دکتر حمید تنکابنی

 

 

مشخصات فردی
نام حمید
نام خانوادگی تنکابنی
سال تولد ۱۳۳۲
تخصص مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دیوان سالاری تاریخی
مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک tonkaboni@ihcs.ac.ir

مدارک تحصیلی

 • دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علاّمه طباطبایی تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت (M.B.A) از دانشگاه هارت فورد امریکا
 • کارشناسی اقتصاد و علوم اجتماعی از دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • دیپلم ریاضی، دبیرستان هدف شماره ۱

سوابق تدریس و شغلی

 • رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از خرداد ۹۷ تا کنون
 • رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا از خرداد ۹۳ تا خرداد ۹۷
 • مشاور کار گروه تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اردیبهشت ۹۳
 • رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی سال های ۸۸ الی ۸۹
 • قائم مقام پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه (سرپرست پژوهشکده) طی سال های ۷۳ الی ۸۳
 • رئیس بخش مطالعات توسعه پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه طی سال های ۷۱ الی ۸۳
 • رئیس انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی سال های ۶۸ الی ۷۰
 • سرپرست دفتر ارتباط با صنعت وزارت راه و ترابری طی سال های ۶۴ الی ۶۸
 • معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش وزارت راه و ترابری طی سال های ۶۳ الی ۶۸
 • مشاور مدیریت بخش صنایع و معادن بنیاد مستضعفان طی سال های ۶۱ الی ۶۲ تهران
 • تدریس دردانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کتابهای منتشرشده

 • بازشناسی عوامل بازدارنده تحول در نظام دیوان سالاری ایران در دوره پهلوی دوم، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (در دست چاپ)
 • فرهنگ اصطلاحات توسعه (همراه با توصیف مفاهیم کلیدی توسعه)، انتشارات مروارید ۱۳۹۲
 •  «تفکر استراتژیک» ترجمه و تألیف، انتشارات مروارید ۱۳۹۱
 • اندیشه های نو در دانش مدیریت (ترجمه) انتشارات مروارید ۱۳۹۰
 • درآمد بر دیوان سالاری در ایران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۳
 • شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی (متون منتخب سعدی) (سرپرست اثر و مجری بخش علم باوری) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۲

مقالات منتشر شده

 • «تحلیلی بر نقش تاریخی و جایگاه سپهسالار قزوینی در تحول نظام مند ساختار دیوان سالاری در ایران» ،زمستان ۹۵،  دوره ۷، شماره ۴،
 • «تأثیر تاریخی و ماندگار ساختار قدرت بر ساختار نظام اداری کشور(مجموعه مقالات، همایون نامه)»مؤسسه تحقیقات های دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسان تهران، انجمن ایرانی تاریخ، زمستان ۱۳۹۵
 • «تحلیلی برساختار و ویژگی‏های اجتماعی فرهنگی و هویت جمعی ایران در دوره قاجار(مجموعه مقالات ارج نامه آیینه صادق )» مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس تابستان ۱۳۹۵
 • «ریشه‏ شناسی فرهنگی نگرش‏های حاکم بر دیوان سالاری ایران در دوران پیش از انقلاب مشروطیت »،« مجموعه مقالات » (ارج نامه دکتر مهدی گلشنی)،«انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
 • «تحلیلی بر نقش کژتابی های مالی سازمان یافته در «دیوان سالاری» و «توسعه پایدار» ، مجله علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی شماره ۲، سال ۶، پاییز و زمستان ۹۴
 • «فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و ساختار دیوان­سالاری دولتی در دورهٔ پهلوی اوّل»، مجلهٔ علمی پژوهشی جامعه­شناسی تاریخی، دوره ۷، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۴
 • «موانع تحرک اجتماعی و تأثیرات آن در تحرک شغلی کارکنان سازمان های دولتی و پیامدهای آن»، مجله علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی،  سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۲ (انتشار: شهریور ۱۳۹۳).
 • «تحلیلی بر نظام دیوان سالاری ایران در دوره‌ صفویه»، مسالک حکمت: ارج نامه‌ استاد دکتر غلامرضا اعوانی، مؤسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه‌ ایران و انجمن حکمت فلسفه‌ ایران، اسفند ۱۳۹۲.
 • «نیاز به ریشه شناسی برخی کژتابی های فرهنگی تأثیر گذار بر تشکیلات اداری»، فصلنامه‌ نامه‌ فرهنگستان، دوره سیزدهم، شماره‌ دوم، زمستان ۱۳۹۲.
 • «تحلیلی از وضعیت تشکیلات اداری و موانع تحول آن در ایران عصر مشروطیت» مجله جامعه پژوهی فرهنگی (فصل نامه علمی- پژوهشی) سال چهارم، بهار ۱۳۹۲.
 • «تحلیلی بر مفهوم دیوان سالاری ایرانی در دوره هخامنشی و تأثیر مؤلفه خردباوری بر آن» مجموعه مقالات «رنج و گنج» (ارج نامه دکتر زهره زرشناس. به کوشش ویدا نداف، فرزانه گشتاسب، محمد شکری فومشی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲.
 • «ضرورت بازشناسی و پژوهش درباره عوامل بازدارنده تحول در نظام دیوان سالاری ایران (ریشه‏ها/پیشینه ها)» مجموعه مقالات یادنامه دکتر مهدی گلشنی فرهنگستان علوم ۱۳۹۰
 • «شأن فرهنگ و اثرات آن بر رفتار سازمانی افراد و نهادهای اجتماعی جامعه» مجموعه مقالات (آن آفتاب خوبان ... ) به کوشش دکتر غلامرضا اعوانی، انجمن حکمت و فلسفه اسفند ۱۳۹۰
 • «تأثیر انقلاب مشروطیت در دیوان سالاری دوره قاجار»، مجله جستارهای تاریخی، بهار و تابستان ۱۳۸۹، (تاریخ انتشار، بهار ۹۰)
 • «تحلیلی بر مناسبات تولیدی و نوع مالکیت در ایران و تأثیرات آن بر دیوان سالاری عصر قاجار»، مجله اقتصاد تطبیقی، بهار و تابستان ۱۳۸۹، (تاریخ انتشار، بهار ۹۰)
 • «شأن عقل و عقلِ عقل در مبانی اندیشه ورزی حوزه علوم اجتماعی و مدیریت»، مجله فرهنگ شماره ۷۳، بهار ۱۳۸۹ (انتشار زمستان ۸۹)
 • «رسالت علم مدیریت در ایران»، سال بیست و سوم/ شماره سوم، نشر دانش اسفند، ۱۳۸۸ (تاریخ انتشار اسفند ۱۳۸۹)
 • «منزلت قانون و نظم در نظری و علوم اجتماعی و مدیریت و پیشینه آن در اداره امور ایران عصر قاجار» مجله‌ جامعه پژوهی فرهنگی سال اول شماره دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • «درآمدی بر ریشه شناسی نهاد دیوان سالاری ایران در دوره قاجار»، زیر نظر دکتر شمس السادات زاهدی مجله فرهنگ شماره ۷۱، تیروآبان ۱۳۸۸
 • «تدوین دارالسلطنه صفویان متقدم» یادگار نامه استاد بهاءالدین خرمشاهی، تهران نشر قطره ۱۳۸۷
 • «تطور واژه دبیر و دیوان» نامه فرهنگستان، دوره هفتم، شماره دوم، شهریور ۱۳۸۴
 • «دیوان سالاری در دوره حکومت ایران سامانی» فصلنامه مؤسسه فرهنگی اکو، شماره ۴، بهار ۱۳۸۱
 • »مردم و دگرگونی های زبانی در آسیای مرکزی» (ترجمه) فصلنامه ایران شناخت، شماره ۸، ۱۳۷۷
 • «موانع بارز تحرک اجتماعی در فرآیند توسعه» فصلنامه مطالعات آسیایی، سال دوم، ۱۳۷۷
 • «لزوم بازنگری در فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی کشورهای در حال توسعه» (تأملاتی پیرامون تکنولوژی هسته ای) فصلنامه فرهنگ، سال دهم، شماره های ۲ و ۳، پاییز ۱۳۷۶
 • »درآمدی بر وضعیت مؤسسات پژوهشی» فصلنامه رهیافت، شماره هفتم، زمستان ۱۳۷۳ (همکار)

ویرایش

 • کتاب داستان هایی از جاده ابریشم، از انتشارات یونسکو، مؤسسه فرهنگی اکو ۱۳۸۱

همکاری و اجرای طرح های تحقیقاتی

 • برنامه­ ریزی استراتژیک نیروی انسانی – پژوهشگر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی دوره های کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه های دولتی
 • شناسایی مسایل اجتماعی ایران
 • «بررسی وضعیت دوره های تحصیلات تکمیلی – دکتری علوم انسانی – در نظام آموزش عالی ایران»
 • «بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ماسوله»
 • «بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی درخصوص تحرک شغلی آنان»
 • «آگاهی زوجین از حقوق خود و تأثیر آن بر مناسبات خانوادگی»
 • «بررسی و تعیین عوامل مهم راهبرد توسعه انسانی در فرآیند توسعه ایران»
 • «بررسی ساختار نظام مدیریت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ارائه الگوی مناسب»

عضویت در کمیته های علمی

 • هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی هیات ممیزه
 • شورای سیاستگذاری طرح جامع ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
 • کمیته علمی طرح جامع ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
 • شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیسیون پیشبرد برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (گروه مدیریت)
 • کارگروه تخصصی علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
 • کار گروه فنی تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیته ترفیع اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای پژوهشی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیته برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی پژوهشگاه
 • کمیته برنامه ریزی علمی مطالعات ملی جهانی شدن
 • کمیته فرهنگی چشم اندازهای توسعه ایران
 • شورای بخش تاریخ و تمدن مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها
 • کمیته تدوین استراتژی تحقیقاتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیته علمی مؤسسه فرهنگی اکو
 • شورای علمی طرح ملی ایران و جهانی شدن
 • کمیته علمی نظارت بر طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی پژوهشگاه
 • هیات تحریریه مجله فرهنگ پژوهشگاه
 • هیات تحریریه مجله جامعه پژوهی پژوهشگاه
 • هیات تحریریه مجله فرهنگ پژوهشگاه
 • مدیر مسئول فصلنامه فرهنگ و هنر آسیا