معرفی اعضا

تعداد بازدید:۸۵۲۹

رئیس پژوهشکده: علیرضا منجمی

کارشناس مسئول: صادقی حجتی

 

گروه پژوهشی فلسفه علم 

مدیر گروه: علیرضا منصوری

عضو هیأت علمی علیرضا منجمی

عضو هیأت علمی غلامحسین مقدم حیدری

 

گروه پژوهشی تاریخ علم و تمدن

 

گروه پژوهشی روش شناسی علوم انسانی

مدیر گروه: غلامحسین مقدم حیدری

      عضو هیأت علمی مهدی معین زاده

      عضو هیأت علمی محمد تقی موحد ابطحی