طرح‌های انجام شده

تعداد بازدید:۲۴۸۴

- بررسی و ارزیابی نظریه های زنانه نگر درباره نقش جنسیت در برساخت فرهنگی و اجتماعی واقعیت، دکتر زهرا مبلغ


زنان و مهاجرت در ادبیات معاصر عربی،دکتر شکوه السادات حسینی


- بررسی نقادانه اخلاق مراقبت: رهیافتی مادرانه به اخلاقو تربیت اخلاقی، دکتر مریم نصر اصفهانی


- ضرورت توجه به سواد رسانه ای بر مدیریت شبکه های اجتماعی در خانواده (آگاهی بخشی والدین در استفاده فرزندان از شبکه های اجتماعی)، دکتر بهاره نصیری و آمنه بختیاری


- کلان طرح پنج ساله زن و عقلانیت با رویکردی تعاملی میان زن غربی و زن ایرانی مسلمان، دکتر مریم صانع پور


- پایان ها در غرب " پایان عقل مذکر" دکتر مریم صانع پور


- کارکردهای و آسیب های احتمالی استفاده از تلفن همراه بر زنان و مردان 20 تا 60 ساله، دکتر بهاره نصیری و آمنه بختیاری


- فاز دوم سواد رسانه ای با عنوان "نقش سواد رسانه ای بر صیانت از کانون خانواده" دکتر بهاره نصیری و آمنه بختیاری


- فاز اول سواد رسانه ای با عنوان چیستی و ماهیت سواد رسانه ای


- درآمدی بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان در کشور ترکیه، دکتر بهاره نصیری


- تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزه زن و خانواده» موجود در نشریات علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(گروه علوم انسانی ـ طی سال های 1390-1379)
مجری: دکتر حمیدرضا آیت اللهی، همکاران: آمنه بختیاری، فاطمه بدوی و مریم السادات هاشمی فشارکی
 

-  جمع آوری مقالات علمی ـ پژوهشی ده سال اخیر (1389 ـ 1379) در حوزه زنان و خانواده، بر اساس لیست مجلات علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(گروه علوم انسانی) ؛ فاطمه بدوی و مریم السادات هاشمی فشارکی

- بررسی ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی زنان در فعالیت‌های عمده اقتصادی با رویکردی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور؛ لیلا سادات زعفرانچی


 

- مقایسه چند شاخصه علمی ـ فرهنگی ـ اجتماعی در بانوان هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، شاخه علوم انسانی، مرداد 1377 ؛ خانم دکتر فروغ پارسا و آمنه بختیاری


- بررسی وضعیت تحقیقات در مسائل زنان (در بیست‌سال اخیر در ایران)؛ مجری خانم دکتر ثریا مکنون؛ همکاران: خانم ها مهندس زهره عطائی آشتیانی، آمنه بختیاری، لیلا سادات زعفرانچی، مریم فرهمند 

 

- نیازسنجی فرهنگی ـ اجتماعی زنان تهران؛ خام دکتر ثریا مکنون، همکاران: خانم ها آمنه بختیاری، لیلا سادات زعفرانچی، مریم فرهمند، مریم آیت اللهی و خانم مهندس زهره عطائی آشتیانی

 

- سلسله بحث های حقوق زن در اسلام، سرپرست طرح: خانم دکتر ثریا مکنون؛ مجریان: خانم دکتر مریم قبادی، خانم دکتر فروغ پارسا، خانم دکتر اشرف بروجردی، خانم فاطمه مجاهدی