شرح وظایف

دفتر همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف گسترش همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه تاسیس گردید. طرح و پیگیری برنامه ها و فعالیت هایی در جهت توسعه مناسبات با دانشگاههای دیگر و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و بهره‌برداری از این مناسبات از مهمترین وظایف دفتر می باشد. همچنین هدف اصلی دفتر کمک به تقویت علمی و نقش پژوهشگاه در عرصه داخلی و بین‌المللی می است، اهم وظایف دفتر به قرار زیر است:

انجام مکاتبات خارجی پژوهشگاه با دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور

 پذیرش‌ هیأت های‌ میهمان‌ از دانشگاههای‌ خارجی‌ یا سازمانهای‌ بین‌المللی‌ جهت‌ بازدید از پژوهشگاه و نیز اعزام‌ هیأتهایی‌ جهت‌ بازدید و مذاکره‌ با دانشگاههای‌ معتبر و شرکت‌ در سمینارها و کنفرانس های ‌ بین‌المللی‌

هماهنگی های لازم جهت برگزاری سمینارها، کنگره ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی

 انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای خارجی و داخلی 

 انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی با همکاری معاونت های آموزشی و پژوهشی

تلاش در جهت گسترش فعالیت های بین المللی پژوهشگاه در راستای تراز بین المللی و منطبق با برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه و اسناد بالادستی