محورهای همایش

تعداد بازدید:۸۰۸

 

نسبت تفکر میان‌فرهنگی و ژانرهای ادبی

 • تفکر میان‌فرهنگی و ادبیات عرفانی
 • تفکر میان‌فرهنگی و ادبیات حماسی
 • تفکر میان‌فرهنگی و ادبیات غنایی
 • تفکر میان‌فرهنگی  و ادبیات عامه
 • تفکر میان‌فرهنگی و ادبیات تعلیمی
 • تفکر میان‌فرهنگی و ادبیات داستانی

ارتباط تفکر میان‌فرهنگی و رویکردهای نظریه و نقد ادبی

 • فلسفه میان‌فرهنگی و پدیدارشناسی
 •  فلسفه میان‌فرهنگی و هرمنوتیک
 • فلسفه میان‌فرهنگی و مطالعات تطبیقی
 • فلسفه میان‌فرهنگی و پساساختارگرایی
 •  فلسفه میان‌فرهنگی و فمینیسم
 • فلسفه میان‌فرهنگی  و مطالعات پسااستعماری
 • فلسفه میان‌فرهنگی و مطالعات قومی و نژادی
 • فلسفه میان‌فرهنگی و بینامتنیت

نقش زبان و ادبیات فارسی در مفاهمه میان‌فرهنگی

 • تفکر میان‌فرهنگی در قلمرو فرهنگی و منطقه­‌ای زبان و ادبیات فارسی
 • تفکر میان‌فرهنگی و میراث‌ حکمی و ادبی ایران؛ حکمت خسروانی، حکمت اشراقی
 • وجوه مشترک ادبیات شرقی و تفکر میان‌فرهنگی
 • تفکر میان‌فرهنگی و ساختارهای زبان و ادبیات فارسی
 • تفکر میان‌فرهنگی و زبان‌شناسی
 • تفکر میان‌فرهنگی و ترجمه
 • تفکر میان‌فرهنگی و نسخه‌شناسی

مفاهیم تفکر میان‌فرهنگی در ادبیات فارسی

 • تک‌صدایی و چندصدایی
 • عالم میانی
 • مطلق‌گرایی و مطلق‌ستیزی
 • هویت و خودفهمی (خود جمعی و خود فردی)
 • مواجهه با دیگری و بیگانه (واگرایی، همگرایی)
 • خویشتن‌‌گرایی و هویت‌گرایی
 • وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی
 • مرکزیت‌گرایی، بنیادگرایی، ذات­‌گرایی
 • فرهنگ‌اندیشی
 • اصالت و تمایز
 • مدارا، تسامح، همزیستی

تجارب تاریخی گفت‌وگو و تبادل میان‌فرهنگی در قلمرو زبان و ادبیات فارسی

چالش‌های مطالعات تطبیقی فلسفه و ادبیات

ارزیابی و آسیب‌شناسی مطالعات تطبیقی فلسفه و ادبیات

 

 

کلید واژه ها: محورهای همایش ادبیات تفکر میان فرهنگی

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۰