شکوه السادات حسینى

            

شکوه السادات حسینى

 

استادیار گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آدرس ایمیل: shokooh_iran@yahoo.com                 

 

سوابق تحصیلى

دکتـــرى: ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی) دانشگاه دمشق (۱۳۸۹-۱۳۸۴)

کارشناسى ارشد: زبان و ادبیات عربى دانشگاه آزاد تهران مرکزى (۱۳۷۸-۱۳۷۶)

کارشناسى: زبان و ادبیات عربى دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (۱۳۶۹-۱۳۶۵)

 

سوابق پژوهشى

 رســـاله دکتــرى: تطور القصه القصیره فی سوریه و ایران (۱۹۲۰-۱۹۷۰)

پایان نامه کارشناسى ارشد: آراء نحوی شوقى ضیف در نحو و بلاغت

__________________________________________________________________

 

مقــــالات:

 (مجلات)

۱.شوقى ضیف، نگاهى نو به میراث ادب عربی (انجمن ایرانى زبان و ادبیات عربى (علمی – پژوهشی)، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۸۵)

۲.مابین المقامه والقصه القصیره (مجله أمارابک) (الآکادیمیه العربیه الأمریکیه)

 •  

۳.رواد القصه القصیره فی إیران (مجله علمی پژوهشی ثقافتنا- شماره ۲۹- سال ۲۰۱۱)

۴.مقارنه رواد القصه القصیره فی سوریه وإیران (مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس- بهار ۲۰۱۲- شماره ۱۹(۲) – سال ۱۹)

۵.نقد آثار نقدی در حوزه ادبیات داستانى ایران و سوریه (پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی- شماره اول- ۱۳۹۰)

۶. جرجی شاهین عطیه (دانشنامه جهان اسلام- ۱۳۸۹) (علمی پژوهشی)

۷. مصطفی صادق الرافعی (جلد ۱۹ دانشنامه جهان اسلام –۱۳۹۱) (علمی پژوهشی)

۸. تحلیل زمان روایی رمان النهایات عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت (مؤلف همکار) (علمی پژوهشی) (مجله لسان مبین- سال چهارم- شماره ۱۲- تابستان ۹۲- صص ۱۲۷-۱۰۷)

۹. أنسنه الحیوان فی القصه الفارسیه القصیره (مجله علمی پژوهشی "اللغه والأدب" دانشگاه الجزایر- شماره ۲۴-۲۲-۲۰۱۵- ژوئن ۲۰۱۵، صص ۲۴۵-۲۸۴)

۱۰. نقد و بررسی کتاب ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنه ملک الشعرای بهار و امیرالشعراء شوقی (علمی پژوهشی) (پژوهشنامه انتقادی) (پژوهشگاه علوم انسانی، دوره ۱۴، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۳-۱) http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_۱۴۷۵_۲۵۲.html)

۱۱.همایش ادبیات معاصر الجزایر، نامه فرهنگستان (علمی- پژوهشی)، (دوره چهارم - شماره اوّل- پاییز ۱۳۹۳- صص ۱۶۳-۱۵۷)

۱۲."عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ"، فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل، سال اول، شماره ۳، بهار ۱۳۹۵، صص۵۳-۳۱.

۱۳. زبان و جنسیت در رمان "ذاکره الجسد" نوشته احلام مستغانمی، پژوهشنامه زنان (علمی – پژوهشی) – سال هفتم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۵، ۴۵-۱۷.

۱۴. ادبیات مهاجرت؛ اغتراب یا بذر هویت؟، (مجله کتاب هفته خبر، مهر ۱۳۹۵)

۱۶. سیر تحول سورئالیسم در آثار زکریا تامر بر اساس مطالعه موردی سه مجموعه‌ (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد)، مجله لسان مبین (علمی – پژوهشی)، تابستان ۹۶، شماره ۲۸.

 

(کنفرانس‌ها و سمینارها)

۱.صوره العرب فی القصه الإیرانیه القصیره ( سمینار بین المللى "صوره العرب والمسلمین فی الآداب العالمیه"، دانشگاه دمشق- فروردین ۱۳۸۸)

۲.الروایه الإیرانیه ماضیها وآفاقها المستقبلیه (جشنواره بین المللی "عبدالسلام العجیلی للروایه العربیه"، سوریه، الرقه، دی ۱۳۸۹)

۳.الوطنیه والقومیه فی شعر سلیمان عبد التواب الزین (رونمایى مجموعه شعر "کاد الحزن ینفجر"، مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، دی ۱۳۸۹)

۴.جنگ ایران و عراق از نگاه دو رمان (همایش جشنواره عجیلی از دیدگاه ایرانیان، مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، ۲۶ بهمن ۱۳۸۹)

۵.نقد رمان "دروب الطیش" نوشته دکتر آدم کمندان، (مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، ۱۳۹۰)

۶.تأثیر دیدگاه‌های هستی گرایانه بر داستان نویسی ایران و سوریه (انتشار چکیده و موافقت نشر در مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی- دانشگاه یزد- شهریور۱۳۹۰)

۷.مقایسه تطبیقی رساله الغفران معری و صحرای محشر جمال زاده (ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی (چاپ در مجموعه مقالات)- ۵ و ۶ دی ۱۳۹۱- دانشگاه شهید بهشتی)

۸.تأملی در آثار زکریا تامر (شهر کتاب- ۹ مهر ۱۳۹۲)

۹.نقد و بررسی جایگاه ادبیات معاصر در رشته زبان و ادبیات عربی (نشست علمی ادبیات معاصر عربی در نظام آموزش عالی، فرصت‌ها و چالش‌ها- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- ۳۰ آبان ۹۲)

۱۰.نگاهی به شعر معاصر الجزایر (شهر کتاب- بهمن ۹۲)

۱۱. رابطه بینامتنی رمان «عائد الی حیفا» و فیلم‌های اقتباسی (همایش ادبیات تطبیقی- دانشگاه شهید بهشتی- اردیبهشت ۹۳)

۱۲. نقد فرمالیستی اشعار عبدالغنی خشه و سید حسن حسینی (همایش ادبیات معاصر الجزایر- دانشگاه شهید بهشتی- مهر ۹۳)

۱۳. تأثیر هزار و یکشب بر رمان‌نویسی واسینی الأعرج (سلسله نشست‌های تخصصی نقد ادبی و پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات فارسی و ادبیات عرب- دانشگاه گنبد- آبان ۹۳)

۱۴. سه سفرنامه سه دیدگاه؛ ناصر خسرو، ابن بطوطه، برادران امیدوار (پیش نشست همایش حکیم ناصر خسرو قبادیانی –۱۸ اسفند ۱۳۹۳- دانشگاه شهید بهشتی/ مراسم روز جهانی موزه – ۳۱خرداد ۹۴- کاخ موزه سعد آباد)

۱۵.زبان، هویت، فرهنگ (نشست انجمن‌های حوزه زبان  در دفتر مطالعات سازمان ملل متحد، ۲۱ اسفند ۱۳۹۳)

۱۶. نشست ادبیات عرب (نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم،  اردیبهشت ۹۴)

۱۷. نشست تسامح دینی (نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم،  اردیبهشت ۹۴)

۱۸. فراخوانی متنبی در شعر معاصر عربی (همایش "سعدی و متنبی"، شهر کتاب، ۳۰ فروردین ۱۳۹۴)

۱۹. نقد تطبیقی دو رمان "دا" و "مطر علی بغداد" (پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان- ۱۴ شهریور ۱۳۹۴)

۲۰. رمان امروز مصر، با نگاهی به آثار جمال الغیطانی (مؤسسه شهر کتاب- ۲۷ بهمن ۱۳۹۴)

۲۱. زنان و مهاجرت: از دیگری جنسیتی تا دیگری ملیتی (با نگاهی به ادبیات معاصر عربی)، (پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان، ۲۰شهریور ۱۳۹۵)

۲۱. نقد کتاب جنسیت و زبان قرآن ، نوشته مجید دهقان، (پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان، ۲۶ دی ۱۳۹۵)

۲۲. بازنگری اندیشه اسلامی در دیدگاه‌های علی شریعتی و مالک بن نبی (هم‌اندیشی شریعتی و انسان، ملیت، هویت، ایرن و اسلام، مدیریت همکاریهای بین‌المللی و انجمن جامعه‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی۱۱ اسفند ۹۵)

۲۳. رمان الجزایر و احیای زبان عربی (دانشگاه اصفهان، هفته فرهنگی الجزایر،۱۶/۲/۹۶)

۲۴. مروری بر رمان معاصر  الجزایر (نمایشگاه بین المللی کتاب، نشستهای تخصصی نمایشگاه بین المللی کتاب،۲۰/۲/۹۶)

۲۵. آثار غاده السمان از تألیف تا ترجمه، (نشست زنانه‌نویسی از تألیف تا ترجمه، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۹/۲/۹۶)

۲۶. زنان و داعش، (پژوهشگاه علوم انسانی، ۲۴/۷/۹۶)

۲۷. بررسی فیلم‌های تهمینه میلانی، (نشست تجربه زیسته زنان توانمند، پژوهشگاه علوم انسانی، ۲۱/۸/۹۶)

۲۸. مروری بر رمان‌های دو نسل نویسندگان زن مهاجر عرب، (همایش بین‌المللی زنان و مهاجرت، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۰/۲/۹۷)

۲۹. رمان مهاجرت زنان و هویت یابی در زبان، (همایش بین‌المللی زنان و مهاجرت، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ۱۵/۲/۹۷)

__________________________________________________________________

راهنمایی پایان نامه

 

 • مقایسه بین اشعار احمد شاملو و رفعت سلّام از دیدگاه اومانیستی با تکیه بر "مدایح بی صله"،"دشنه در دیس"، "حدیث بی قراری ماهان" و "هکذا تکلم الکرکدن" و "اشراقات"- آمنه نادری – دکتری – دانشگاه الزهرا – در دست پژوهش
 • جریان شناسی جنبش اجتماعی زنان (فمینیسم) در جهان عرب- فاطمه عقیلی- دکتری- دانشکده زن و خانواده- در دست پژوهش

مشاوره پایان نامه

 

 • تحلیل روایی رمان "النهایات" عبدالرحمن منیف-  علی عدالتی نسب- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی- تاریخ دفاع (شهریور ۹۱)
 • تحلیل داستان‌های عبدالسلام العجیلی- فاطمه سوری- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی -تاریخ دفاع (۹۱)
 • نقد پسا استعماری رمان ذاکره الجسد احلام مستغانمی- شهلا بدری- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی - تاریخ دفاع (بهمن ۹۳)
 • جلوه‌های رمانتیسم در مجموعه داستانی قلم رصاص- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی- فاطمه ملاجعفر (بهمن ۹۳)
 • نقد جامعه شناختی رمان الجزایر بر اساس نظریه باختین؛ نمونه موردی واسینی الأعرج- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی (بهمن ۹۳)
 • بررسی جنبه‌های سوررئالیسم در آثار زکریا تامر- فائقه میرمحمد حسینی- کارشناسی ارشد – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- (شهریور۹۴)

کتاب‌

 • عروسک نسترن (قصه کودک)، انتشارات وندیداد، (بهار ۱۳۹۶)

 

ترجمه کتاب

 • ترجمه ۵ جلد مجموعه داستان‌های ادبیات مقاومت لبنان (انتشارات پرستا- ۱۳۹۱)
 • بود و دیگر هرگز نخواهد بود
 • شما نخواهید خواست
 • سیاه و سپید
 • بازگشت دوباره
 • زمانی برای کوچ به جایگاه سیمرغ
 • ترجمه مقالاتی در کتاب بیداری اسلامی ۲ (مؤسسه ابرار معاصر تهران- ۱۳۹۱)
 • بولتن نمایه جهان عرب (ده جلد) (تلخیص و ترجمه) (مؤسسه ابرار معاصر تهران- ۱۳۸۱)
 • همکاری با دانشنامه فلسطین (ترجمه و تطبیق) (۷۲-۱۳۷۱)
 • همکاری با دائره المعارف یهود، یهودیت وصهیونیسم (ترجمه و تطبیق) (۷۹-۱۳۸۱)

 

ویراستارى کتاب:

 • کتاب شیطان و شرارت، انسان و کرامت (ویراستاری)
 • العولمه رؤیه إیرانیه (تطبیق و ویراستاری)
 • نافذه علی الأدب الفارسی المعاصر (تطبیق و ویراستاری)
 • کتاب روابط ایران و آمریکا  (ویراستارى)
 • کتاب روابط ایران و انگلیس (ویراستارى)
 • کتاب دمکراسی، قانون وامنیت (ویراستارى)
 • کتاب حقوق وامنیت در فضای سایبر (ویراستارى)
 • کتاب امنیت بین الملل۲و۳ (ویراستارى)
 • کتاب زن و خانواده (۳جلد) (تطبیق و ویراستارى)
 • کتاب خوشرفتاری با زنان (تطبیق و ویراستارى)

__________________________________________________________________

 

فعالیت‌های دانشگاهی

 • عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (۹۵-۹۲)
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش ادبیات معاصر الجزایر (مهر ۹۳)
 • عضو کمیته اجرایی همایش بزرگداشت ناصر خسرو (آبان ۹۳)
 • عضو کمیته علمی و اجرایی همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی (اسفند ۹۳)

کارگاه

 • تحلیل و بررسی رمان‌های زنان نویسنده عرب، (گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی، خرداد تا دی ۹۶)
 • تحلیل و بررسی رمان‌های برنده جایزه بوکر عربی، (گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان و بهار ۹۶)

طرح در حال انجام

تحلیل گفتمان روایت زنان رمان‌نویس عرب از تجربه مهاجرت، (۹۷-۹۶)