فرآیندها

تعداد بازدید:۱۷۴

*فرآیند شرکت پژوهشگاه در فراخوان وزارت علوم ،تحقیفات و فناوری

* فرآیند استخدام پیمانی اعضاء هیات علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

*فرآیند تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

*فرآند تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

*فرآیند بررسی در خواست انتقال و ماموریت از پژوهشگاه و بلعکس

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۰