اعضای گروه

تعداد بازدید:۳۹۱

گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست
                                                                                  

مدیرگروه  دکتر یحیی فوزی


اعضای گروه دکتر فرج اله علی قنبری
   دکتر سید محسن علوی پور
دکتر طیبه محمدی کیا