چکیده طرح‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۸۹۹

1-سنجش بین­آزمونی توانایی­های کودکان

مبانی نظری، راهنمای اجرا و نمره­گذاری

الگوی نظری کتل هورن کارول  در مورد ساختار توانایی­های شناختی، جامع­ و به لحاظ تجربی نیز مورد حمایت گسترده است. این جامعیت و حمایت پژوهشی باعث شده است الگوی یادشده بتواند به‌عنوان مبنایی برای انتخاب، سازمان‌دهی، تفسیر و یا ساخت آزمون­های توانایی شناختی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، ساخت بسته جامع سنجش توانایی­های شناختی و روانی حرکتی معتبر و روا برای کودکان بر اساس الگوی CHC بوده است. به این منظور نمونه­ای به حجم 661 نفر در 6 گروه سنی 5/6 تا 5/12 سال به روش تصادفی طبقه­ای از بین دانش­آموزان شهر تهران انتخاب شدند. مطالعه حاضر با کاربرد روش «سنجش بین­آزمونی» و با بهره­گیری از آزمون­های معتبر و روای موجود، در چهار گام انجام شده است؛ 1) انتخاب مقیاس محوری، 2) انتخاب مقیاس­های تکمیلی 3) مطالعه تجربی مقدماتی و 4) اجرای مطالعه اصلی و بررسی روائی و اعتبار مقیاس نهایی. نتایج نشان داد ضرایب همبستگی بازآزمایی مقیاس­ها بین 76/0 (توانایی لامسه­ای) و 98/0 (توانایی استدلال سیّال) بوده است که بیانگر اعتبار مناسب مقیاس­ها است. به منظور بررسی روائی سازه به روش تمایز سنی، نتایج تحلیل واریانس چندگانه نشان داده است که گروه­های سنی مختلف در همه توانایی­ها با هم تفاوت معنادار داشته­اند که بیانگر تائید روائی سازه بوده است. ضریب روائی محتوایی توافق متخصصان بین 6/0 تا 1/0  بوده است. همچنین ضرایب همبستگی به‌دست‌آمده روائی سازه همگرا و واگرا را مورد تائید قرار داده است. نتایج تحلیل عاملی نیز ساختار سه عاملی شامل توانایی­های شناختی، روانی حرکتی و سرعت و کارآمدی را مورد تائید قرار داده است. ازاین‌رو می­توان نتیجه گرفت آزمون نهایی از اعتبار و روائی مناسب و خوبی برای سنجش توانایی­های شناختی و روانی حرکتی کودکان (13 توانایی) برخوردار است.

کلیدواژه‌ها؛ توانایی­های روانی حرکتی، الگوی کتل هورن و کارول، استدلال سیال، حافظه کوتاه­مدت، اندوزش و بازیابی بلندمدت، پردازش دیداری، پردازش شنیداری، دانش ادراکی، دانش کمّی، خواندن، توانایی­های روانی حرکتی، توانایی­های لامسه­ای، سرعت روانی حرکتی، سرعت واکنش و تصمیم­گیری.

 

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۱