معرفی اعضا

تعداد بازدید:۶۱۹۶

رئیس پژوهشکده: علیرضا منجمی

کارشناس مسئول: صادقی حجتی

گروه پژوهشی فلسفه علم 

مدیر گروه: علیرضا منصوری

عضو هیأت علمی علیرضا منجمی

عضو هیأت علمی غلامحسین مقدم حیدری

عضو هیأت علمی مهدی معین زاده

عضو هیأت علمی علیرضا منصوری

عضو هیأت علمی محمد تقی موحد ابطحی

کارشناس  رضا دانشور

گروه پژوهشی تاریخ علم و تمدن

مدیر گروه: غلامحسین مقدم حیدری

 

گروه پژوهشی روش شناسی علوم انسانی

 

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۱