مهدی اسدی

تعداد بازدید:۲۴۷۹

  رزومه در سیماپ   
 

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
 
 
مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه تهران
رتبه علمی: استادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: M.Assadi@ihcs.ac.ir

 

پایان‌نامه‌ها و طرح‌ها

– اسدی، مهدی (شهریور 1387) چیستی و ملاک بداهت از دﻳﺪﮔﺎه دانشمندان مسلمان؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران: دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی.

– اسدی، مهدی (شهریور 1392) شبهه‌ی معدوم مطلق با تکیه بر آرای اندیشمندان مسلمان و نقد آن‌ها، پایان‌نامه دکتری در رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران: دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی.

– اسدی، مهدی (فروردین 1396) بررسی حیث التفاتی به معدومات از دیدگاه ابن‌سینا، طرح پسادکتری در رشته‌ی فلسفه اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس: دانشکده‌ی علوم انسانی. تاریخ شروع: 1395/01/14، تاریخ پایان طرح: 1396/03/02، (با پشتیبانی مالی صـندوق حمایـت از پژوهشگران و فناوران کشور از طرح پسادکتری به شماره‌ی 93021297)

– اسدی، مهدی (1397) طرح پژوهشی بررسی تطبیقی حیث التفاتی در مورد معدومات از دیدگاه ابن‌سینا و هوسرل و کارکرد آن در برخی از چالش‌های نظری دنیای معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ شروع: 1397/01/27 (12 ماه)، تاریخ پایان طرح و ارسال به انتشارات: 1400/02/22

– اسدی، مهدی (1398) طرح پژوهشی بررسی تطبیقی حیث التفاتی در مورد معدومات از دیدگاه ابن سینا و هوسرل و کارکرد آن در برخی از چالش های نظری دنیای معاصر(فاز دوم)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ شروع: 1398/01/27 (12 ماه)، تاریخ پایان طرح و ارسال به انتشارات: 1400/03/19

– اسدی، مهدی (1401–1399) طرح پژوهشی بررسی پیشینه‌ی بُعد چهارم‌ نزد اندیشمندان مسلمان و بررسی انتقادی دیدگاه‌های آن‌ها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ شروع 1399/01/27  (24 ماه)، تاریخ پایان طرح و ارسال به انتشارات: 1401/10/12

– اسدی، مهدی (1401) طرح پژوهشی «تقدیم و تصحیح انتقادی بحر الفوائد فی شرح عین القواعد فی المنطق» (غیرموظف)، طرف قرارداد: موسسه‌ی فلسفه و حکمت ایران، تاریخ شروع 1401/01/01 (11 ماه)، تاریخ پایان طرح: 1401/12/01

– اسدی، مهدی (1403–1401) طرح پژوهشی بررسی انتقادی کارکردهای بعد چهارم با تکیه بر فلسفه‌ی صدرایی (برنامه پژوهشی انفرادی ب)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ شروع 1401/01/27  (24 ماه)

مقاله‌های علمی–پژوهشی تأیید شده و چاپ شده

– اسدی، مهدی (1392) «نقدی بر مقالۀ «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر»»»، منطق‌پژوهی، سال چهارم، شماره‌ی اول، صص 1–43. (ISC)

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_840.html

– اسدی، مهدی (1393) «پیشینه‌ی تمایز دکارتی در فلسفه و کلام اسلامی»، تاریخ فلسفه، سال پنجم، شماره‌ی 17، صص 120–89. (ISC)

http://hop.mullasadra.org/Article/1396011910865536

– اسدی، مهدی (1393) «ریشه‌یابی شبهه‌ی معدوم مطلق در فلسفه‌ی یونان»، منطق‌پژوهی، سال پنجم، شماره‌ی اول، صص 30–1. (ISC)

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_1232.html

– اسدی، مهدی (1393) «راه‌حلی به پارادوکس معدوم مطلق»، منطق‌پژوهی، سال پنجم، شماره‌ی دوم، صص 30–1. (ISC)

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_1785.html

– اسدی، مهدی (1393) «نقدی بر واقع سلبی و برخی نظریه‌های ثبوت: مشکل تسلسل»، حکمت معاصر،  دوره 5، شماره 4، صص 36–25. (ISC)

http://wisdom.ihcs.ac.ir/article_1296.html

– اسدی، مهدی (1394) «وجود محمولی و اشاره‌پذیری»، حکمت معاصر، دوره 6، شماره 1، صص 23–1. (ISC)

http://wisdom.ihcs.ac.ir/article_1427.html

– اسدی، مهدی (1394) «اتّصاف خارجی معقول ثانی منطقی: بررسی موردپژوهانه‌ی پارادوکس معدوم مطلق»، منطق‌پژوهی، سال ششم، شماره‌ی دوم، صص 36–1. (ISC)

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_2157.html

– اسدی، مهدی (1394) «تحلیل معانی گوناگون وجود به‌وسیله‌ی معانی مختلف عدم»، پژوهش‌های هستی‌شناختی، شماره 8، صص 93–73. (ISC)

http://orj.sru.ac.ir/article_419.html

– اسدی، مهدی (1395) «بررسی راه‌حل ویتگنشتاین به واقعیت سلبی»، پژوهشهای فلسفی، شماره 19، صص 74–45. (ISC)

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_5751.html

– اسدی، مهدی (1397) «نفس‌الامر نزد ارسطو»، پژوهش‌های هستی‌شناختی، شماره 13، صص 146–123. (ISC)

http://orj.sru.ac.ir/article_840.html

– اسدی، مهدی (1398) «بررسی دیدگاه ابن‌سینا دربارۀ حیث التفاتی به گذشته و آینده»، حکمت و فلسفه، دوره 15، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 57، صص 89–61. (ISC)

http://wph.atu.ac.ir/article_10075.html

– اسدی، مهدی (1400) «بازسازی راه‌حل «بالقوه»ی ابن‌سینا در حیث التفاتی به گذشته و آینده برپایه‌ی نوعی کل‌گروی حداقلی»، حکمت و فلسفه، دوره 17، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 67، صص 37–7. (ISC)

https://wph.atu.ac.ir/article_13393.html

– اسدی، مهدی (1400) «نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال 21، شماره‌ی 11، صص 21–48. (ISC)

https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_7392.html

– اسدی، مهدی (1400) «راه‌حلّی به دشواره‌ی تسلسل در ابژه در رد وجود ذهنی»، اندیشه دینی، دوره 21، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 81، صص 28–3. (ISC)

https://jrt.shirazu.ac.ir/article_6509.html

– اسدی، مهدی (1400) «وجود ذهنی، حافظه و استدلال‌های پیچیده»، منطق‌پژوهی، دوره‌ی 12، شماره‌ی 2، صص 29–1. (ISC)

https://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_7613.html

– اسدی، مهدی (1400)، «بررسی تاریخی اشکال‌های بعد چهارم در جهان اسلام»، جستارهایی در فلسفه و کلام، دوره 53، شماره 2، پیاپی 107، صص 28–9. (ISC)

https://jphilosophy.um.ac.ir/article_42733.html

– اسدی، مهدی (1401) «تعمیم تعریف رسمی و حل اشکال فرمول‌های پیچیده‌ در رد وجود ذهنی»، فلسفه، دوره 20، شماره‌ی 1، شماره پیاپی 38، صص 17–1. (ISC)

https://jop.ut.ac.ir/article_88089.html

– اسدی، مهدی (1401) «دو تفسیر مختلف از علم اجمالی در فلسفه‌ی سینوی و توانایی آن در حل اشکال فرمول‌های پیچیده‌ در رد وجود ذهنی»، تأملات فلسفی، دوره 12، شماره‌ی 29، صص 463–423. (ISC)

http://phm.znu.ac.ir/article_251642.html

– اسدی، مهدی (1402) «بررسی تطبیقی اشکال تسلسل در صورت‌های ذهنی و بازنمایی»، شناخت، دوره 16، شماره 1، شماره‌ی پیاپی 88، صص؟. (ISC) پذیرفته شده

– اسدی، مهدی (1401)، «بررسی پیشینۀ تاریخی نظریۀ ‹ثبات تغیر› در مسئلۀ ربط متغیر به ثابت»، تاریخ فلسفه، دوره 13، شماره 2، پیاپی 50، صص 66-43 (ISC)

http://hop.mullasadra.org/Article/41607

– اسدی، مهدی (1402)، «بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر»، فلسفه، دوره 21، شماره‌ی 1، شماره پیاپی 40، صص ؟. (ISC)

https://jop.ut.ac.ir/article_89593.html?lang=fa

– اسدی، مهدی (1401)، «بررسی انتقادی نسبت تجرد ادراک با ثبات تغیر»، آینۀ معرفت، دوره 22، شماره 2، پیاپی 71، صص 78–57. (ISC)

https://jipt.sbu.ac.ir/article_102760.html

– اسدی، مهدی (1401) «ریشه‌یابی بعد چهارم نزد متکلمان مسلمان (ابواسحاق نظّام، ابن‌راوندی، ابوسهل عبّاد و محقّق طوسی)»، تاریخ فلسفه، دوره 12، شماره 4، پیاپی 48، صص 58–39. (ISC)

https://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/36598/FullText

– اسدی، مهدی (1401)، «نقد قطب‌الدین رازی بر بعد چهارم و تأثیر آن بر اندیشمندان مسلمان»، اندیشه دینی، دوره 22، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 85، صص 32–3. (ISC)

https://jrt.shirazu.ac.ir/article_6850.html

– اسدی، مهدی (1401)، «آیا ملاصدرا از بعد چهارم عدول کرده است؟»، متافیزیک، دوره 14، شماره‌ی 2، شماره‌ی پیاپی 34، صص 37–23. (ISC)

https://mph.ui.ac.ir/article_27047.html

– اسدی، مهدی (1402)،؟ «مقایسه‌ی تجرد ادراک‌های حسی و خیالی با بعد چهار افزایشی»، خردنامه‌ی صدرا، صص ؟ (ISC)، پذیرفته شده

– اسدی، مهدی (1401)، «بررسی انتقادی تجرد حافظه در فلسفه‌ی صدرایی» حکمت معاصر، دوره 13، شماره 2، صص 219-187. (ISC)

https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_8564.html

مقاله‌های تخصصی

– اسدی، مهدی (1389) «ترجمه‌ی تحلیل ثانوی ارسطو در بوته‌ی نقد»، کتاب ماه فلسفه؛ شماره 38؛ صص 83–78

http://ensani.ir/fa/article/301587/

– اسدی، مهدی (1389) «نظریه معرفت در فلسفه کانت»؛ کتاب ماه فلسفه: ویژه نامه کانت (2)؛ شماره 31؛ صص 57–33

http://ensani.ir/fa/article/301561

– اسدی، مهدی (1386) «کتابشناسی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی»، فصلنامه فروغ وحدت؛ شماره 7، صص 67–64

http://ensani.ir/fa/article/189666/

کتاب

– اسدی، مهدی (1393) «تأثیر فلسفه بر عقاید کلامی اسلامی»، در: درآمدی بر تطور فلسفی فرق کلامی اسلامی و انحرافات وهابیت، نوشته طوبی کرمانی و مقدمه‌ی مهدی اسدی، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، صص 86–11.

سخن‌رانی و نشست تخصصی

– اسدی، مهدی (1 بهمن 1397) «بازسازی دیدگاه ابن سینا در مورد حیث التفاتی به گذشته و آینده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه، ساعت 16–14

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/17791/

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/17840/

– اسدی، مهدی (14 اردیبهشت 1398) «چیستی فلسفه‌ی مضاف»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب، ساعت 16–14

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/18123/

– اسدی، مهدی (14 آذرماه 1401) «بررسی تطبیقی بعد چهارم در فلسفه‌ی اسلامی و فلسفه‌ی غرب»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب، ساعت 15–13

https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23209

https://www.ihcs.ac.ir/260/fa/news/23215

https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23217

– اسدی، مهدی (3 اسفند  1401) «پارادوکس یابلوی تقویت‌شده و امتناع تسلسل»، دهمین همایش سالیانه انجمن منطق ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساعت 10

– اسدی، مهدی (13 اسفند  1401) «ضروب حملی عقیم در چه شرایطی منتج‌اند؟»، همایش بین‌المللی «تاریخ منطق در جهان اسلام»، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ساعت 18

کرسی های نقد و نظریه پردازی

– اسدی، مهدی (24 بهمن 1401) «تلفیق چهاربعدگروی و حال‌گروی»، پنجاه و سومین کرسی ترویجی با روی‌کرد ایده‌ی نو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب، ساعت 15–13

https://www.ihcs.ac.ir/260/fa/news/23582

https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23631

همایش

– اسدی، مهدی (3 اسفند  1401) «پارادوکس یابلوی تقویت‌شده و امتناع تسلسل»، دهمین همایش سالیانه انجمن منطق ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چکیده مقاله چاپ‌شده در: کتابچه چکیده مقالات دهمین همایش سالیانه انجمن منطق ایران

– اسدی، مهدی (13 اسفند  1401) «ضروب حملی عقیم در چه شرایطی منتج‌اند؟»، همایش بین‌المللی «تاریخ منطق در جهان اسلام»، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دروس ارائه‌شده

معرفت‌شناسی، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۹-1400، ۱۴۰۰-1401 و ۱۴۰1-1402

نوآوری‌های فلسفی صدرالمتألهین، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰1-1402

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲