طرح‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۳
  • نقد و بررسی بحران محیط زیست در ایران با تأکید بر برنامه‌های توسعه
  • بررسی قالب های منظر قلمروهای شناخت اجتماعی به مثابه چارچوب تبیین وضعیت اخلاق در ایران؛ نقد و تحلیل دوگانه فردگرایی- جمع گرایی
  • تبیین مسألة جایگاه اصلهای اخلاقی و تشخیص مبتنی بر دلائل جزئی عمل در فکر اخلاقی و پاسخ به آن
  • واکاوی و بازاندیشی وظیفه‌ی مراقبت به‌مثابه‌ی یک مسأله در متن همه‌گیریها
آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۱