اعضای گروه

تعداد بازدید:۹۱۰

گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست
                                                                                  

مدیرگروه دکتر فرج اله علی قنبری

اعضای گروه دکتر یحیی فوزی
  دکتر سید محسن علوی پور
دکتر طیبه محمدی کیا