مهدی اسدی

تعداد بازدید:۱۶۲۷

  رزومه در سیماپ
    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 

مقالات علمی-پژوهشی

- اسدی، مهدی (1394) «اتّصافخارجیمعقولثانیمنطقی: بررسیموردپژوهانه‌یپارادوکسمعدوممطلق»، منطق‌پژوهی، سال ششم، شماره‌یدوم، صص 36-1. (ISC)

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_2157.html

- اسدی، مهدی (1395) «بررسی راه‌حل ویتگنشتاین به واقعیت سلبی»،پژوهشهای فلسفی، شماره 19، صص 74-45. (ISC)

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_5751.html

- اسدی، مهدی (1398) «بررسی دیدگاه ابن‌سینا درباره‌ی حیث التفاتی به گذشته و آینده»، حکمت و فلسفه، دوره 15، شمارهی1، شماره‌ی پیاپی 57، صص 89-61. (ISC)

http://wph.atu.ac.ir/article_10075.html

- اسدی، مهدی (1398) «بازسازی راه‌حل «بالقوه»ی ابن‌سینا در حیث التفاتی به گذشته و آینده برپایه‌ی نوعی کل‌گروی حداقلی»، حکمت و فلسفه، دوره 15، شمارهی3 ؟، شماره‌ی پیاپی 59 ؟، صص ؟؟. (ISC)پذیرفته شده

- اسدی، مهدی (1393) «پیشینه‌ی تمایز دکارتی در فلسفه و کلام اسلامی»، تاریخ فلسفه، سالپنجم، شمارهی 17، صص 120-89. (ISC)

http://hop.mullasadra.org/Article/1396011910865536

- اسدی، مهدی (1394) «وجود محمولی و اشاره‌پذیری»، حکمتمعاصر،دوره6،شماره1،صص 23-1. (ISC)

http://wisdom.ihcs.ac.ir/article_1427.html

- اسدی، مهدی (1393)«نقدی بر واقع سلبی و برخی نظریه‌های ثبوت: مشکل تسلسل»، حکمتمعاصر،  دوره5،شماره4،صص 36-25. (ISC)

http://wisdom.ihcs.ac.ir/article_1296.html

- اسدی، مهدی (1393) «راه‌حلی به پارادوکس معدوم مطلق»، منطق‌پژوهی، سال پنجم، شماره‌یدوم، صص 30-1. (ISC)

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_1785.html

- اسدی، مهدی (1394) «تحلیلمعانیگوناگونوجودبه‌وسیله‌یمعانیمختلفعدم»، پژوهش‌هایهستی‌شناختی، شماره 8، صص 93-73.(ISC)

http://orj.sru.ac.ir/article_419.html

- اسدی، مهدی (1397) «نفس‌الامر نزد ارسطو»، پژوهش‌هایهستی‌شناختی، شماره 13،صص 146-123.(ISC)

http://orj.sru.ac.ir/article_840.html

- اسدی، مهدی (1393) «ریشه‌یابی شبهه‌ی معدوم مطلق در فلسفه‌ی یونان»، منطق‌پژوهی، سال پنجم، شمارهی اول، صص 30-1. (ISC)

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_1232.html

- اسدی، مهدی (1392) «نقدی بر مقاله «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر»»»، منطق‌پژوهی، سال چهارم، شمارهی اول، صص 1-42. (ISC)

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_840.html

 

کتاب

- اسدی، مهدی (1393)«تأثیر فلسفه بر عقاید کلامی اسلامی»، در: درآمدی بر تطور فلسفی فرق کلامی اسلامی و انحرافات وهابیت، نوشته طوبی کرمانی و مقدمهی مهدی اسدی، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، صص 86-11، شابک: 8-76-5101-600-978

 

سخنرانی و نشست

- اسدی، مهدی (1 بهمن 1397) «بازسازی دیدگاه ابن سینادر مورد حیث التفاتی به گذشته و آینده»، سالن اندیشه، ساعت 16-14

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/17791/

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/17840/

- اسدی، مهدی (14 اردیبهشت 1398) «چیستی فلسفه‌ی مضاف»، سالن ادب، ساعت 16-14

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/18391

 

پایان‌نامهها و طرح‌ها

- اسدی، مهدی (1397) طرح پژوهشی بررسی تطبیقی حیث التفاتی در مورد معدومات از دیدگاه ابن‌سینا و هوسرل و کارکرد آن در برخی از چالش‌های نظری دنیای معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- اسدی، مهدی (فروردین 1396) بررسی حیث التفاتی به معدومات از دیدگاه ابن‌سینا، طرح پسادکتری در رشته‌ی فلسفه اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس: دانشکده‌ی علوم انسانی. (با پشتیبانی مالی صـندوق حمایـت از پژوهشگران و فناوران کشور از طرح پسادکتری به شماره‌ی 93021297)

- اسدی، مهدی(شهریور 1392) شبههی معدوم مطلقبا تکیه بر آرای اندیشمندان مسلمان و نقد آن‌ها، پایان‌نامه دکتری در رشته‌یفلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران: دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی.

- اسدی، مهدی (شهریور 1387) چیستی و ملاک بداهت ازدﻳﺪﮔﺎهدانشمندان مسلمان؛ پایان‌نامهکارشناسی ارشد در رشته‌یفلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران: دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی.

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰