مصوبات


مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه وزارت متبوع، در خصوص تبدیل وضعیت کارشناس به هیات علمی (بند ۲-۵) از ماده ۲ را از اینجا مشاهده نمایید.