رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

تعداد بازدید:۴۹۱۴
 
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی پژوهشگاه نظر به رعایت بند ۴ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ هیات رئیسه پژوهشگاه که بر محوریت بخشیدن به گروه های پژوهشی و آغاز فرآیند و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی از طریق گروه های پژوهشی تأکید دارد و همچنین با توجه به مصوبۀ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ هیات اجرایی جذب این پژوهشگاه، مقتضی اعضای هیأت علمی ذینفع، پیش از درخواست تبدیل وضعیت به رئیس پژوهشگاه و همچنین ارائه مستندات و جداول مربوط به تبدیل وضعیت به دبیرخانه هیات اجرایی جذب پژوهشگاه، نسبت به تکمیل و ارائه فرم اولیه درخواست تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی به گروه پژوهشی خود اقدام نمایید. شایان ذکر است، پس از تائید محتویات این فرم و ارجاع آن توسط رئیس هیات اجرایی جذب هیات علمی به رئیس پژوهشگاه، چگونگی و زمان تحویل مستندات تبدیل وضعیت استخدامی، توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی پژوهشگاه به متقاضیان اعلام خواهد شد.

 
راهنمای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
 
 
 
 
آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۶