معرفی اعضا

تعداد بازدید:۶۰۱۶

**گروه پژوهشی فلسفه غرب

عضو هیأت علمی آیدین کیخایی

عضو هیأت علمی مهدی بنایی جهرمی

عضو هیأت علمی محمد تقی چاوشی

عضو هیأت علمی مزدک رجبی

عضو هیأت علمی مصطفی شهرآیینی


اعضاء شورای علمی گروه:
دکتر کریم مجتهدی

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۱