۱): ۲۳۲-۲۳۹.

مبلغی، عبدالمجید. "سخن سردبیر (ویژه نامه تولید ملی از منظر دین پژوهی)." ماهنامه خردنامه همشهری جدید، ۹۶ (۱۳۹۱): ۶-۸.

مبلغی، عبدالمجید. "ضرورت ادبیات پژوهی مردم سالاری دینی (ویژه نامه نظام مردم سالاری دینی)." فصلنامه علوم انسانی اسلامی، ۸ (۱۳۹۲): ۶-۷.

مبلغی، عبدالمجید. "در جستجوی تبارهای علوم انسانی اسلامی." فصلنامه علوم انسانی اسلامی، ۱۳ (۱۳۹۴): ۶-۹.

برنامه های پژوهشی و تحصیلی خارج از ایران:

moballeghi abdolmajid, An Honorary University Fellow (1 Year) in the college of Social Sciences & International Studies at the university of Exeter (Exeter, London), 2011

moballeghi abdolmajid, Summer University at the university of Erfurt in “Muslims in the West” and presenting a paper on “Historical Clarification: Saracens vs. Franks; Origins of Mutual Misperceptions”, (Erfurt-Germany), 2007

moballeghi abdolmajid, “Workshop on Some Comparative Themes between Iranian and European Legal Systems” at the British Institute of International and Comparative Law in England, (London-England), 2008

همایش های بین المللی و ملی:

moballeghi abdolmajid, Roots of Contemporary Shia in Medina: the Medinan context, Islamic Science, Ethics, and Art in Shi'a World: the Medinan context, conference University of Cologne, 2018, Germany.

moballeghi abdolmajid, From Muʿtazili Theology to Shi'i Jurisprudence: Expansion of Shi'i jurisprudence in the 4th Century in Interaction with Sunnis, 2019, Germany,

moballeghi abdolmajid, Workshop on “Post-Secularism and Role of Religion: Prospects for Christian and Islamic Dialogue”, 2012, Mardin Artuklu University, Turkey

مبلغی عبدالمجید، ۱۳۸۹، مطالعه کارویژه های روحانیت بر اساس دانش آینده پژوهی، همایش روحانیت و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۹، ایران.

مبلغی عبدالمجید، ۱۳۹۲، زمینه های رویکرد پیشرفت عدالت گرا در اندیشه جدید، همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۸۹، ایران.

مبلغی عبدالمجید، ۱۳۸۹، انقلاب یا اصلاح، همایش ملی نواندیشی دینی، ۱۳۸۹، ایران.

سمت های فرهنگی و فعالیت‌های اجرایی:

رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۷ سال، ۱۳۹۴.

سردبیر مجله خردنامه همشهری، ۴ سال، ۱۳۹۱.

دبیر سمپوزیوم حقوق خانواده، دفتر منطقه ای آیسسکو در ایران به همراه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰.

سردبیر مهمان برخی از شماره های مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، ۱ سال، ۱۳۹۲.

دبیرعلمی همایش نواندیشی دینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹.

مسئول بخش اندیشه در مرکز مطالعات استراتژیک همشری تهران، موسسه همشهری وابسته به شهرداری تهران، ۱۳۹۱.

مدیر شبکه صاحبنظران و نشست های گفتمان سازی و دبیر اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۷.

عضویت در شورای علمی اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور مستمر، ۱۳۹۷.

زبان های خارجی:

آلمانی: سطح خواندن: پیشرفته، سطح صحبت کردن: پیشرفته، سطح نوشتن: متوسط.

انگلیسی: سطح خواندن: پیشرفته، سطح صحبت کردن: پیشرفته، سطح نوشتن: پیشرفته.

عربی: سطح خواندن: پیشرفته، سطح صحبت کردن: متوسط، سطح نوشتن: متوسط.

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۱