دکتر پروین ترکمنی آذر

 

مشخصات فردی
نام پروین
نام خانوادگی ترکمنی آذر
سمت عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده تاریخ
مرتبه استاد پژوهشی
پست الکترونیک ptorkamanyazar@yahoo.com , ptorkamanyazar@gmail.com , torkamany@ihcs.ac.ir

 

موفقیت های علمی

 • انتخاب پایان نامه دوره دکتری«تحولات سیاسی، اجتماعی اهل تشیع اثنی عشری در ایران» به عنوان پژوهش برتر سال از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور و دریافت لوح تقدیر با امضای ریاست جمهور وقت ۱۳۸۱
 • دانشجوی ممتاز دوره دکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۰

سوابق شغلی و اجرایی

 • مدیر گروه تاریخ، سازمان مطالعه و تدوین کتابهای دانشگاهی (سمت)۱۳۷۴-۱۳۸۲
 • رئیس بخش تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه ، آذر۱۳۸۲ تا کنون
 • معاون پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه، اسفند ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴
 • رییس پژوهشکده تاریخ از۱۳۸۴/۹/۱ تا ۹۰/۸/۳۰
 • دبیر هیأت ممیزه تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ تاکنون
 • عضو هیأت ممیزه ۱۳۸۶ لغایت مهر ۱۳۸۸
 • عضو هیأت ممیزه بهمن ۱۳۹۲ تاکنون
 • رئیس کمیسیون علوم اجتماعی( هیأت ممیزه) اردیبهشت ۹۳ تاکنون

سوابق پژوهشی

کتاب

 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان، تهران: سمت، چاپ اول۱۳۷۸، چاپ پنجم۱۳۸۹
 • کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ ایران دوره اسلامی، تهران، سمت، چاپ اول۱۳۷۸، چاپ دوم ۱۳۸۵
 • تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران (از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه)قم، مؤسسه شیعه شناسی، ۱۳۸۳، چاپ چهارم (با تجدید نظر)، ۱۳۹۰
 • دیلمیان در گستره تاریخ ایران، تهران، سمت، چاپ اول۱۳۸۴، چاپ سوم۱۳۸۹
 • طبری، مورخ طبرستانی، حوزه هنری استان مازندران، رسانش نوین، ۱۳۹۱
 • چاپ دیجیتالی کتاب تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران( از آغاز دوره اسلامی تا تشکیل حکومت صفویه)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۵۰/۴۹۴۹۰/۱-۱۳۹۲/۴/۲۷
 • تاریخ نگاری در ایران( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، ۱۳۹۲، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ترجمه

 • فراهم کردن مقدمات نهضت عباسیان، تالیف م. ا. شابان، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۶

تجدیدچاپ( همراه با تجدید نظر)

 • تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران (از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه) قم، مؤسسه شیعه شناسی،چاپ چهارم (با تجدید نظر)، ۱۳۹۰.

طرحهای پژوهشی

 • همکاری با طرح پژوهشی اعلام تاریخی ایران (قسمت صفاریان) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۳۷۸
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی فرهنگ اعلام (شخصیتها واماکن) و اصطلاح های تاریخ ایران دوره اسلامی، مصوب جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی، مورخ ۸۴/۵/۱۹ در دست تدوین
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی "فرهنگ اعلام و اصطلاح‌های تاریخ ایران دوره اسلامی" پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده تاریخ، شروع طرح ۸۴/۵/۱۹
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی تاریخ نگاری در ایران دوره اسلامی (از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه، پایان یافته
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی« درآمدی بر تاریخ نگری در ایران دوره اسلامی( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)»، مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه ،پایان یافته.
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی تاریخ نگاری و تاریخ نگری مورخان ایرانی ( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، فاز: یک تاریخهای عمومی» مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه ،پایان یافته
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی تاریخ نگاری و تاریخ نگری مورخان ایرانی ( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، فاز دو: تاریخهای ادواری» مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه، در حال اجرا

مقالات

در مجلات ISI

 • “ Manifestation of Comprehension of Theology in Historiography of Iraians (۳rd to ۶th Hijri centuries)”, Jokull Journal, Volume. ۶۳, Issue. ۱۱ of Jokull journal (ISSN: ۰۴۴۹-۰۵۷۶).
 • “Reflections on theIranan conventional wisdom historiography ۳-۶ centuryHijri”, researcher( ISSN: ۱۵۵۳-۹۸۶۵),marssland press New York, USA,accept Sep ۷, ۲۰۱۳

در مجلات علمی، پژوهشی

 • موقعیت اهل تشیع در دوره ایلخانان، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پائیز۱۳۸۰، شماره۳۱
 • موقعیت اهل تشیع در ایران دوره اموی، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زمستان ۱۳۸۰، شماره ۳۲
 • رشید الدین فضل الله همدانی و جامع التواریخ، مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تابستان ۱۳۸۱، شماره۳۴
 • مذهب دیلمیان در دوره اسلامی، مجله علمی، پژوهشی فرهنگ ویژه تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی شهریور ۱۳۸۴، شماره۵۶
 • عرب تباران خراسان و نقش‌آنان در سقوط امویان، مجله علمی-پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ) پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۵، شماره۶۰
 • تحلیلی بر قراردادهای مسلمانان با ایرانیان در دوره فتوحات، مجله علمی-پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ، سال ۲۱، ش۴، پیاپی۶۸، زمستان۱۳۸۷
 • تاملی بر آداب ملوک و قاعده ملکداری در نگاه افضل الدین کرمان، مجله علمی، پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ)، شماره ۷۰، تابستان۸۸
 • نگاه مولف تاریخ شاهی به زن، شاه، مجله علمی، پژوهشی پژوهش زنان، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دوره ۱، شماره ۲، زمستان۸۸
 • سلجوقیان: اختلافات مذهبی، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی (ویژه نامه تاریخ)، دانشگاه شهید بهشتی، ش۵۱، ۱۳۸۵
 • تجلی فرهنگ انتظار در قیامهای دو قرن اول هجری در ایران، مجله علمی، پژوهشی شیعه شناسی، شماره ۳۳ ، بهار ۱۳۹۰
 • تعامل حیات فکری و سیاسی در دوره امویان، مجله علمی، پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی، سال پنجم، شماره دهم، زمستان ۱۳۸۸
 • نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسعه جامعه، مجله علمی، پژوهشی جستارهای تاریخی، دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹
 • جایگاه خلیفه و فرمانروایان ایرانی در تاریخ¬نوشتههای ایرانیان: (از آغاز دورۀ اسلامی تا سقوط خلافت عباسی)، مجله علمی- پژوهشی جستارهای تاریخی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
 • تفکر غالب بر تاریخ نگاری دوره سلجوقیان( کلام اشعری و حکمت عملی)، پژوهشنامه تمدن اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده معارف، گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۲، بهار و تابستان۱۳۹۰( چاپ۹۲/۷/۲۰)
 • بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ نگاری ابن بلخی: حکمت عملی و فرهنگ شعوبیه، تاریخ نگری و تاریخ نگاری، دانشگاه الزهرا، سال۲۲، ش۹، پیاپی۹۲، بهار و تابستان۱۳۹۱
 • نقش موثر علمای دین در ساختار حکومت سامانی، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی،تابستان۱۳۹۲، سال چهارم، ش۱۱، صص۷-۲۰ ( همراه با خانم فاطمه محمودی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد)
 • منصب وزارت( با تاکید بر گزیده ای از متون سیرالملوک و شریعت نامه)، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، زمستان۱۳۹۱ ، سال۳، ش۹، صص۱۳۹-۱۵۴ ( همراه با داود حقی دانالو، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد)
 • تأملی بر حضور و دوام حکومت ایلخانان در ایران( با تاکید بر مقابله سیاسی فرق اسلامی)، پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، تابستان ۱۳۹۲، ش۱۰
 • بررسی تطبیقی تاریخ نگری و تاریخ نگاری نیشابوری و راوندی»، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان ۱۳۹۳، شماره۹( همراه با شهناز جنگجو، دانشجوی دکتری تاریخ)
 • « بررسی تطبیقی تاریخ نگری و تاریخ نگاری نیشابوری و راوندی»، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان ۱۳۹۳، شماره۹( همراه با شهناز جنگجو، دانشجوی دکتری تاریخ)
 • بنیان نظری الگوی پیشرفت ایرانیان( تاملی بر تاریخ نوشته های قرن سوم تا ششم هجری)، سیاست متعالیه، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال سوم، شماره ۸، بهار ۱۳۹۴، صص۸۳-۱۰۰

مقالات علمی ترویجی

 • فعالیت سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران، فصلنامه شیعه شناسی، قم، موسسه شیعه شناسی، سال سوم، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۴
 • زنان قدرتمند شیعه مذهب در ایران (سیده خاتون، ترکان خاتون، جان بیگم خاتون) فصلنامه تخصصی بانوان شیعه، قم، مؤسسه شیعه شناسی، ش۶و۷، ۱۳۸۴- ۱۳۸۵
 • آل بویه، عباسیان و تشیع، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، قم، موسسه باقرالعلوم، ش۲۵، ۱۳۸۵
 • مراکز علمی در دوره ایلخانی، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، دانشگاه باقر العلوم، ش۲۹، ۱۳۸۶
 • تحول تاریخ نگاری و تاریخ نگری در ایران اوایل عهد صفوی: مورد قاضی احمد غفاری قزوینی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، دانشگاه فردوسی مشهد، ش۱۵، ۱۳۸۶
 • « چگونگی تشکیل خلافت عباسیان»، پگاه حوزه، ۱۳۹۱، ش۴

همایش ها

 • تصویر و تصور بیگانگان از حجاب (بر اساس سفرنامه ها) سمینار حجاب، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، ۱۳۷۴، سخنرانی، چاپ در مجموعه مقالات و تقدیر نامه
 • عزاداری، میتینگ و فریادی برای مکتب سید الشهداء، دومین سمینار بررسی ابعاد زندگانی امام حسین (ع) تهران دانشگاه امام حسین، پژوهشکده علوم انسانی، چاپ در مجموعه مقالات برگزیده، ۱۳۷۴
 • شیعیان گیلان و خاندان صفویه، همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین، دانشگاه تبریز، مهر ۱۳۸۳، سخنرانی، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • گفتمان سیاسی، مذهبی در ایران دوره ایلخانی، کنگره طرح احیای ربع رشیدی، دانشگاه تبریز، اردبیهشت ۱۳۸۴، سخنرانی، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • آل بویه و تاثیر گذاری آن بر جامعه ایران و اسلام، همایش دیلمان شناسی، رشت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مرداد ۱۳۸، سخنرانی و چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • خدمات فرهنگی ترکان خاتون، همایش قبه سبز، دانشگاه با هنر کرمان، اردیبهشت  ۱۳۸۵سخنرانی و چاپ خلاصه مقاله
 • زنان دربار عباسی (از آغاز تا خلافت هارون الرشید)، سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام، یزد، آبان ۱۳۸۶
 • « نشانه هایی از بازخوانی و تفضیل عنصر ایرانی در تاریخ نگاری ابن بلخی، همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان،تهران، مرکزاسناد و کتابخانه ملی، آبان ۱۳۹۱، سخنرانی و چاپ خلاصه مقاله
 • اخلاق ملکداری در نزد ایرانیان ، همایش بین المللی اخلاق و ادیان،،۹و۱۰ اسفند۱۳۹۱، قم، چاپ خلاصه مقاله و مقاله کامل
 • جان بیگم خاتون: زن شیعه مذهب عرصه سیاست و فرهنگ، همایش زن در تاریخ آذربایجان، مرند - جلفا، شهریور۱۳۹۳، خلاصه مقالات
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان( مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن۳-۶ هجری)، چهارمین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • جان بیگم خاتون : زن شیعه عرصه سیاست و فرهنگ ، همایش زن در تاریخ آذربایجان، شهریور۱۳۹۳، مرند- جلفا ، چاپ خلاصه مقاله
 • سخنرانی « نظریه اجتماعی ایرانیان» ، آذر ۹۱، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سخنرانی « بازتاب فرهنگ متعارف ایرانیان در تاریخ نوشته های قرن ۳- ۶ هجری»، آذر ۹۲، پژوهشگاه علوم انسانی
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان( مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن۳-۶ هجری)، پیش همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۲۴آذر ۱۳۹۳،دانشگاه تهران،
 • زنان در قدرت: ایران قرن ۴۸ژانویه ۲۰۱۵، کانادا،
 • نمادهای ایرانی در مراسم مذهبی اهل تشیع ایران،۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، کانادا، مونترال، کانون نور
 • جایگاه زنان در عرصه سیاست( ایران قرن۴-۷۵ مارس ۲۰۱۵، کانادا، کینگستون، دانشگاه کوئینز
 • بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ نگاری دوره سلجوقی(تورنتو)، ۶ مارس ۲۰۱۵
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان (مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن۳-۶ هجری)، چهارمین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، سالن همایش های کتابخانه ملی
 • آئینه وند و تاریخنگاری زن، بزرگداشت دکتر صادق آئینه وند، کتابخانه ملی، ۱۳۹۴/۴/۱۰

سایر فعالیت ها

 • سردبیر مجله علمی پژوهشی جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی، از سال ۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی، از سال ۱۳۸۹
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام، ۱۳۸۸ تاکنون
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی، از سال۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی- ترویجی«بانوان شیعه» از شماره ۱ تا کنون، مؤسسه شیعه شناسی
 • عضو هیئت تحریریه مجله «پژوهشگران» از شماره ۲، دوره جدید پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۸۳ تا کنون
 • سردبیری مجله «سخن سمت» ش ۸ و ۹ سازمان سمت،۱۳۸۱-۱۳۸۲
 • عضو هیأت تحریریه مجله پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۷/۳/۱۱ لغایت ۱۳۸۹/۳/۱۱ و اسفند۱۳۹۲ تاکنون
 • عضو کمیته برنامه ریزی علوم تاریخی و باستان شناسی، وزارت علوم، تحقیقات فناوری، مرداد۱۳۹۰ به مدت دو سال
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی، آبان۱۳۸۲ لغایت مهر۱۳۹۲
 • عضو کمیته جذب شاخه تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ تاکنون
 • مسئول و نماینده اجرایی کمیته جذب شاخه علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ لغایت ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 • عضو شورای انضباطی دانشجویان، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۳/۳/۱۵ تاکنون
 • عضوکمیسیون بررسی موارد خاص (تحصیلات تکمیلی)، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۶/۲/۲۹ لغایت ۱۳۹۰/۸/۳۰
 • عضو هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۶/۲/۲۹ لغایت ۸۹/۸/۵
 • نماینده پژوهشگاه در شورای تحول علوم انسانی، رشته تاریخ، خرداد ۱۳۹۴ تاکنون

تدریس

 • نقد و بررسی تاریخ ایران از ساسانیان تا خلافت عباسیان، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی ۱۳۸۲ تاکنون، ترم های اول
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از حکومت عباسیان تا سقوط بغداد، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی ۱۳۸۲ تاکنون، ترم های اول
 • تاریخ نگاری در ایران، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی، ترم اول، از سال۱۳۹۰ تاکنون
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تمدن اسلامی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، سال تحصیلی۱۳۹۰، ترم اول

راهنمایی

 • جغرافیای تاریخی خراسان و ماورالنهر مهدی مقدم نوین، ۱۳۸۶/۶/۲۴
 • جایگاه اجتماعی و سیاسی جوانمردان در ایران دوره اسلامی (از آغاز تاقرن ششم) لیلا علامیر، ۱۳۸۷/۷/۱۵
 • گسترش اندیشه شیعی در دوره شاه طهماسب صفوی، محمد رضا بابایی کهن، ۱۳۸۷/۱۱/۷
 • مشروعیت و حاکمیت آل بویه سارا پرمهر، ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
 • بررسی ساختار و تحول دیوان های مالی در ایران دوره اسلامی تا ظهور سلجوقیان مسعود سهیلی، ۱۳۸۸/۶/۳۰
 • بازتاب جریانات سیاسی و فکری دوره غزنوی بر نگرش تاریخ بیهقی، معصومه آقاجانپور نشلی، ۱۳۹۰/۲/۵
 • نقش و جایگاه وزیر در دوره سامانی داوود حقی دانالو، ۱۳۹۰/۱۲/۲
 • بررسی اوضاع مذهبی قلمرو سامانیان فاطمه محمودیکوهی، ۱۳۹۰/۱۲/۶
 • مراسم مذهبی اهل تشیع در ایران (از آغاز دوره اسلامی تا قبل از دوره مغول)، سمانه مونسان،۱۳۹۰/۱۲/۳
 • بررسی تحول املاک سلطنتی در دوره ایلخانان، مژگان امیری، ۱۳۹۲
 • بررسی برقراری امنیت در دوره سامانیان، فاطمه منتی، ۱۳۹۲
 • تاریخ نگاری مشروعیت در دوره صفویه (مطالعه موردی : قصص خاقانی ، دستور شهریاران)، زهرا قراری، شهریور ۱۳۹۳
 • مشروعیت در تاریخ نگاری دوره صفویه (مطالعه موردی قصص خاقانی و دستور شهریاران)، زهرا قراری، شهریور ۱۳۹۳

مشاوره

 • اوضاع اجتماعی ری از برآمدن سلجوقیان تا هجوم مغول، سید محمدحسین محمدی۱۳۸۶/۱۱/۱۷
 • کنیزان در ایران از طاهریان تا مغول، فریبا کاظم نیا، ۱۳۸۷/۱۰/۲۳
 • مطالعهای در مورد ورود و جابجایی قبایل ترکان غز در جامعه ایران در دوره سلجوقیان، فرهاد دشتکی نیا، ۱۳۸۷/۱۱/۱۶
 • رییس پژوهشکده تاریخ از ۱۳۸۴ تاکنون
 • وضعیت اجتماعی صوفیان در دوره صفویه (شروع حکومت صفویه تا پایان دوره شاه عباس اول) محمد حسین یزدانی راد، ۱۳۸۸/۶/۲۸
 • تشکیلات دیوان استیفاء و مناسبات ارضی و مالیاتی در ایران از حمله مغول تا پایان حکومت ایلخانان مختار پسر کلو، ۸۹/۸/۲
 • اعتراضات مردمی عصر مغول و ایلخانی، مهرانگیز طاهری لیوانی۱۳۹۰/۱/۲۸
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی (احیاء العلوم دین و نصیحه الملوک غزالی و فرج بعد از شدت تنوخی، هادیان،۹۱/۷/۸
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی (۱۱ کتاب متعلق به دوره سلجوقی)، جمشیدیان،۹۱/۷/۱۵
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی (تواریخ کردستان)، ملک عزیزی، ۱۳۹۱/۶/۱۹
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی (قسمتی ازمنابع دوره ایلخانی)، مهدی محمدی۹۱/۵
 • آیین دادرسی در دوره ایلخانی، فاطمه شمسایی، مهر ۱۳۹۳
 • بررسی آئین دادرسی در دوره ایلخانی، فاطمه شمسایی، مهر۱۳۹۳

تاسیس رشته های جدید

ایجاد دوره دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، بهمن ۱۳۹۰

Personal Information:
Name: Parvin
Family: Torkamany Azar
Email: ptorkamanyazar@yahoo.com , ptorkamanyazar@gmail.com , torkamany@ihcs.ac.ir
Employment
 • Professor of the History of Iran, 2014-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Associate Professor of the History of Iran, 2007-2014,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Assistant Professor of the History of Iran, 2002-2007,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Head of the Department of History, 1995-2002,”Organization of Study and formulation’s Textbooks of the Universities (SAMT)”.
Education
 • PhD, History of Iran,ShahidBeheshti University, 1996-2002 (with Distinction).
 • MSc, History of Iran,Institute for Humanities and Cultural Studies, 1976-1978.
 • BSc, History, University of Tehran, 1971-1975.
Administration
 • Head of the Audit Committee, 2014-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Head of the History of Iran Centre, 2003-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Head of the Department of History, 2004-2011,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Deputy Head of the Department of History, 2003-2004,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Program development, History of Iran (Islamic period), 2010,” Institute for Humanities and Cultural Studies”.
Honours
 • Won the best PhD thesis competition in 2002 from the Institute for Muslim Studies,”Title: The History of Twelve-Imams Shi`ites in Iran (from beginning to Safavids)”.
Publications
Books
 • ”History of Political, Social,Economic, and Cultural Transformation of Iran in Saffarids”. Organization of Study and formulation’s Textbooks of the Universities, 1999 (Ed. 5 in 2010).
 • ”Selected Descriptive Bibliography of the History of Iran in Islamic Period (Till the end of Qajar)”. Organization of Study and formulation’s Textbooks of the Universities,2000 (Ed.2 in 2006).
 • ”The History of Dialamites in Iran (LocalGovernments,Ziarids,Buyids)”. Organization of Study and formulation’s Textbooks of the Universities, 2005 (Ed. 3 in 2011).
 • ”The Political History of TwelverShi’ism in Iran”. Institute of Shia Studies, Qom 2004 (Ed. 4 in2011).
 • ”Tabari: Historian of Tabarestan(Reflection on historiography and Historical Perspective of Tabari), Shenakhtnamh of Mazandaran (Recognition of Mazandaran)”. RasaneshNovin,2012.
 • ”Historiography in Iran (From the Beginning ofthe Islamicpriodto the Mongol Invasion)”. Institute for Humanities and Cultural Studies,2013.
Translations
 • ”The Abbasid Revolution”, M. A. Shaban.Institute for Humanities and Cultural Studies,2007. Articles (ISI)
 • ”Manifestation of Comprehension of Theology in Historiography of Iranians (3rd to 6th Hijricenturies)”. Jokull Journal, Vol. 63, Issue 11 (ISSN: 0449-0576).
 • ”Reflections on theIranian conventional wisdom historiography 3-6 centuryHijri”.marssland press New York, USA 2013 (ISSN: 1553-9865).Articles (ISC)
 • ”Iranian Shi’ites, in Ilkhanid period”.Revue de la Faculte’desLettreset Sciences Humaines, No. 31 Automne 2001, pp. 127-141.
 • ”Shi’its in Iran, in the Omayyad Period”.Revue de la Faculte’desLettreset Sciences Humaines, No.32, Hiver 2001-2002, pp. 113-128.
 • ”Rashid-al-Din Fadl-Allah-Hamedani and Jame-ol-Tavarikh (ComprehensiveHistory)”. Pazuhesh-Name(Quarterly Journal),Faculty of literatureandhumanSciences,No. 34, Summer 2002, pp. 191-220.
 • ”The Buyids, The Abbasids and the Sh’ie”.History of Islam, Vol.7, No.25, Spring 2006, pp. 83-100.
 • ”Saljuqs:Religious Dissensions and the Results”. Journal of Human Sciences(Special Issue on History),No.51,Autumn 2006, pp. 53-74.
 • ”Shi’ite women-rulers in Iran’s History, Shi’ite Women (gender, Culture and Religion of the Shi’iteWorld)”. Shi’ite Studies, Vol.2,No.4 and Vol.3,No.1, 2006.
 • ”The Religion of Dailamites in Islamic Era”.Farhang (Quarterly Journal of Humanities and Cultural Studies), Issue Topic:History,Vol.18, No. 4/56, Winter 2006, pp. 1-16.
 • ”The Political activities of twelve Shi`ites in Iran(From the arrival of Muslims to the establishment of Safavid reign)”. A Quarterly for Shi`ite Studies, Vol. 3,No.4,Winter 2006, pp. 175-212.
 • ”Evolution of Historiography and Historical Outlook in Early Safavid Iran: The Case of Qazi Ahmad GaffariQazvini”. MajallehMotaleatVaTahqiqat-e Tarikhi (Journal of Historical Research and Studies), No.15,Spring 2007, pp. 1-24.
 • ”The Scientific Center of Iran during the Ilkhanid Period”. History of Islam,Vol.8,No.29, Spring 2007, pp.7-32.
 • ”A Reflection on Muluk from Afzal al-din Kermani’s Point of View”.Farhang (Quarterly Journal of Humanities and Cultural Studies), Issue Topic:History,Vol.22, No.71, Autumn 2009, pp. 15-51.
 • ”The author’s attitude of the book“Tarikh-i-Shahi” on Woman Kings”. Women’s research(Culture & Art), Vol. 1, No.2, Winter 2009, pp. 33-52.
 • ”An Analysis of Peace-making between the Arab Muslims and Iranian”.Farhang (Quarterly Journal of Humanities and Cultural Studies), Issue Topic:History,Vol.21, No.68, Winter 2009, pp. 59-110.
 • ”Interaction between Intellectual and Political Life under the Umayyads”. Civilization of Islamic Nations, Vol.5, No.10, Autumn 2009 & Winter 2010, pp. 35-56.
 • ”Political Insight and Its Role in Promotion of Social Security and Economic Development(a case study on the Qarakhatayid Tarkan Khatun`s rule on Kerman)”. Jostarha-ye Tarikhi (Historical Studies), Vol.1, No. 1, Spring & Summer 2010, pp. 1-20.
 • ”The Predominant Thought in Historical Texts during Seljuq Period in Iran: Ash’ari Theology and Practical Wisdom”. Pazhuhes nameh-e Tarikh-e Tamaddun-e Islami (Iranian Journal for the History of Islamic Civilization), Vol.44, No. 2, Autumn & Winter 2011-2012, pp. 31-51.
 • ”The Political Status of Caliph and Sultan as Reflected in Persian Historical Texts(From Early Islamic Centuries to the Fall of Abbasid Caliphate)”.Jostarha-ye Tarikhi (Historical Studies), Vol.2, No.2,Autumn&Winter 2011-2012, pp. 1-21.
 • ”The Manifestation of Expectation(Entezar) in the uprisings of the First Two Centuries (Hijra) in Iran”. A Quarterly for Shi’ite Studies, Vol.9, No.1, Spring 2011, pp. 7-39.
 • ”Recovery of Persian conventional culture in historiography of Ibn-Balkhi Practical theosophy and culture of Shuubiye”. Historical Perspective & historiography, Vol.22, No.9/92, Spring & Summer 2012, pp. 1-20.
 • ”The Effects of Iranian’s Religious Conflicts on Establishment and Empowerment of the Ilkhanate Gavernance in Iran”.Pajoohesh Name-ye Tarikhe Islam (Quarterly Research Journal of Islamic History), Vol.3, No. 10, Summer 2013, pp. 55-77.
 • ”The Effective Role of Religion Scholars in Samanid Government Structure” (co-author:Fatemeh Mahmoodi). The History of Islamic Culture and Civilization (A Qurterly Reseach Journal), Vol.4,No.11,Summer2013, pp. 7-20.
 • ”Analyzing the Ministry Position with an emphasis on a selection of Seyrulmuluk and Shari’atnamah texts”(co-author: Davood Haghi Danalu). The History of Islamic Culture and Civilization (A Qurterly Reseach Journal), Vol.3, Winter 2013, pp. 139-154.
Conferences
 • ”The Safavid Dynasty and Shiites Gillan”.Safavid Iran Conference, University of Tabriz, Oct.12-14, 2004.
 • ”Political Discourse-Religious in Iran(Ilkhanid period)”.CongressofRestoration Plan ofRab-I Rashidi& Iranian Culture and Civilization in the ilkhanid Period, University of Tabriz, May 18-19, 2005.
 • ”Buwayhid and Its influence on Iranian- Islamic society”.The Recognitionof DaylamanSymposium, Administration of Culture and Islamic Guidance’s Gillan, Aug. 2005.
 • ”Cultural Services of TarkanKhatu”.,On theOccasion of the CulturalHeritageweek(The firstSeminaronQobbeh-e-Sabz, Kerman,Iran), Universityof Kerman,May 18,2006.
 • ”Women Abbasid court”.InternationalSeminar ofWomeninIslamicHistory (From the RiseofIslam untilthe Collapse of theAbbasidCaliphate),University of Yazd,Nov. 20-21,2007.
 • ”Signs of redout and detail of Persian elements Historian IbnBalkhi”.International Congress of Iranian culture and civilization in the Seljuk period, Iran's Forum of History,Tehran, Documentation Centre of the National Library of Iran, Oct.31,2012.
 • ”Ethics Mulkdary Iranians”. International Conference on Ethics and Religions, Qom- Iran, Feb.27-28, 2013.
 • ”Jan BaygumKhatun: Shiite women,arena of politics and culture”.Women's Forum on Research, Marand-Jolfa, Sep.9-10,2014.
Professional Memberships
 • Editor-in-chief of Jostarha-ye Tarikhi (Historical Studies), 2010-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Editor of The History of Islamic Culture and Civilization, 2009-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Editor of Tahqiqat-e Tarikh-e Ejtema`i(Social History Studies), 2010-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Editor of Shi’ite Women (Gender, Culture and Religion of theShi’ite World).
 • Editor of Pazhuhesh-garan, 2003-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Editor ofSokhan-e SAMT, 2003-2004.
 • Editor of Women`s studies (Pazhuhesh-name-ye Zanan), 2010-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
Teaching
 • Iranian History (Sasanid to Abbasid), 2003-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Iranian History (Abbasid to Baghdad’s Collapse), 2003-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • Historiography in Iran, 2011-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
 • The History of Islamic Culture and Civilization, 2011-present,”Institute for Humanities and Cultural Studies”.
Students
Supervising
 • Historical Geography of Khorasan and Transoxania (from Islamic conquests until End of the Umayyad), Mahdi MoghadamNovin, Aug. 2007.
 • The Survey of Social and Political Position of Juwanmardan in Iran(1th until 5th century), Leila Alamir, Sept. 2008.
 • Shiite thought developing at the age of Shah TahmasbSafavi, Mohammad Reza Babaee Kohan, Jan. 2009.
 • The Sovereignty and legality of Buyids, Sara Pormehr, Feb. 2009.
 • The Survey of Structure and Changes in Financial organs of Iran (from Islam to the arrival of Saljuqs),MasudSohily, Oct. 2009.
 • Reflection of Political and Mental Trends in Gaznavid Dynasty on Historical Vhew of Beihaghi, MasomehAghajan Pour Nashli, May 2011.
 • Religious Rituals of Shia in Iran (from Islamic until Mongol period),SamanehMounesan, Jan. 2012.
 • Role and Position of Minister in Samani`s period, DavoudHaghiDanalou,Feb. 2012.
 • The examination of religious realm Samani, FatemehMahmoodiKoohi, Feb. 2012.
 • Landowning Evolution andits influence in Ilkhanidperid(Case study of Royallands),MozhganAmiri,Oct. 2013.
 • Samanians strategies and techniques to access to Political security and its effects in Cultural development, NargesMenati, Jan. 2014.
Advising
 • Bureaucracy in Iran (Khwarazmshahs period), Ali Hadayati, Jan. 2007.
 • The Battle between Sultan Sanjar with Turks Ghz, Reza Rohani, 2008.
 • The Social Situation of Ray (from Seljuksuntil Mongol invasion), Mohammad HossinMohammadi, Jan. 2008.
 • A Study about arrival and displace of Ghuz tribes in Iranian Society at the Aye of Seljuks, FarhadDashtakinia, Jan. 2009.
 • The Bonds-women in Iran (from Taherids to Mongol), FaribaKazemnia,Jan. 2009.
 • The Political and Social situation of Sufis in Iran, Mohammad HosseinYazdani Rad, Summer 2009.
 • The organ of estifa office and agrarian and fiscal terms in Iran from Mongol attack to end of Illkhaniyan government, MokhtarPesarakloo, Jun. 2010.
 • The public protests of Mongol and Ilkhanid period, MehrangizTaheriLivami, Fab. 2011.
 • Date-Processing and Categorization of Social History Data in Selected Historical TextOf TavarikhIlkanidperiod, Mahdi Mohammadi,Jul. 2012.
 • Date-Processing and Categorization of Social History Data in Selected Historical Text of TavarikhKordestan, MalkAzizi, Aug. 2012.
 • Date-Processing and Categorization of Social History Data in Selected Historical Text Of 3 Andarznameh, Hadian, Sep 2012
 • Date-Processing and Categorization of Social History Data in Selected Historical Text of 4th and 5th century(A.H), FourozanJamshidianHeydar, Oct. 2012.
 • The Procedure Regulations in Ilkhanid period, FatemehShamsaee, Sept. 2014.