طرح ها و فعالیت ها

تعداد بازدید:۱۵۲۲

دکتر مریم صانع ­پور: ارتباط عقلانیت با زنانگی در رویکردی تعاملی میان غرب و ایران اسلامی فاز اول: تحلیل  و نقادی ارتباط عقلانیت با زنانگی در نظریه‌های غربی

دکتر محمدتقی طباطبائی: نقد و بررسی گفتمان غرب‌شناسی در ایران؛ گفتار نخست: دکتر رضا داوری در متن آثار

دکتر مزدک رجبی: نسبت میان عقل عملی و عقل نظری در اندیشه فلسفی

دکتر مهدی بنائی جهرمی: نسبت اومانیست و تفکر، با محوریت نامه ای در باب اومانیسم هیدگر

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۶