مطالب مرتبط با کلید واژه

ارسال مقاله


روش نگارش و ارسال مقالات

روش نگارش: چکیده مقاله: چکیده کوتاه به فارسی و انگلیسی (150 تا 250 کلمه) انتخاب 3 تا 5 کلیدواژه قلم بی‌‏لوتوس13 ارسال در قالب فایل Word مقاله اصلی: چکیده و متن مقاله شامل مقدمه، مبانی نظری، روش تحقیق، یافته‌ها و تحلیل و نتیجه‌گیری (کاربرد ...