محمدسالار کسرایی

تعداد بازدید:۷۲۱۳

 

مشخصات فردی

نام: محمدسالار

نام خانوادگی: کسرایی

متولد: 1347

دانشیار در رشتۀ جامعه شناسی(گرایش جامعه شناسی سیاسی)، پایۀ 24

شغل

 • عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی تاریخی،  نظری ، ادیان،  پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • استاد میهمان، گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه های جامعه شناسی و علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی  و گروه جامعه شناسی سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و واحد تهران جنوب، گروه های جامعه شناسی انقلاب و تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکدۀ امام خمینی.
 • سرپرست پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شیوۀ تماس:

                                               Mohammadsalar.kasraie@gmail.com

09127009712

عضویت در انجمن ها

 • عضو انجمن جامعه شناسی ایران
 • عضو انجمن علوم سیاسی ایران
 • رئیس گروه جامعه شناسی سیاسی، انجمن جامعه شناسی ایران
 • عضو کمیته تخصصی جامعه شناسی سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو کمیتۀ علوم سیاسی، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی

سوابق تحصیلی

 •  لیسانس علوم سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 •  فوق لیسانس روابط بین الملل،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 • دکترای جامعه شناسی سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

پیشینۀ اجرایی

 • معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از شهریور 1396 تا شهریور 1397
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهر ری از اسفند 1395 تا شهریور 1396
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، شهریور 1393 تا اسفند 1395
 • معاون پژوهشی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، از سال 1392 تا شهریور 1393.
 • معاون آموزشی، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، از سال 1388 - 1392.

پیشینۀ پژوهشی

 الف: مقاله ها

 1.  تبیین جامعه شناختی انقلاب اسلامی ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فصلنامه پژوهش، سال سوم و چهارم شماره 12 و 13.
 2. نظریه های انقلاب (کوشش برای تطبیق با انقلاب اسلامی)، فصلنامه متین، شماره اول، سال اول، زمستان 1377.
 3. از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی،(ترجمه) تالیف احمد اشرف، فصلنامه متین، 1382.
 4. درباره جهان گستری ( جهانی شدن)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجله زمانه، شماره 10، 1382.
 5. تحلیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه (1376 - 1358)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، تابستان 1390.
 6. حکومت مندی و سوژه سازی: چگونگی مسئله شدن رفتارها، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه جامعه شناسی تاریخی، پاییز 1390.
 7. فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، پاییز 1391.
 8. انقلاب و جنگ ایران و عراق، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، بهار 1392.
 9. گفتمان جنسیت از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، زمستان 1391.

10 - Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (ISI), ISSN: 2051-0853, 2013.

 1. مطالعه تأثیر کنش ارتباطی بر وفاق نخبگان سیاسی درون حکومت، پژوهشگاه تحقیقات راهبردی، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 9، زمستان 1392.

12- گونه شناسی جریانهای فکری از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، سال نهم، شماره 37، زمستان 1386.

 1. نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در تحلیل پدیده های سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، پاییز 1388.
 2. 14- Sources of Political Legitimacy in Iranian Ancient Inscriptions, ISBN 978-1-84626-xxx-x, Proceedings of 2009 International Conference on Social Science and Humanities, Singapore: 9-11 October, 2009, pp. xxx-xxx, Thomson ISI Proceeding (ISSHP), IACSIT Database, British Library, and Nielsen, Paper ID: U342.
 3.  جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی متین،  شماره 44، پاییز 1388 .
 4. مطالعة سیر تغییر در دفتر تحکیم وحدت(1376 - 1358)، انجمن علوم سیاسی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشنامه علوم سیاسی،  شماره 16، سال چهارم، شماره 4،  پاییز 1388.
 5. فرمانروایی تؤامان: حکومت و مشروعیت در ایران باستان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، دوره چهل، شماره2، تابستان 1389.
 6. انقلاب ؛ تحول مفهومی یک واژه، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره چهارم، پاییز 1389.
 7. تحلیل نگرش گروه های سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره پنجم، زمستان 1389.
 8. Geopolitical Elements of Political Legitimacy in the Bisotun Inscription.  دانشگاه تربیت مدرس ، Geopolitics Quarterly ، (به زبان انگلیسی)، ، زمستان 1389.
 9. توسعه فرهنگی و سیستم اطلاع رسانی، در کتاب؛ اطلاع رسانی و فرهنگ، به کوشش سید محمود نجاتی حسینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،بی ت.
 10. مسائل کاربردی دسترسی همگانی به اطلاعات جهانی، در کتاب؛ اطلاع رسانی فرهنگ، به کوشش سید محمود نجاتی حسینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،بی ت.
 11. اسلام گرایی در ترکیه، مرکز مطالعات و تحقیقات خاور میانه، ویژه نامه اسلام سیاسی در ترکیه، تیر ماه 1376.
 12. اندیشه سیاسی عبدالحمید کاتب، در جلداول (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، 1390.
 13. اندیشه سیاسی محمدحسین تبریزی، در جلد نهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 14. اندیشه سیاسی سید احمد خان هندی، در جلد هشتم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 15. اندیشه سیاسی رضا دهخوارقانی، در جلد پانزدهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 16. اندیشه سیاسی میر سید علی همدانی، در جلد پنجم (کتاب)؛  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 17. اندیشه سیاسی ابوالحسن نجفی مرندی، در جلد دهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 18. اندیشه سیاسی محمد صادق مروزی، در جلد یازدهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 19. اندیشه سیاسی فردوسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، شماره 8 ، تابستان 1386.
 20. Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2014.

 1. راهکارهای روش­شناختی در تحلیل گفتمان فوکو، لاکلا و موفه و فرکلاف، روش شناسی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز 1395.
 2. تحلیل گفتمان عدالت در دهه سوم انقلاب؛ با تاکید بر سال‏های 1380-1384،  فصلنامه جامعه شناسی تاریخی /دوره 8 /شماره 2/ پاییز و زمستان 1395.
 3. جنبش بنیادگرای فرهنگی- مذهبی نوین، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال یازدهم ، شماره 28 ، تابستان 1395.
 4. برآمدن داعش در خاورمیانه :تحلیل جامعه شناسانه ، فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم،شماره اول ، بهار 94.
 5. چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح‌طلبی، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، شماره 18 ، جلد 1، آذر 1395.
 6. چند صدایی و امکان‌های موسیقایی؛ تحلیل گفتمان‌های ترانه‌های موسیقی مردم‌پسند در دهه 70، مجله مطالعات میان فرهنگی،  شماره 32، پاییز 1396.
 7. بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب ایران، مطالعۀ موردی دو فیلم«یه حبه قند» و «فروشنده»، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، دورۀ هشتم، شمارۀ چهارم، زمستان 1396.
 8. سنجش احساس طرد دانشجویان دانشگاه های زنجان، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، دورۀ نهم ، شمارۀ یکم،  بهار 1397.
 9.  بررسی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال 1395، فصلنامه تخصصی اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، پیش شماره چهارم، پاییز 1397(چکیده مقاله).
 10. بررسی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال 1395، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهشی فرهنگی، سال دهم، شمارۀ چهارم، پاییز 1398، صص: 123-157.
 11. برساخته های گفتمان غرب زدگی؛ بافته های جلال آل احمد، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهشی فرهنگی، سال یازدهم، شمارۀ اول، بهار 1399، صص: 61-93.
 12. گفتمان غرب زدگی: شایگان و راه فروبستۀ ازلی، مجلۀ علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، سال دهم، شمارۀ چهارم، زمستان 1398، صص: 115- 146.
 13. کاربست نظریۀ شکار جادوگر برای تبیین جامعه شناختی تصفیه های انقلابی(روسیه، چین، ایران)، پژوهشنامه علوم سیاسی(انجمن علوم سیاسی ایران)، سال پانزدهم، شمارۀ چهارم، پاییز 1399، صص: 7-43.
 14. نقش دین در انقلاب فرهنگی( مطالعۀ موردی جایگاه دین در انقلاب فرهنگی ایران، چین و روسیه از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی)، مجلۀ جامعه شناسی تاریخی، دورۀ 12، پاییز و زمستان.
 15. سید فخرالدین شادمان، ایستاده بر زمینِ زبان،  مجلۀ جامعه شناسی ایران، در دست داوری.                                 

ب: کتاب ها و پروژه های پژوهشی

 • چالش سنت و تجدد در ایران با تاکید بر زمینه های اجتماعی از مشروطیت تا 1320، نشر مرکز، 1379 و  چاپ مجدد 1382.
 • طبقه، سیاست و ایدئولوژی، منصور معدل، مرکز بازشناسی اسلام، انتشارات باز، 1382.
 • جهانی شدن یا استعمار مجدد، علی محمدی و محمد احسان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
 • سیاست های فرهنگی در هلند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 • نگاهی انتقادی به علوم اجتماعی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399.
 • نظریه های انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1399.
 • انقلاب: مفاهیم بنیادی، جلد دوم از مجموعه چهارجلدی، ویرایش رز ماری اوکین، زیر چاپ در دو جلد 1000 صفحه، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی روحانیت شیعه(از مشروطیت تا انقلاب اسلامی)، پژوهشکدۀ امام خمینی(س)، 1389.
 • پروژه پژوهشی نظریه های انقلاب، (کتاب درسی برای دوره کارشناسی ارشد)، پژوهشکدۀ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، 1388.
 • پروژه پژوهشی تدوین اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 •  پروژه پژوهشی مشروعیت سیاسی در ایران باستان، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 •  پروژه پژوهشی؛ تهیه و تدوین متون آموزشی و استاندارد کردن آنها ( شامل 17 عنوان پودمان آموزشی در 17 مجلد) مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان ثبت احوال.
 • پروژه  پژوهشی؛ بررسی جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و علل و عوامل ارتکاب آنها از سوی کارکنان سازمان ثبت احوال.
 •  پروژه پژوهشی، تعلیم و تربیت از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، فرهنگ عاشورا از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، فرهنگ توسعه  از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، قانونمندی از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 •  پروژه پژوهشی، آرمان های انقلاب از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، اعتبارات خرد و نقش ICT در توسعه روستایی، با توجه به تجربیات هند، اندونزی و بنگلادش، مطالعه موردی روستاهای ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1385-1387.
 •  پروژه پژوهشی مطالعه و سنجش شهرهای زیبا در جهان، مقایسه موردی و الگو یابی برای شهر تهران، سازمان زیبا سازی شهر تهران، شهرداری تهران، تابستان 1391.  
 • پروژه پژوهشی نیاز سنجی آموزشی بانوان شاغل در شهرداری و اعضای کانون محله های شهر تهران، ادارۀ کل برنامه ریزی و توسعۀ شهری، معاونت اجتماعی شهرداری تهران، 1394.
 • پروژه پژوهشی ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های کانون سالمندان، ادارۀ کل برنامه ریزی و توسعۀ شهری، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 1395.
 • بررسی و تحلیل وضعیت برنامه­های آموزشی از حیث مهارت­افزایی دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال1395، طرح جامع اعتلا و ساماندهی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1397.
 • نقد نظریه­های دولت در ایران معاصر : ارائه طرحی بدیل در باب نظریه­های مربوط به ماهیت دولت در دوره پهلوی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1397.
 • مراجع تقلید و بزرگان شیعۀ ایرانی آرمیده در نجف و کربلا، ادارۀ کل فرهنگی، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، پاییز 1397.
 • ارزیابی عملکرد خانه های امید در حل مسئلۀ سالمندی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1397
 • طرح تهیه و تدوین کارنامه فرهنگی شهرداری تهران، ادارۀ کل فرهنگی، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 1397-1398.
 • گفتمان غرب زدگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1399.

همایش ها و سخنرانی ها

 1. همایش ملی پژوهش های اجتماعی در ایران،  «هفتاد سال برنامه ریزی، ناکامی در تلاش برای توسعه» انجمن جامعه شناسی ایران، پنجم تا هفتم دی ماه 1396.
 2. همایش علمی تخصصی بررسی زمینه ها و ابعاد تحولات و جنبش های اجتماعی جدید در دورۀ جمهوری اسلامی، «جنبش های اجتماعی در ایران، چرخش پارادایمی» دانشگاه مازندران، 29 فروردین 1397.
 3. کرسی ترویجی بازاندیشی ناسیونالیسم در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نقد و داوری، 22 آبان 96.
 4. نشست دولت، «نقد نظریه های دولت در ایران، مطالعۀ موردی دورۀ پهلوی اول» انجمن جامعه شناسی ایران، 30 اردیبهشت 1397.
 5.  همایش آسیب های اجتماعی در شهر کرمانشاه، «تنوع قومی فرهنگی در کرمانشاه، رویکردهای   نظری:تهدیدها  و راه کارها»، استانداری کرمانشاه و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، 12 تیر 1397.
 6. نشست تخصصی مهارت، علوم اجتماعی و صنعت، «علوم اجتماعی، مهارت و کارآفرینی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 28 آبان 1397.
 7. نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب «ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی»، دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران و انتشارات بوی کاغذ، 25 اردیبهشت 1397.
 8. سخنرانی در مرکز مطالعات خاورمیانه، «آورده ها و دشواره های آلن تورین در فهم مسایل سیاسی»، 14 اردیبهشت 1397.
 9. همایش؛ کارنامه علمی دکتر محمد امین قانعی راد، « ناهمزمانی دانش روابط علم و نظام های اجتماعی- اقتصادی در ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19 تیر 1397.
 10.  همایش پرسش از امر دینی در عصر حاضر: بازخوانی روایت بیزن عبدالکریمی از امر دینی، « آیا پروژۀ عبدالکریمی منجر به رهایی خواهد شد؟» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 29 مهر 1397.
 11.  جنبش های اجتماعی در ایران معاصر: چرخش پارادایمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1397
 12. توسعۀ انسان محور: مسئلۀ توسعه در کرمانشاه، همایش ملی توسعۀ پایدار در کرمانشاه، دانشگاه رازی، آذر 1397
 13. نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1397
 14. ایران، جامعه کوتاه مدت، بازخوانی روایت محمدعلی همایون کاتوزیان از ایران، 27 خرداد 98.

پیشینۀ آموزشی

الف: سوابق تدریس

 1. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دروس:
 •   جامعه شناسی سیاسی
 • جنبش های اجتماعی 
 •  تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران
 • توسعه و دگرگونی اجتماعی
 • اندیشه های سیاسی در غرب 
 •  اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
 •  اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران

5 - تدریس در دانشگاه رازی کرمانشاه (استاد مدعو)

دروس :

 • جامعه شناسی سیاسی
 •  اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

6 - تدریس در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی(کارشناسی ارشد  و دکترا )

دروس :

 •  جامعه‌شناسی سیاسی
 •  جنبش های اجتماعی
 • نظریه‌های انقلاب
 •  تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر
 • تحلیل انقلاب اسلامی ایران
 • اندیشه سیاسی دراسلام و ایران
  7 - تدریس در دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی(ارشد و دکترا )

       دروس :

  • تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر دوره 
  • جامعه شناسی توسعه
  • نظریه های انقلاب
  • جامعه شناسی سیاسی

9 تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(ارشد)

  • توسعه، نوسازی و دگرگونی سیاسی
  • انقلاب اسلامی ایران و بازتاب های آن
 1. تدریس در پژوهشگاه علوم انسانی(ارشد)
  • جامعه شناسی سیاسی
 2. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی قم(دکترا)
  • جامعه شناسی سیاسی
  • جامعه شناسی سیاسی ایران
 3. تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران(دکترا)
 • توسعه

ب: پایان نامه‌ها و رساله های(راهنمایی شده) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

-  گونه شناسی گفتمان های اسلامی و نقش آنها در فرایند انقلاب اسلامی

-  بررسی چالش های بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون با قدرت دولتی

- کاربست نظریه الگوهای انقلاب هانیتینگتون در مورد انقلاب اسلامی

-  بررسی چگونگی طرح انقلاب اسلامی در کتاب های درسی دوره دبیرستان

-  بررسی روند تحولات توسعه سیاسی ایران در دوره های پس از انقلاب

-  بررسی نگرش گروههای سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی

-  نمونه آرمانی تبیین سیاسی انقلاب

-  بررسی عوامل موثر بر چرخش سیاست تعدیل در ایران

-  مقایسه انقلاب فرهنگی در ایران وچین

- ریشه های اجتماعی گفتمان اسلامی فقهای نو اندیش عصر انقلاب اسلامی و مقایسه آن با عصر مشروطه

-  مطالعه توصیفی گفتمانهای دینی پس از انقلاب

-  جایگاه انرژی در خاورمیانه و کنترل آن توسط آمریکا در قرن بیست و یکم

-  بررسی تطبیقی زمینه های ظهور اسلامی سیاسی در ایران و ترکیه ­

-  تاثیر مسئله تروریسم بر روابط ایران و ترکیه پس از 11 سپتامبر

-  مطالعه تطبیقی توسعه پایدار در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و خاتمی

-  بررسی مقایسه ای گفتمان جنسیت در ایران از منظر نویسندگان قبل و پس از انقلاب

- کشمکش میان جامعه مدنی و جامعه توده­ ای در ایران

-  بررسی تحول مواضع دولتهای تعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران

-  تبیین انقلاب اسلامی با تأکید بر نظریه رفتار جمعی (نیل اسملسر)

- میزان تحقق جامعه پذیری سیاسی رسمی در نسل جدید انقلاب (مورد دانش آموزان سال سوم اصفهان)

-  بررسی تحقق عدالت اجتماعی پس از انقلاب اسلامی

-  بازشناسی و تحلیل و تمایز نقش ساختار و کار گزار در تبیین فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

-  بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی شهدای انقلاب اسلامی شهر تهران (سالهای 56/57)

-  مطالعه توصیفی گفتمان های فرهنگی منبعث از انقلاب اسلامی

-  تحلیل هرمنوتیکی انقلاب اسلامی ایران، بررسی معنای انقلاب از دیدگاه نیروهای انقلابی مسلمان

-  رابطه بین انقلاب و جنگ (مطالعه موردی جنگ ایران و عراق)

-  بازنمایی ابعاد نارضایتی در سینمای قبل از  انقلاب» (از سال1348-1357)

-  انقلاب و توسعه روستایی: بررسی سیاستهای توسعه روستایی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه و ارزیابی نسبت آنها با اهداف انقلاب اسلامی

-  هنر و انقلاب: بازنمایی شرایط انقلابی در ترانه‌ها و سرودهای مخالفان رژیم پهلوی

-  تبیین جامعه‌شناختی انقلاب رنگی در گرجستان و اوکراین و مقایسه آن با شرایط کنونی جامعه ایران

-  تحلیل نشانه شناختی انقلاب اسلامی ایران (جستجوی معنای انقلاب در تصاویرآن )

-  بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی ایثارگران و شهدای انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر مطالعه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی در سالهای 1357-1350

-  حکومت گری و بازسازی فرهنگی جامعه: شرایط امکان سوژه پوشش پس از انقلاب اسلامی همایون مرادخانی تربیت مدرس

-  توصیف بر ساخت زنانگی در مواضع تشکل‌های زنان وابسته به جناح اصول‌گرا طاهره خزاعی تربیت مدرس

-  اندیشه سیاسی شریعتی اسماعیل زاده تربیت مدرس

بررسی مقایسه ای نظریه مدینه فاضله فارابی و نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) عقیل مدنی - تبریز

اسلام سیاسی در ترکیه سعید سمندر - تبریز

علل ظهور و گسترش گفتمان های دینی دهه های 40 و50 در ایران زینب فرجی - بابلسر

چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح طلبی(صانعی، بجنوردی) مرضیه صمصامی

مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در انقلاب فرانسه1789، روسیه1917، ایران1979 سودابه صاحبقرانی

بررسی فرهنگ سیاسی روحانیون مخالف رژیم پهلوی دوم ایمان نیکزاد

مطالعه بین نسلی نوع دینداری و ارزش های سیاسی در دهه سوم انقلاب اسلامی(بررسی مناطق 2 و 6 شهراصفهان) علی رضا آزادی

مطالعه گفتمان های اصول گرایی واصلاح طلبی در ایران: آیت الله مصباح یزدی و مجتهد شبستری اسماعیلی - تبریز

بررسی و مقایسه عوامل نفوذ رهبران انقلابی بر پیروان(امام خمینی- نلسون ماندلا -گاندی- کاسترو) زهرا معدنی پور

تحلیل گفتمان عدالت (سالهای1380 تا 1384) بنت الهدی سعیدی

مطالعۀ مقایسه ای سبک زندگی جوانان ایرانی  در دو  دهه  پس از انقلاب(1360 و 1380 در آیینه مطبوعات) زهرا بادامبرجاه

جریان‌های فکری سیاسی بین دانشجویان دانشگاه مازندران 90- 86 علی حسن رجبی دانشگاه فارابی

مطالعه هیات های عزاداری پس از انقلاب اسلامی ایران ؛ مطالعه موردی : شهرستان کاشان حوریه شیواپور

بازنمایی ابعاد نارضایتی درسینمای قبل از انقلاب (سال48 تا 57)  - سمیه فروزانفر