سمیه کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: سمیه کریمی

تاریخ و محل تولد:  تهران، ۱۳۵۹

دانش زبانی: آشنایی با زبان های انگلیسی و آلمانی

ایمیل  s.karimmi@gmail.com

 

سوابق شغلی

۱۳۹۶عضوهیئت علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲-۱۳۸۸ دکترای مردم شناسی؛ دانشگاه گوته (فرانکفورت)

۱۳۸۴-۱۳۸۲کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی،  گرایش مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۱۳۸۱-۱۳۷۷ کارشناسی رشته علوم اجتماعی، گرایش مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

تالیفات:

الف- تالیف کتاب:

- Ethnicity and Normativity, ناشر UvA Proefschriften:Amsterdam University Press. سال نشر:۲۰۱۳

-"سیب های کابل شیرین است ، بررسی زندگی کودکان افغان در ایران" به  سه زبانه ( فارسی ، انگلیسی  و پشتو) با همکاری بهرام رحیمی ، تهران ، ناشر: سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار، سال ۱۳۸۷

-"بازار تهران: بررسی انسان شناختی اقتصادی بازار تهران" ، تهران، ناشر: سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار، سال ۱۳۸۷

ب- نگارش مقالات فارسی:

- "باورهای آیینی حفظ نوزاد در ایران با تمرکز بر حوزه های فرهنگی گیلان، لرستان و بوشهر"، مجله مطالعات تاریخ پزشکی دانشگاه شیراز، دوره شش، شماره ۱، صص.۹۱-۹۸.

- "جامعه روستایی و مفهوم نمادین غذا" ، در کتاب غذا در آیینه فرهنگ، به کوشش علیرضا حسن زاده، انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگ و گردشگری، ۱۳۹۶، صص.۳۷-۴۰.

-"نقدی برقرائت فمینیستی: متن، واقعیت و تفسیر"، در کتاب تحلیل افسانه سنگ صبور، نوشته کارن میلر، انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگ و گردشگری، ۱۳۹۵، صص.۱۸۵-۱۸۹.

-" آشپزی به مثابه هنر: از طبیعت تا غذا و فرهنگ"، ماهنامه مطالعات فرهنگی کرسی، ویژه نامه انسان شناسی هنر، سال دوم، شماره چهاردهم، مهرماه ۱۳۹۳،صص. ۶۸ - ۷۱

-" معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی"، مجله پژوهش های انسان شناسی ایران (علمی-پژوهشی)، سال دوم، شماره ۴، ۱۳۹۱،صص.۱۹۱-۱۹۶  -

- "انسان شناسی کاربردی و پاسخ به مشکلات جامعه" ، نشریه کارگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۷،صص.۱۴-۱۶ 

- "روش شناسی ،حافظه قومی و انسان شناسی" ،در کتاب خاطرات مردم شناسان ایران، به کوشش: ژ.مشیری، سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار، ۱۳۸۷،صص.۲۹۳ - ۲۹۶

- "زنان مردم شناس"، در کتاب خاطرات مردم شناسان ایران، به کوشش: ژ.مشیری، ناشر:  سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار ۱۳۸۷،صص.۱۳۱-۱۳۳

- "غذا و نظام مبادله"، در کتاب  خوراک و فرهنگ ،  به کوشش ویراستاری : ع. حسن زاده، ناشر: سازمان میراث فرهنگی و نشرمهرنامگ۱۳۸۷،صص.۶۱۵- ۶۲۰.

- "فرهنگ فقر و جرم"، در کتاب  جرم و فرهنگ، به کوشش: غ. بیابانی، ناشر:  کارگاه و سازمان میراث فرهنگی،تهران ۱۳۸۶،صص.۲۷- ۸۶.

- "اقتصاد مقدس"، نامه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، تهران۱۳۸۵،صص.۱۲۰- ۱۲۶

 -"فرار و جرم" ، نشریه کارگاه، ویژه نامه مردم شناسی جنایی، تهران۱۳۸۵،صص.۶۳-۶۵

 

ج- نگارش مقالات انگلیسی (آی اس آی):

،The international journal of the Humanities مجله  The Challenge of Discourses- مقاله

سری نهم، شماره هشتم،سال ۱۳۹۱،صص. ۸۳ - ۹۲

 

The international journal of the Humanities  در مجلهTextualization and Ethnic identity - مقاله

سری هشتم، شماره دوم،سال ۱۳۸۹،صص. ۳۵۹- ۳۶۶.

 

 The Formation of Non State Normative Orders and the rituals ofPilgrimage- مقاله

The international journal of interdisciplinary Social Sciencesدر مجله

سری پنجم، شماره سوم،سال۱۳۸۹،صص. ۲۸۷ - ۲۹۷

 

فعالیت های  پژوهشی، ترجمه، داوری و ویراستاری علمی

 

الف- طرح های تحقیقی:

- پژوهشگر بخش مردم شناسی درطرح " مطالعه میان رشته ای آلودگی زیست محیطی رودخانه های گوهر رود و زرجوب رشت با رویکردهای مردم شناختی، مدیریتی، شیمی  و میکروبیولوژیک:با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها". سرپرست طرح:پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۹۶-۹۷.

- مجری و پژوهشگر پروژه "مستند سازی حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه کتاب تهران". سرپرست طرح: معاونت بازرگانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردیبهشت –آبان ۱۳۹۲

- همکار پژوهشگر در طرح "ساختارشناسی هویت محله ای تهران"، سرپرست طرح: شهرداری تهران، مجری طرح: شرکت مهندسان مشاور مانیستار پارسه، زمستان ۱۳۸۷

 

-همکار پژوهشگر در پروژه "زبان های قومی و سیستم آموزش در ایران"، سرپرست طرح: مرکز تحقیقات سیاست های علمیکشور، ۱۳۸۶

-همکار پژوهشگر در پروژه "مطالعه انسان شناختی زلزله بم"، سرپرست طرح: پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۶

- محقق و سرپرست  پروژه "انسان شناسی اقتصادی : بازار تهران"، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۵

- محقق و سرپرست  پروژه "انسان شناسی ایرانی" ،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، ۱۳۸۵

- همکار پژوهشگر در پروژه سوء استفاده از کودکان و کودک آزاری (تهران، زاهدان، ارومیه) سرپرست پروژه: سازمان یونیسف،۱۳۸۴

- محقق و سرپرست پروژه " گاهشمار آیین های اقلیت های دینی ایران" ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،سال ۱۳۸۳-۱۳۸۴

- همکار پژوهشگر در پروژه : بازار های قومی و جماعتی در ایران ،سرپرست پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سال ۱۳۸۳

 

ب- ویراستاری و داوری علمی:

- عضو گروه داوران مجله مردم و فرهنگ، فصلنامه تخصصی پژوهشکده مردم شناسی، دوره اول شماره دوم پاییز ۱۳۹۴

-کتاب مردم شناسی ورزش ، اثر کندال بلانچارد، ترجمه علیرضا حسن زاده و حمید رضا قربانی ، سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار۱۳۸۷

-کتاب بازاریابی ، اثر غلامحسین بیابانی و همکاران، تهران ، انتشارات رهروان پویش، ۱۳۹۲

، شماره ۸، سال ۲۰۱۰ New Directions in the Humanities- عضو گروه داوران و ویراستاران مجله بین المللی 

- عضو گروه داوران و ویراستاران مجله بین المللی The international Journal of Interdisciplinary Cultural Studies.شماره ۸، سال ۲۰۱۴

- عضو گروه داوران مجله مردم و فرهنگ، فصلنامه تخصصی پژوهشکده مردم شناسی، دوره اول شماره اول زمستان ۱۳۹۳

- عضو گروه داوران مجله پژوهش های انسان شناسی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی،پاییز و زمستان ۱۳۹۳

 

ج- گردآوری مقالات:

- کتاب نوروز، آیین صلح و زندگی (مجموعه مقالات همایش ملی نوروز، میراث صلح) پژوهشگاه میرات فرهنگی وگردشگری، ۱۳۹۴

- کتاب نوروز، تنوع فرهنگی وفرهنگ صلح(مجموعه مقالات همایش ملی نوروز، میراث صلح) پژوهشگاه میرات فرهنگی وگردشگری، ۱۳۹۶

 

 

شرکت در کنفرانس ها، نشست ها و کارگاه های علمی

الف- کنفرانس و نشست علمی :

 

- شرکت  در نشست علمی "نوروز از منظر انسان شناسی و اسطوره شناسی"، منتشر شده در ماهنامه اجتماعی  فرهنگی پارپیرار، شماره اول، فروردین۱۳۹۳،صص.۴۵- ۵۰

- شرکت و ارائه مقاله در نشست علمی مردم شناسی کاربردی و سی اس آر: بازخوانی مردم شناختی برنامه ششم توسعه با مقاله "تجربه مسئولیت اجتماعی سازمان ها در جوامع آسیایی"، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مهر ماه ۱۳۹۳

- سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران با ارائه مقاله "انسان شناسی کاربردی و الگوهای توسعه پایدار" ، انجمن جامعه شناسی ایران، آذر ماه ۱۳۹۳

- ارائه مقاله "انسان شناسی تجربه، افق انتظار و تجربه زنده".  جلسه سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران، تیر ۱۳۹۲

- همایش ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا  با ارائه مقاله "نگاهی انسان شناختی به تکیه سادات تهران" ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری، دی ماه ۱۳۹۲

- همایش ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا با ارائه مقاله "فرهنگ عاشورا و سوگواری های محرم در قاره افریقا "، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری، دی ماه۱۳۹۲

The challenge of discourses  با ارائه مقاله New directions in the Humanities- کنفرانس بین المللی

دانشگاه گرانادا، اسپانیا، سال ۱۳۹۰

   با ارائه مقاله New directions in the Humanities- کنفرانس بین المللی

،دانشگاه یو سی ال ای،ایالات متحده امریکا، سال ۱۳۸۹ Ethnic Elites,Textualization and ethnic Identity

 The InterdisciplinarySocialSciences- کنفرانس بین المللی

دانشگاه کمبریج، انگلستان، سال ۱۳۸۹ Pilgrimage rituals با ارائه مقاله

 

ب- کارگاه های علمی:

-شرکت در کارگاه "استراتژی اقیانوس آبی، با رویکرد صنعت گردشگری"، پژوهشکده مردم شناسی، دی ۱۳۹۶  

- شرکت در کارگاه " ویراستاری: ویرایش زبانی (فنی و نگارشی)"،به مدت ۳۲ ساعت، دریافت گواهی با درجه خیلی خوب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر و دی ۱۳۹۲ 

- شرکت در کارگاه " درس گفتار های نظریه فرهنگی"،۲۰ ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی و بهمن ۱۳۹۲

- شرکت در کارگاه "صنعت نشر"، به مدت۲۰ ساعت، دریافت گواهی با درجه عالی، اتحادیه ناشران تهران، بهمن۱۳۹۲

- شرکت در کارگاه " روش بحث گروهی متمرکز"، انجمن انسان شناسی ایران، اردیبهشت ۱۳۸۲  

- شرکت در کارگاه " نگارش مقاله علمی"، انجمن انسان شناسی ایران، آذر و دی ۱۳۸۲ 

 

عضویت ها و فعالیت های علمی و اجرایی:

عضوشورای علمی همایش "فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی"،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، دی ماه ۱۳۹۶-

عضوشورای علمی همایش "مردم شناسی مرگ و زندگی"،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، بهمن ۱۳۹۴-

عضوشورای علمی همایش "نوروز، میراث صلح"،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، اسفندماه ۱۳۹۴

- عضو اصلی شورایاری و هیئت امناء محله یوسف آباد تهران، در چهارمین دوره  انتخابات شورایاری محلات تهران، اسفند ۱۳۹۳تا کنون

- عضوشورای علمی همایش "میراث روایی"،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، اسفندماه ۱۳۹۳

- عضو شورای علمی همایش "ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا"، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دی ماه ۱۳۹۲.

- برگزاری میزگرد با مستند سازان ایرانی (آقایان تهامی نژاد، ورهرام، امامی، قاسم خان)، خانه هنرمندان ایران، ۱۳۸۴منتشر شده  در کتاب " در آمدی بر انسان شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیک" گردآوری ناصر فکوهی، نشر نی ۱۳۸۷

- عضو پیوسته انجمن انسان شناسی ایران از سال ۱۳۸۰

- عضو کمیته اجرایی همایش فرهنگ لر، گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی،۱۳۸۰

 

 

تدریس:

درس انسان شناسی فرهنگی ایران، ۲ واحد (۴ ساعت در هفته)،مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مهر، ترم اول سال تحصیلی ۱۳۹۳

درس مبانی مردم شناسی، ۲ واحد (۴ ساعت در هفته)، مقطع کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، ترم دوم سال تحصیلی ۴-۱۳۹۳

درس انسان شناسی فرهنگی ایران، ۲ واحد (۴ ساعت در هفته)،مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مهر، ترم اول سال تحصیلی۱۳۹۴  

درس انسان شناسی فرهنگی، ۲ واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵

درس انسان شناسی فرهنگی ایران، ۲ واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵

درس انسان شناسی فرهنگی ایران، ۲ واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷__