دکتر نیره دلیر

 

 

 

دانشیار تاریخ ایران

مدیر گروه پژوهشی تاریخ سیاسی

 پست الکترونیک : dalirNh@yahoo.com

مدارک تحصیلی

 • دکتری: تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی،از مهر ۱۳۸1 ـ تا شهریور ۱۳۸8
 • کارشناسی ارشد: تاریخ جهان (اروپا)، دانشگاه شهید بهشتی، از مهر ۱۳78 ـ تا شهریور 1381
 • کارشناسی: تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، از مهر 1374 ـ تا بهمن 1377
 • مدرک کارشناسی ارشد دوم: روابط بین الملل از دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه 1384ـ 1381
 • مدرک فوق دیپلم و دیپلم علوم تجربی (تربیت معلم شهید شرافت ۱۳۷0-۱۳۷2). کسب رتبه چهارم فوق دیپلم در آزمون تخصصی و عمومی رشته‌های ریاضی، تجربی، انسانی و هنر.

 

کسب رتبه‌های علمی 

 • دانشجوی ممتاز و رتبه اول مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجوی ممتاز و رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۳ (رتبه1)
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۶ (رتبه!)
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398 (رتبه1)

 

پایان نامه

 • رساله دکتری: مشروعیت و قدرت از دیدگاه خواجه نظام الملک؛ استاد راهنما: دکتر اللهیار خلعتبری؛
 • پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ: ایران و انقلاب اکتبر از ۱۹۱۷- ۱۹۲۱؛ استاد راهنما: دکتر علی اصغر مصدق؛
 • پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل: راهبرد انرژی گاز روسیه و تاثیر آن بر صادرات گاز ایران؛ استاد راهنما: دکتر نرسی قربان.

 

حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی

 • اندیشه سیاسی تاریخ ایران و جهان؛
 •  روابط بین الملل و تاریخ اروپا؛
 • تاریخ مفهوم و متون پهلوی دوره ساسانی؛
 • مکاتب فکری و کلامی.
 • روش تحقیق

 

حوزه تخصص

 • تاریخ مفهوم؛ مفاهیم بنیادین تاریخ ایران (ایران، ایرانشهر، دولت، پادشاهی، سلطنت، مردم، رعیت، فره ایزدی، ظل اللهی، مشروعیت، قدسیت، قدسی سازی، قدرت، امنیت، عدالت، آزادی، استقلال، تساهل، نظم، نظم پذیری و...)
 • مدل مفهومی تبیین نظام اندیشه‌‌ای تاریخ ایران؛ (تاریخمندی و زمانمندی، لایه‌های زمانی، گسست، تاریخیت و ...)
 • سیاستنامه‌ها و پاردایم سیاست‌نویسی در تاریخ ایران؛ الگوهای تحول گفتمانی
 • تاریخ اندیشه‌ای ـ مفهومی ایران از باستان تا معاصر؛
 • مشروعیت حکومت‌ها.

تالیف و تدوین کتاب

 

 • تدوین (مشترک) مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
 • تصحیح تاملات کلامیه، (مشترک) انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
 • تالیف کتاب «مفهوم مشروعیت در تاریخ ایران میانه»، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷
 • تالیف کتاب «تاملاتی بر مفاهیم سیاسی تاریخ ایران»، انجمن ایرانی تاریخ و مورخان، 1397

 

مقالات علمی- پژوهشی

الف) مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه «تاریخ اندیشه‌ای» و «تاریخ مفهوم»

 • مقاله «اندیشه ایرانشهری و خواجه نظام‌الملک» مشترک با استاد راهنما: دکتر الله یار خلعتبری،  ش۲، پژوهشنامه علمی- پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ. زمستان ۱۳۸۸
 • مقاله «گفتمان خلافت و سلطنت در سیرالملوک» شماره ۴ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام (علمی پژوهشی) پژوهشکده تاریخ اسلام.بهار ۱۳۸۹
 •  مقاله «طرح عدالت در سیرالملوک و مقایسه آن با کلام اشعری» شماره ۷ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام (علمی- پژوهشی).زمستان ۱۳۸۹
 • مقاله «تبیین و تحلیل فره ایزدی در آثار منثور دوره اسلامی؛ تاریخی، حکمت اشراقی، اندرزنامه ای»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان، س۸، ش۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۳
 • مقاله «فرهنگ سیاسی و مبانی نظری پادشاهی و سلطنت؛ بررسی تطبیقی فره ایزدی و ظل اللهی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، س۵، ش۲۰، تابستان۱۳۹۳
 • مقاله «گفتمان رعیت و راعی در نظام اندرزنامه‌ای دوره اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۳
 • مقاله «بررسی سیر تطور کاربرد مفهوم ظل الله در دوره میانه تاریخ ایران؛ بر اساس منابع تاریخ‌نویسی و اندرزنامه‌ای؛ فصلنامه (علمی پژوهشی) مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام شماره ۲۶. پاییز ۹۴
 • مقاله «رابطه دولت با مردم؛ کارکردها و قواعد بر اساس رویکرد اندرزنامه‌های دوره میانه با تاکید بر سیرالملوک ، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۵
 • مقاله «تحلیل کنش گفتاری خطبه امام حسین (ع) در روز  عاشورا، (مشترک با همکار طاهره ایشانی) فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، س۸، ش۲۵، پاییز ۹۵.
 • مقاله «نمودهای اجتماعی تساهل در دوره سلجوقیان؛ تبیین کنش حکمرانان سلجوقی با شیعیان امامیه، (مشترک) مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیاپی۱۴، س۷، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 
 • مقاله «بررسی انتقادی مناسبات مردم و دولت در آراء خواجه نظام الملک؛ عدالت و قدرت، بر اساس سیرالملوک، مجله علمی پژوهشی دولت پژوهی، دانشگاه علامه طباطبایی شماره 15 پاییز 97.
 • پارادایم سیاست‌نویسی و سیاستنامه نویسی در تاریخ ایران  الگوهای تحول گفتمانی،

 

ب) مقالات علمی پژوهشی در حوزه مکاتب فکری،کلامی و طریقت

 

 • مقاله «ظهور و توسع المعتزله فی العراق: تحلیل قائم على نظریه الانتشار؛ فصلیه نصف سنویه علمیه محکمه آفاق الحضاره الاسلامیه، آکادیمیه العلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه، س21، ش1، شماره الخریف و الشتاء 1439.
 • مقاله «تفویض غالیانه؛ ازجریان پیدایش تا سده ششم هجری؛ با تاکید بر منابع اعتقادی-روایی و فرق نگاری ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام،انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۹۴
 • مقاله «جستاری در تغییر مذهب نظامشاهیان دکن؛ بازخوانی روایات تاریخی، (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن تاریخ اسلام، بهار ۱۳۹۴، س۵، ش۱۷.
 • مقاله «گونه شناسی رفتار سیاسی علمای شاخص معتزلی و خلفای عباسی؛ در عصر خلافت هارون تا پایان دوره واثق، فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، س۱۸، ش۲، پیاپی ۷۰، تابستان ۱۳۹۶
 • مقاله «دراسه فکره «الإمامه» لکبار متکلّمی المعتزله الشطر الأول من القرن الثالث الهجری؛ آکادیمیه العلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه؛ السنه ۱۹، العدد ۱، الربیع و الصیف۱۴۳۷.
 • «ریخت شناسی اجتماعی طریقت زاهدیه و جامعه پیروان»، مجله علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال9، شماره 1، بهار و تابستان 1398.
 • مقاله «علوم عقلی در عصر سلجوقی: بررسی و تحلیل جامعه آماری دانشمندان، دوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (مشترک با عاطفه کاظمی مجرد ) پیاپی ۲۴ پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵.

 

 

ج) مقالات علمی پژوهشی در حوزه مطالعات تاریخی جنگ، امنیت، قدرت، روابط بین الملل

 

 • مقاله بررسی تطبیقی «الگوی نظم پذیری اجتماعی» ایلات چگنی و زعفرانلو در مهاجرت از غرب ایران به منظقه خراسان در عضر صفوی، پژوهشنامه خراسان بزرگ، زمستان 1398.
 • مقاله «بررسی و تحلیل راهبردهای جنگهای صفاریان و سامانیان، مجله مطالعات تاریخی جنگ، دانشگاه اراک، ش۳، بهار ۹۷.
 • مقاله «بررسی و تحلیل رویارویی‌های محمود غزنوی از خراسان بزرگ با هندیان،  مجله علمی پژوهشی خراسان بزرگ، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، شماره 30 بهار 97 چاپ اسفند 97.
 • مقاله «تبیین عملکرد سپاه ساسانیان در رویارویی با سپاه اعراب مسلمان با تاکید بر نظریه راهبرد کلازویتس، مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جنگ دانشگاه اراک و انجمن ایرانی تاریخ، شماره 4 ، زمستان 1397
 • مقاله «تفنگچیان محلی و امنیت در منطقه مرزی درح از ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۸ شمسی؛ دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ های محلی ایران ، (مشترک با فداحسین خامس پناه مستخرج از پایان نامه دانشجوی ارشد) دانشگاه پیام نور شماره ۲ دوره ۴، پیاپی۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵
 • مقاله «بررسی تطبیقی مناسبات سیاسی دولت انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه با دولت ایران، مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، جامعه المصطفی قم، ش۵، زمستان و بهار۱۳۹۴
 • مقاله تاثیر حضور ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی خلافت بر تحولات فرهنگی سده های نخستین اسلامی؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران، (مشترک با منصوره کریمی) دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۷۲، چاپ بهار ۱۳۹۳

 

د) مقالات علمی - پژوهشی در حوزه تاریخنگاری و نقد کتاب

 • مقاله «مشارکت اجتماعی زنان در سیره پیامبر و مقایسه آن با قرائت غزالی در احیاء علوم الدین»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام. شماره ۱۹، زمستان ۹۲
 • مقاله «نقد کتاب جنسیت در آراء اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری قمری، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی شورای متون و بررسی کتب علوم انسانی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش۵۳، فروردین۹۷.
 • مقاله «نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام، (مشترک با بهزاد اصغری) پژوهشنامه انتقادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  فروردین 1399
 • مقاله «بازتاب و تحلیل واقعه غدیرخم در تاریخنگاری عمومی سده‌های هفتم تا دهم هجری، دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
 • مقاله «نقدی بر کتاب پارادایم نصیحت؛ اندیشه ایرانی، فراسوی زوال و تداوم، پژوهشنامه انتقادی شورای متون و بررسی کتب درسی،

 

 

مقالات ترویجی

 

 • پیمان صلح برست لیتوسک و پیامدهای آن بر تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ایران،  مجله علمی ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی، س۲، ش۶، پاییز۱۳۹۴.
 • نظم و امنیت و تاثیر آن بر نظریه‌های ساختار قدرت در تاریخ ایران میانه؛ مجله علمی ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی، س۱، ش۳، زمستان ۱۳۹۳.
 • رفتار سیاسی علمای شاخص اهل سنت، و امامیه با خلافت عباسی، (همکار منصوره کریمی قهی)، مجله علمی ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی؛ فروغ وحدت، دانشگاه مذاهب اسلامی، س۱۱، ش۴۲، زمستان ۱۳۹۴.

 

مقالات تخصصی

 

 • تحلیل و بررسی بخش‌های دوگانه‌ی سیرالملوک ؛ درباره منصب وزارت و امر مشاورت، کارنامه تاریخ مجله علمی تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی دانشجویان تاریخ، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
 • سیر جریان سوسیالیسم و زمینه‌های انقلاب اکتبر روسیه؛ کارنامه تاریخ مجله علمی تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی دانشجویان تاریخ، بهار و تابستان 1397.
 • آینده پژوهی بیماری‌های همه‌گیر «بیولوژیک»، و انقلاب بزرگ «تکنولوژیک»؛ مواجهۀ علوم طبیعی و علوم انسانی در تاریخ «اکنون»، انتشار در کتاب کرونا و مردم از سوی مجله مردمنامه، تابستان 1399.

 

مجموعه مقالات

 

 • مقاله مشروعیت سلطان و علامه حلی، مجموعه مقالات همایش ملی علامه حلی، 1398
 • بررسی وضعیت دانشمندان علوم عقلی در عصر سلجوقی بر اساس تراجم نگاری؛ (مشترک) مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، چاپ |پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹7
 • شناسایی و تحلیل آماری موقوفه‌های دوره سلجوقی در ایران، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397
 • دولت در «علوم سیاسی» و دولت در «تاریخ»، مجموعه مقالات همایش تاریخ و علوم سیاسی، پژوهشکده تاریخ اسلام، چاپ ۱۳۹۶.
 • نقد و بررسی مبانی نظری مناسبات دولت و مردم در سیرالملوک در حوزه مدیریت اجرایی، مجموعه مقالات همایش نقد آراء و نظریه های صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در  تاریخ ایران بارگذاری شده در سامانه ISC، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۶
 • مشروعیت در گفتمان سیاسی اندرزنامه‌ای؛ بررسی موردی سیرالملوک»، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
 • نسبت عقل و وحی در دیدگاه اسماعیلیه، مجموعه مقالات یادنامه تکمیل همایون، ج سوم، تهران: انتشارات روایت، 1395
 • تحلیل و تبیین حیطه‌های شناختی، عاطفی و سطوح یادگیری سئوالات امتحان نهایی تاریخ بر اساس طبقه بندی بلوم، و تاثیر آن بر فهم و علاقه دانش آموزان از تاریخ؛ مطالعه موردی ۱۳۹۴؛ مجموعه مقالات همایش تاریخ آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۵.
 • بررسی تطبیقی تعداد دانشمندان حوزه علوم عقلی و نقلی عصر سلجوقی؛ بر اساس تحلیل آماری، (مشترک) مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، دانشگاه شیراز. ۱۳۹۵
 • رابطه دولت صفویه و نظامشاهیان دکن؛ بر اساس متون و نسخ فارسی ایران و هند؛ (مشترک) مجموعه مقالات کنگره بین المللی زبان و ادب فارسی، دانشگاه علیگره، ۲۰۱۶.
 • مقاله «پیامدهای روابط میرزا کوچک خان جنگلی با کمونیستهای شوروی»، چاپ در مجموعه مقالات همایش نقش نهضت جنگل بر تحولات فکری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران، دانشگاه گیلان، پاییز ۱۳۹۳.
 • «مفوضه و نگرش امام رضا به اندیشه تفویض»،(مشترک) مجموعه مقالات همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا فرق و مذاهب؛ دانشگاه تهران، مهر ماه ۱۳۹۱.

 

همایش‌های ملی و بین المللی (مجموعه چکیده و سخنرانی)

 • موضع علما و مشروعیت یابی قراخانیان در برابر سامانیان، همایش ملی قراخانیان در گستره فرهنگ وتمدن ایران، چاپ در مجموعه چکیده مقالات، انجمن ایرانی تاریخ، 15 اسفند 1397 (سخنرانی)
 • مفهوم «ایران» در متون تاریخی؛ چرخش سیاسی به فرهنگی؛ از آغاز دوره اسلامی تا تاسیس دولت صفوی، چاپ در مجموعه چکیده همایش بین المللی تاریخ فرهنگی و تاریخ فرهنگی در ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 14 اسفند 1397
 • مشروعیت سلطان از منظر علامه حلی، همایش ملی انجمن ایرانی تاریخ، چاپ در مجموعه چکیده مقالات، 29 بهمن 1397(سخنرانی، و ارائه مقاله)
 • متون درسی کتاب تاریخ و نسبت آن با سطوح یادگیری طبقه بندی بلوم، مجموعه چکیده مقالات پنجمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس، دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن ایرانی تاریخ، 26 دی 1397. (سخنرانی)
 • خواجه نظام الملک و «نظریه سلطنت»؛ با تاکید بر «مشروعیت» و «قدسیت»؛، مجموعه چکیده مقالات همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک، دانشگاه فردوسی مشهد، 30 آبان 1397
 • تدوین سئوالات استاندارد درس تاریخ، سومین همایش آموزش تاریخ در ایران، انجمن ایرانی تاریخ و انجمن معلمان اصفهان، چاپ در مجموعه خلاصه  همایش، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • الزام و امکان مفهوم سازی در حوزه علم تاریخ، کنگره تاریخ دانان انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه فردوسی مشهد، مجموعه خلاصه همایش و سخنرانی، آذر ۱۳۹۶
 • بررسی آراء تربیتی روسو و طالبوف بر اساس دو کتاب امیل و احمد، همایش آموزش تاریخ  انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه کرمان، مجموعه خلاصه همایش، 5 بهمن ۱۳۹۶
 • نقد و ارزیابی نظرات خواجه نظام الملک در باب مناسبات مردم و حکومت، نخستین همایش نقد آراء صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی، سوم اردیبهشت ۱۳۹۶؛
 • تحلیل و تبیین حیطه‌های شناختی، عاطفی سئوالات امتحان نهایی تاریخ بر اساس طبقه‌ بندی بلوم، و تاثیر آن بر فهم و علاقه دانش آموزان از تاریخ؛ مطالعه موردی ۱۳۹۴؛ همایش علمی پژوهشی تاریخ آموزش در ایران، انجمن ایرانی تاریخ، ۶ خرداد ۱۳۹۵. چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی
 • بررسی تطبیقی تعداد دانشمندان علوم عقلی و نقلی عصر سلجوقی، همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، دانشگاه شیراز، ۲۸-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • دولت در اندرزنامه های دوره میانه؛ همایش ملی مبانی نظری و عملی دولت ومردم در تاریخ ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۰ فروردین، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • مبانی مشروعیت حکومت در شاهنامه فردوسی؛ کنفرانس زبان و ادبیات فارسی حوزه بین رشته ای و ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۹۴
 • بررسی نقش شاه طاهر صوفی در تغییر مذهب نظامشاهیان دکن(مشترک) کنفرانس نقش شاعران، ادیبان و صوفیان در روابط ایران و هند، دانشگاه گواهاتی، ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۵ پذیرش برای ارائه
 • روابط نظامشاهیان دکن و دولت صفویه ؛ بر اساس متون و نسخ فارسی ایران و هند؛ (مشترک) دانشگاه علیگره، مجموعه مقالات کنگره بین المللی زبان و ادب فارسی در زمان اکبر شاه گورکانی و سلاطین صفوی، ۷-۸ فوریه ۲۰۱۶.
 • مقاله «دولت تاریخی؛ دولت علوم سیاسی»؛ چاپ در مجموعه چکیده مقالات همایش تاریخ و علوم سیاسی، پژوهشکده تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ، خرداد ۱۳۹۳
 • مقاله «تحلیل آماری شناسایی نوع و پراکندگی موقوفه‌ها در دوره سلجوقی» (مشترک با احسان اولادقبادی) چاپ در مجموعه چکیده های دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، اسفند ۱۳۹۲
 • سخنرانی و ارائه مقاله «سلطنت و پادشاهی در فرهنگ اندرزنامه نویسان سلجوقی» دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند ۹۲
 • مقاله «بازتاب معماری اماکن مذهبی در مناظر شهری»، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت معماری بومی تا شهر پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، پذیرش مقاله برای ارائه در همایش، ۵ دی۹۲.
 • سخنرانی و ارائه مقاله «بازتاب و تحلیل جریان غدیر در تاریخ‌های عمومی دوره مغول و تیموری»، کنگره بین‌المللی الغدیر، مرکز تحقیقات امام علی(ع)؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۱۳۹۲
 • سخنرانی و ارائه مقاله «فرهنگ دینی و عناصر هویت ساز شهری؛ بررسی موردی امامزاده‌ها و مسجد جامع»، همایش «هویت ایرانی ـ اسلامی شهر کرج، تیرماه ۱۳۹۲؛ چاپ در مجموعه مقالات
 • پذیرش مقاله برای سخنرانی در سومین کنفرانس بین المللی شیعه شناسی؛ فرقه گرایی در خاورمیانه معاصر ؛ لندن، ۲۰۱۳
 • Sectarianism in the Contemporary Middle East, ۱۳ April ۲۰۱۳: The Analysis of Political Literature of Taha Hussain in Portraying the Manners of Shia Imams: On the basis of the book of Fitnatul-Kobra.
 • سخنرانی و ارائه مقاله در همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام دوره سلجوقیان؛ تحت عنوان «تبیین مشروعیت در گفتمان سیاسی اندرزنامه‌ایی؛ بررسی موردی سیرالملوک» آبان ۱۳۹۱؛ چاپ در مجموعه مقالات
 • سخنرانی و ارائه مقاله در همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا فرق و مذاهب؛ تحت عنوان «مفوضه و نگرش امام رضا به اندیشه تفویض» مهر ماه ۱۳۹۱. مقاله برگزیده و چاپ در مجموعه مقالات
 • سخنرانی و ارائه مقاله در همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام؛ رویکردها و چشم اندازها، تحت عنوان «ارزیابی تحلیلی درس فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در دانشگاهها؛ راهکاری برای بحران هویت»، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، چاپ در مجموعه مقالات

 

سخنرانی در نشست‌های تخصصی

 

 • مبانی تاریخ مفهومی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 25 /6/98
 • مساله ایرانشهر؛ رویکردی متفاوت به خواجه نظام الملک و سیرالملوک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19 اسفند 1397.
 • ماهیت و زمینه‌های اشتغال رشته تاریخ، بمناسبت هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 24 آذر 97؛ تاریخ و علوم انسانی، ضرورتها و توجهات؛ سخنرانی در جمع دانش آموزان فرزانگان؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 97.
 • دانش تاریخ و ضرورت توجه به تاریخ محلی، نشست تخصصی بمناسبت رونمایی مجموعه مقالات هرسین شناسی انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده روایت، 16 مرداد 1397
 • سخنرانی مفهوم در تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • سخنرانی در سمپوزیوم ایران و انقلاب اکتبر با عنوان سیاست و دیپلماسی دولت ایران  در قبال دو دولت فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، آبان ۱۳۹۶.
 • سخنرانی در نشست مساله ایران، خواجه نظام الملک و مساله ایران، سازمان اسناد و انجمن ایرانی تاریخ، ۱۴ شهریور۹۶.
 • سخنرانی در نشست تخصصی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، با عنوان تراجم نگاری در دوره سلجوقیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایران تاریخ، ۲۴ تیر ۱۳۹۶
 • سخنرانی در نشست مقتل و روایت ادبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۸/۲۳
 • فره ایزدی در یشتها و شاهنامه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۶/۲۷
 • هویت یابی و علم تاریخ، سخنرانی در هم اندیشی دانشجویان اراک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۴/۹/۴
 • مفهوم ظل الله در متون تاریخی ایران دوره میانه، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • مفهوم پادشاهی و سلطنت در ایران باستان و ایران میانه؛ پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴
 • نقد و بررسی کتاب جنسیت در آراء اخلاقی، گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۹ دی ۱۳۹۳.
 • تاریخ نگاری غدیر در منابع تاریخی قرن۷ تا ۱۰ هجری، مرکز تحقیقات امام علی (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر۱۳۹۳
 • زن و جنسیت مونث در سیره نبوی و مبانی قرآنی آن، پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان، شهریور ۱۳۹۳
 • سخنرانی در همایش تشکل‌های مردم نهاد و زنان در استانداری استان گلستان، خرداد ۱۳۹۳
 • بازتعریف مفاهیم سیاسی دوره میانه؛ سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • «تعالیم غزالی در باب زنان و مقایسه رویکرد وی با سیره پیامبر»، سخنرانی در پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۳/۰۲/۰۱
 • نشست «تبیین فرهنگ سیاسی امام علی (ع) بر اساس تحلیل روایات منابع تاریخی؛ بررسی موردی حکمیت»، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، ۴ خرداد ۹۲
 • سخنرانی در دانشگاه علم و فرهنگ؛ تحت عنوان «جشن اسفندگان؛ زمین و مهر مادری»، ۸ اسفند ۱۳۹۰
 • سخنرانی در همایش هفته پژوهش منطقه ۱۸ با عنوان «آسیب شناسی پژوهش در سیستم آموزشی ایران» آذر ۱۳۸۸

 

ترجمه

 • Russians Choice Should Provide For Liberty of Action. Author: Burdachev
 • An Emerging Russian- Iranian Alliance? Author: Mark N.katz

 

طرح پژوهشی

ـ طرح‌های موظف)

 • مجری «تطور تاریخی مفاهیم سیاسی ایران دوره میانه» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان یافته
 • مجری طرح «پادشاهی و سلطنت در تاریخ ایران از باستان تا پایان دوره میانه» فاز 1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان یافته
 • مجری طرح «تحول سنت اندرزنامه نویسی در ایران از باستان تا پایان دوره میانه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان یافته
 • مجری طرح پژوهشی «تغییر کارکرد سلطنت و مفهوم ظل اللهی در تاریخ ایران؛ دوره مغول»، فاز 2،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجام یافته 1397
 • مجری طرح پژوهشی «تغییر کارکرد سلطنت و مفهوم ظل اللهی در تاریخ ایران؛ دوره صفویه»، فاز 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آغاز 1398
 • مجری طرح پژوهشی «تغییر کارکرد سلطنت و مفهوم ظل اللهی در عصر نادری تا اوایل دوره قاجار»، فاز 4 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آغاز 1399

ـ طرح های غیر موظف)

 • همکار طرح پژوهشی «صحابیات؛ زنان صحابی پیامبر»، ۱۳۹۳-۱۳۹۲
 • مجری طرح پژوهشی «تاریخ نظامی ایران»؛ مجری دو بخش از طرح کلان ملی تاریخ نظامی ایران از حمله اعراب تا پایان غزنویان، پایان یافته
 • مجری طرح کرج پژوهی: عناصر هویت ساز شهری؛ امامزاده‌های شهر کرج؛ مشاهیر مدفون در کرج؛ حمام های تاریخی؛ حمام مصباح؛ پل‌های تاریخی؛ پل دختر، سازمان زیباسازی شهرداری کرج؛ پایان یافته 1394

 

 

کرسی ترویجی

 

 • ارائه کرسی ترویجی «نظریه سیاسی سلطنت در سده‌های میانه»، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند۱۳۹۴
 • ارائه کرسی ترویجی و نقد ایده علمی؛ باور فره ایزدی و نظام ظل اللهی در تاریخ ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
 • مدیر علمی کرسی ترویجی نقد آراء کاتوزیان جامعه کلنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، 12 آذر 97

 

نقد کتاب

 

 • نقد کتاب پارادایم نصیحت؛ اندیشه ایرانی فراسوی زوال و تداوم، شورای بررسی و نقد متون دانشگاهی، گروه تاریخ، 1399
 • نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام اثر ابوالقاسم فروزانی، شورای بررسی و نقد متون دانشگاهی؛ گروه تاریخ، 1397
 • نقد کتاب جنسیت در آراء اخلاقی از قرن سوم پیش از میلادی تا قرن چهارم هجری، اثر فاطمه صادقی، شورای بررسی و نقد متون دانشگاهی؛ گروه تاریخ، 1396
 • نقد و بررسی کتاب «شهر و روستا در سده‌های میانه تاریخ ایران»، سرای اهل قلم، ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

 

کسب تقدیرنامه

 

 • تقدیر بمناسبت طراحی پیش‌ نویس اولیه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، از سوی ریاست انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۱
 • تقدیرنامه از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی اسفند ۱۳۹۲
 • تقدیرنامه از استانداری استان گلستان؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی، تیرماه ۱۳۹۳
 • تقدیرنامه از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی به مناسبت غدیر پژوهی؛ مهر ۱۳۹۳
 • تقدیرنامه از شهرداری، شورای شهر و سازمان زیباسازی شهر کرج بمناسبت نخستین نشست هویت اسلامی ایرانی شهز کرج؛ تیر۱۳۹۲
 • تقدیرنامه از انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت همکاری با انجمن ۱۳۹۲
 • تقدیرنامه از انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت همکاری با انجمن ۱۳۹۳
 • تقدیرنامه از ریاست انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت ارتقای کمی و کیفی مجله مطالعات تاریخ فرهنگی ۱۳۹۱
 • تقدیرنامه از ریاست انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت ارتقای کمی و کیفی مجله مطالعات تاریخ فرهنگی ۱۳۹۳
 • تقدیرنامه از از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مرکز امام علی(ع) بمناسبت دومین همایش علی پژوهان اردیبهشت ۱۳۹۳ 
 • تقدیرنامه بمناسبت کسب رتبه A مجله مطالعات تاریخ فرهنگی در سال 93 برای دریافت تقدیرنامه از کمیسیون نشریات وزارت علوم برای انجمن ایرانی تاریخ، تیر ۱۳۹۴
 • تقدیرنامه از ریاست پژوهشگاه و مرکز تحقیقات امام علی پژوهشی، مهر ۱۳۹۴
 • تقدیرنامه از ریاست انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت فعالیت در هیات مدیره دوره سوم انجمن، خرداد ۱۳۹۵
 • تقدیرنامه از دبیر علمی همایش تاریخ، پژوهش و نقد متون، اسفند ۱۳۹۵
 • تقدیرنامه از دبیر علمی همایش نقد آرا صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران، اردیبشهت ۱۳۹۶
 • تقدیر نامه از نخستین جشنواره جایزه جهانی امام علی پژوهی، شهریور 1396
 • تقدیرنامه از رئیس پژوهشکده تاریخ بخاطر فعالیت موثر در گروه تاریخ سیاسی 1395
 • تقدیرنامه از رئیس پژوهشکده تاریخ بخاطر فعالیت موثر در گروه تاریخ سیاسی 1396
 • تقدیرنامه از هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ بخاطر فعالیت موثر در کسب رتبه A برای انجمن ایرانی تاریخ در سال 94؛
 • تقدیرنامه بعنوان دبیر هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ از سوی هیات مدیره بخاطر فعالیت موثر در کسب رتبه A برای انجمن ایرانی تاریخ در سال‌های 95 و 96.
 • تقدیرنامه بمناسبت کسب رتبه A مجله مطالعات تاریخ فرهنگی در سال 93 از سوی سردبیر مجله مطالعات تاریخ فرهنگی،
 • تقدیرنامه از هیات مدیره انجمن تاریخ بمناسبت فعالیت موثر در کسب رتبه A مجله مطالعات تاریخ فرهنگی (93) و کسب تقدیر کمیسیون نشریات وزارت علوم برای انجمن ایرانی تاریخ.

 

عضویت در انجمن‌ها

 

 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ؛ دور چهارم خرداد ۱۳۹۵ تا اردیبهشت 1398
 • عضو هیات رئیسه انجمن ایرانی تاریخ دور سوم ؛ دی ۱۳۹۳ تا خرداد 1395
 • بازرس انجمن ایرانی تاریخ، تیر ۱۳۹۲ تا خرداد 1395
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ، مهر ۱۳۸۸
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ اسلام، مهر ۱۳۹۰
 • بازرس انجمن ایرانی تاریخ اسلام، مهر ۱۳۹۰ تا 1395

 

تدریس کارشناسی

دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه الزهرا

تدریس آموزش ضمن خدمت دبیران شهر تهران (تخصصی و عمومی) در 5 منطقه از شهر تهران. نحوه رضایت عالی

 

تدریس کارشناسی ارشد

 

 • تاریخ ایران از صفویه تا قاجار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، مهر ۱۳۹۲
 • تاریخ ایران از ورود اسلام تا سلجوقیان، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، بهمن ۱۳۹۲.
 • تاریخ ایران دوره باستان با ممالک همجوار، دانشگاه علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۳
 • تاریخ ایران در دوره صفویه، دانشگاه علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۳
 • تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی، دانشگاه علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۴
 • جنبش‌های یکصد سال اخیر تاریخ معاصر ایران، دانشگاه علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۴
 • روش تحقیق در تاریخ، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۴ تا کنون
 • تحولات سیاسی اجتماعی از خلافت عباسی تا سقوط بغداد، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398

 

تدریس دکتری

 

 • نقد و بررسی تاریخ ایران از حکومت عباسیان تا پایان خوارزمشاهیان، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۳
 • ملل و نحل، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۳
 • درس سمینار مسائل تاریخ ایران، تدریس مشترک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۵
 • تدریس دوره دکتری بنیاد ایرانشناسی 1395

دوره دانش افزایی (دانشجویان خارج از کشور)

 • برگزاری دوره دانش افزایی تاریخ ایران برای دانشجویان دکتری خارج از کشور، (روسیه و ترکیه) بنیاد ایرانشناسی، شهریور ۱۳۹۶

 

مسئولیت اجرایی و علمی

 

 • عضو شورای راهبردی نظارت و ارزیابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399
 • عضو کارگروه تدوین برنامه دوم راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397
 • مدیر گروه پژوهشی تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1397
 • دبیر شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ، تیر 1397
 • دبیر هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۵- ۱۳۹۶
 • سرپرست گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرداد ۱۳۹۴.
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴.
 • مشاور و عضو گروه تاریخ انتظامی پژوهشگاه علوم انتظامی ستاد فرماندهی ناجا، اردیبهشت ۱۳۹۴
 • دبیر کانون دانش آموختگان تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۹۴
 • عضو کارگروه طرح و اجرا، انجمن ایرانی تاریخ، اردیبهشت ۱۳۹۴.
 • دبیر کارگروه نشریات انجمن ایرانی تاریخ، 1394 - 1396
 • عضو هیئت مدیره شورای صنفی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۳
 • عضو کمیته علمی هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴
 • مدیر داخلی فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ انجمن ایرانی تاریخ، مهر۱۳۹۱
 • ویراستاری علمی و ادبی مجله مطالعات تاریخ فرهنگی؛ انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۱ - 1396
 • ویراستاری علمی و تنظیم مجموعه چکیده دومین همایش بین المللی سلجوقیان، اسفند ۱۳۹۲
 • عضو کارگروه مدرسان تاریخ علم و فرهنگ و تمدن اسلام؛ شورای هم اندیشی استادان
 • عضو کارگروه و طراح پیش‌ نویس اولیه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۱
 • متخصص موضوعی شورای برنامه ریزی درسی دفتر تالیف کتب درسی تاریخ آموزش و پرورش شهریور ۱۳۹۱ ۱۳۹۳
 •   عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی ـ آموزشی رشد تاریخ

 

همایش‌ها

 

 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش دولت و مردم در تاریخ ایران، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(گروه تاریخ سیاسی)، سوم اردیبهشت ۱۳۹۶.
 • عضو شورای علمی چهارمین همایش آموزش تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ، بهمن 1396
 • دبیر اجرایی همایش نقد متون تاریخ شورای متون و پژوهشکده تاریخ، پنجم اسفند ۱۳۹۵
 • عضو شورای علمی دومین همایش علمی پژوهشی آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ، خرداد ۱۳۹۵
 • عضو شورای علمی دومین همایش بین المللی سلجوقیان، ، انجمن ایرانی تاریخ،اسفند ۱۳۹۲
 • دبیر علمی نشست های تخصصی دومین همایش بین المللی سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند ۱۳۹۲
 • عضو شورای علمی اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، آبان ۱۳۹۱
 • عضو شورای علمی و اجرایی همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، اسفند ۱۳۹۰

 

داوری

 

 • عضو هیأت داوران کمیته علمی هفتمین جشنواره بین المللی بهترینهای پژوهش و نوآوری و کنفرانس علمی مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران) ۷ -۸ دی ۱۳۹۳
 • عضو کمیته داوران بررسی و نقد کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم بخش تاریخ، چاپ ۱۳۹۳
 • داور کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه جهانی ( بخش بین الملل)، 1389
 • داوری مجلات علمی پژوهشی حوزه تاریخ برای کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات فناوری، 1397

.

عضو کمیته داوران مجلات علمی پژوهشی و ترویجی

 

 • فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ
 • مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام
 • فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام
 • مجله علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا
 • مجله علمی پژوهشی تاریخ ایران و اسلام دانشگاه الزهرا
 • مجله علمی پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف قم
 • مجله علمی پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مجله علمی ـ ترویجی شیعه شناسی انجمن ایرانی تاریخ اسلام
 • مجله تاریخ ایران اسلامی دانشگاه بین‌المللی قزوین
 • مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی
 • مجله علمی ترویجی مطالعات ایرانی دانشگاه باهنر کرمان
 • فصلنامه علمی پژوهشی ادب پژوهی دانشگاه گیلان
 • فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • فصلنامه علمی ترویجی تاریخ انتظامی پژوهشگاه علوم انتظامی.
 • فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جنگ، انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه اراک
 • فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی وزارت بهداشت
 • فصلنامه علمی ترویجی ادبیات و پژوهش‌های میان رشته ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی
 • فصلنامه علمی پژوهشی خراسان بزرگ دانشگاه امام رضا
 • فصلنامه علمی پژوهشی کهن نامه ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

.

مشاوره و راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 • مهناز کلوندی، عملکرد مذهبی نخبگان سیاسی دوره سلاجقه تا پایان حکومت محمدشاه، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، تاریخ دفاع مهر ۱۳۹۱.
 • احسان اولاد قبادی، «وقف در دوره سلجوقی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مشاور، تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۹۲
 • فتانه صنعتگر «سیاستهای نظامی، سیاسی و فرهنگی غوریان در شرق ایران» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ، تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۹۲
 • عاطفه کاظمی مجرد «تاثیر تساهل فکری بر پیشرفتهای علمی و مذهبی در دوره سلجوقیان» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ دفاع شهریور ۱۳۹۳
 • امینه سبحانی «قدسیت پیامبر از منظر قرآن و منابع تاریخی» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ، دفاع مهر ۱۳۹۳
 • عباس رضاپور «روابط ایران و بلژیک»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور، دفاع شهریور ۱۳۹۴
 • راهنمایی پایان نامه فداحسین خامس پناه، «جغرافیای تاریخی دُرح؛ از قرن پنجم تا دوره معاصر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر ۱۳۹۴
 • راهنمایی پایان نامه سجاد فعله گری، «رشد و زوال حلوان از دوره باستان تا قرن هفتم هجری»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع ۱۳۹۴.
 • مشاوره پایان نامه محمدرضا امیری، بررسی سیر تکفیر در دوره سلجوقیان و خوارزمشاهیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر ۱۳۹۵.
 • مشاوره پایان نامه ارشد زهره پرنیان، مناظرات دوره خلافت عباسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع 1396
 • راهنمایی پایان نامه احمد غیاث، نهادهای تاریخنگاری مطالعه موردی مجله بررسیهای تاریخی ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع تیر  ۱۳۹۷
 • مشاوره پایان نامه شبنم جهان میر، اوضاع اقتصادی، سیاسی خوارزمشاهیان، دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد، دفاع خرداد 1397
 • راهنمایی پایان نامه آرش آسیایی، مساله مشروعیت در دوره قاجار بر اساس متون اندرزنامه ایی، سیاستنامه ها و منابع تاریخی، کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع بهمن 1397
 • مشاوره پایان نامه زهرا محمدی فر، محلات شهر تهران عصر ناصرالدینشاه، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1399
 • راهنمایی پایان نامه آقای نیک فر، اندیشه ایران دوستی از منظر مشروطه خواهان، با تاکید بر دهخدا، سلطان العلما و خیابانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399
 • راهنمایی پایان نامه خانم سلطانی نژاد، مفهوم مردم در اندرزنامه های دوره میانه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399.

 

راهنمایی و مشاوره رساله‌های دکتری

 

 • مشاوره رساله دکتری وحید قلیچ، بررسی و تبیین تحول رویکرد مورخان اهل سنت در گزارش واقعه غدیر؛ از سده سوم تا روی کارآمدن صفویه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع اسفند ۹۶
 • مشاوره رساله دکتری مونا هاشمیان، مناصب دینی دوره میانه، دانشگاه علوم و تحقیقات، آغاز ۱۳۹۵
 • راهنمایی رساله دکتری خانم کلوندی، پراکندگی جغرافیایی اقوام کرد در غرب ایران، دانشگاه علوم و تحقیقات، دفاع شهریور 99
 • مشاوره رساله دکتری آقای ساکی، دانشگاه آزاد اسلامی، آغاز 1396
 • مشاوره رساله دکتری خانم کیا، دانشگاه علوم تحقیقات آغاز 1397
 • راهنمایی رساله  دکتری آقای رمضانی، طریقت و خاندان زاهدیه و برآمدن حکومت صفویه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر 1398
 • مشاوره رساله دکتری سیدحمیدرضا زکریا، مفهوم تاریخمندی و دیالکتیک پیوستگی و ناپیوستگی در تاریخنگاری ایرانی انقلاب مشروطیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398

 

برگزاری کارگاه های آموزشی

 

 • تهیه و تنظیم مقالات علمی و پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۴
 • اصول و ساختار مقاله نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴
 • مقاله نویسی بر اساس نقد و شناخت منابع تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۴.
 • مقاله نویسی، و مساله مندی مقالات پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۶/۲۸
 • مقاله نویسی؛ مساله و نوآوری مقالات پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۱۳۹۵.
 • مقاله نویسی؛ انجمن ایرانی تاریخ، آذر ۱۳۹۵.
 • تدوین گام به گام مقاله علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۵
 • مساله و نوآوری در مقالات علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انتظامی، بهمن ۱۳۹۵
 • تدوین مقاله علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انتظامی، اردیبهشت ۱۳۹۶
 • پایان نامه نویسی، خرداد ۱۳۹۶
 • نگارش مقاله علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۶
 • پایان نامه نویسی و استخراج مقاله از آن،
 • مقاله نویسی دانشگاه مازندران، ۳۰/آبان /۹۶
 • مقاله نویسی علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ۵/۱۱/۹۶
 • اصول و ساختار مقاله نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،  22/2/97
 • تدوین گام به گام مقاله نویسی، از 4 خرداد تا 31خرداد
 • نگارش مقاله علمی پژوهشی و شیوه های ارزیابی و داوری، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 8 آذر 1397
 • روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 26 دی 1397.
 • طرحنامه نویسی برای کارشناسان پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1398
 • طرحنامه نویسی برای کارشناسان پژوهشی پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1398
 • کارگاه آنلاین مقاله نویسی علمی پژوهشی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تیر 1399
 • کارگاه آنلاین پایان نامه نویسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزاری در شهریور 1399

 

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

 

 • مدرک کارگاه آموزشی آشنایی با مدل EFQM، مهر ۱۳۸۸
 • کارگاه پژوهش در تاریخ، پژوهشکده تاریخ اسلام، تابستان ۱۳۸۹
 • کارگاه روش تحقیق، پژوهشکده تاریخ اسلام، تابستان ۱۳۹۰
 • کارگاه نشانه شناسی، پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۰
 • کارگاه روش تهیه و تنظیم مقالات پژوهشی، انجمن ایرانی تاریخ، آذر ۱۳۹۱
 • کارگاه جایگاه فلسفه در دنیای معاصر، دانشگاه معارف اسلامی برگزار کننده دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۱
 • کارگاه همایش بین المللی دومین کنگره زبان فارسی، ژانویه ۲۰۱۶.
 • کارگاه مساله در پژوهش‌های اجتماعی، تیر ۱۳۹۶.
 • کارگاه پژوهش‌های هرمنوتیک فلسفی به مثابه مساله تحقیق، تیر ۱۳۹۶.
 • کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵.
 • کارگاه زندگی هدفمند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.
 • کارگاه های 4 گانه تاریخنگاری؛ کنش مورخان، روایت و زبان، تاریخنگاری پسا مدرنیستی و تحلیل گفتمان، 1397.
 • کارگاه مولفه های روش و رویکرد تاریخی، 1397
 • تاریخ مفهوم از نظریه تا کاربرد 1398
 • کارگاه از نگرش تا نگارش تاریخی، 1398
 • مدرک ICDL مهارتهای کامپیوتر

 

زبانهای خارجی

 • زبان اول خارجی: انگلیسی
 • زبان دوم: عربی در حد ترجمه متون تخصصی تاریخ

 

گزیده فعالیت در آموزش و پرورش

 • دریافت ۴۰ تقدیر نامه (از وزیر، مدیرکل، رئیس سازمان، رئیس منطقه و مدیر) بخاطر معلم نمونه، کسب رتبه پژوهشگر برتر، موفقیت‌های آموزشی و پژوهشی، تهیه سئوالات استاندارد، نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران، و...
 • مدرس مراکز ضمن خدمت دبیران شهر تهران (تخصصی تاریخ و عمومی کلیه رشته های آموزشی)
 • گذراندن بیش از ۱۰۰۰ ساعت کارگاه دوره آموزش ضمن خدمت تخصصی و عمومی از ۱۳۷۳-۱۳۸۸
 • شرکت در برگزاری هفته پژوهش در سال تحصیلی ۱۳۸۷ و 1388.
 • شرکت در سخنرانی ها، همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی دبیران ۱۳۸۴ تا 1388