برگزاری یازدهمین نشست هم اندیشی کتاب نظم جهانی

۱۹ آبان ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۳ کد : ۱۸۷۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۵۴۳

یازدهمین نشست هم اندیشی کتاب نظم جهانی روز سه شنبه 14 8/98  وبا حضور اعضای هیأت علمی پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب وتمدن اسلامی برگزار گردید.

بخش نخست این نشست به تحلیل وبررسی کتاب چرا کشورها شکست می خورند اختصاص داشت. موضوعاتی نظیر رابطه مستقیم توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی بعنوان پیش فرض نویسندگان این کتاب ،تأثیر تفکرات اجتماعی بر نهادهای سیاسی واقتصادی وراه های تحقق توسعه سیاسی واقتصادی از جمله حاکمیت قانون وبدنبال آن ایجاد چرخه فضلیت از عمده مباحث مطوحه در این بخش بود.

دربخش دوم این نشست موضوع  نظام وستفالی و جهان اسلامی از فصل سوم کتاب نظم جهانی،  مورد بحث وبررسی قرار گرفت.از موضوع تجزیه تدریجی جهان اسلام تا هضم تدریجی کشورهای اسلامی در نظم وستفالی در دوره زمانی پس از جنگ جهانی دوم یکی از محورهای بحث این نشست بود.

یکی دیگر از محورهای عمده بحث ، دیدگاه کسینجر وموضوع تعادل بعنوان ویژگی اصلی نظام وستفالی بود که با وجود هژمونی وسلطه ایالات متحده پس از جنگ سرد ناهمخوان بنظر می رسید. کسینجر این ناهمخوانی را در مقدمه کتاب خود اینگونه پاسخ داده است:" در دیدگاه امریکایی نسبت به نظم جهانی ،صلح وتعادل باید بطور طبیعی رخ می داد ودشمنی های دیرینه باید کنار می رفتند(البته هنگامی که دیگر ملت ها نیز همان اصول حکومتی را اتخاذ می کردند که امریکاییان پذیرفته بودند)...در طی زمان ایالات متحده در حال تبدیل شدن به مدافع بلا منازع نظمی بود که اروپا بنیان گذار آن بود.اما حتی با وجود اینکه امریکا با تمام توان در این راستا می کوشید همچنان وضعیتی مبهم وجود داشت زیرا دیدگاه امریکا بر پایه پذیرفتن نظام تعادل قدرت اروپایی نبود بلکه متکی به برقراری صلح از طریق اصول دموکراتیک بود."

 ودر جای دیگر اینگونه بیان می دارد:" امریکا موضعی متغیر داشته است، گاهی مدافع نظام وستفالی بوده است، گاه مبانی تعادل قدرت وعدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را مورد انتقاد قرار داده وآن ها را غیر اخلاقی وکهنه شمرده است ، وگاه نیز این هردو موضع را هم هنگام اتخاذ کرده است....اما پس از بازگشت از سه جنگ بزرگ در طی دو نسل ، امریکا در صدد تعریف روابط میان قدرت خود واصول خود می باشد."


نظر شما :