کارگاه روانشناسی مردان وزنان

اولین کارگاه از سلسله کارگاه های آموزشی راهکارهای پایداری کانون خانواده « کارگاه روانشناسی مردان و زنان در خانواده»، در تاریخ 27 /7/ 1392 در گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

با توجه به اینکه خانواده در تمام جوامع بشری، به منزله اصلی ترین نهاد اجتماعی، زیر بنای جوامع و خاستگاه فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بوده  است. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین، و حمایت از آن و هدایتش به جایگاهی واقعی و متعالی، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی، و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی است.

بی شک یکی از موضوعات مهم در فرهنگ جامعه ایرانی- اسلامی« خانواده و پایداری آن» است. لذا تاکید بر حفظ و تحکیم بنیان خانواده، هیچ گاه از برنامه ریزی های کشور و نظام اسلامی برکنار نبوده است.

برای تحقق این هدف، گروه پژوهشی «مطالعات زنان» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در قالب سلسله کارگاه های آموزشی راهکارهای پایداری خانواده، اقدام به برگزاری 3 کارگاه آموزشی تحت عناوین زیر نموده است :

الف- روانشناسی زنان و مردان

ب- روابط جنسی- عاطفی همسران

ج- روابط حقوقی- تکلیفی همسران

اولین کارگاه از این سلسله کارگاه های آموزشی راهکارهای پایداری کانون خانواده با عنوان « کارگاه روانشناسی مردان و زنان در خانواده»، با ارائه سرکار خانم دکتر خسروی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ، در تاریخ 27/7/ 1392، توسط گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد .