فهرست طرح‌های کاربردی و کارفرمایی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶

 

ردیف

کارفرما

عنوان طرح

پژوهشکده

1

سازمان خصوصی سازی

ارزیابی عملکرد بنگاه‌های خصوصی شده

اقتصاد و مدیریت

2

سازمان برنامه و بودجه

توانمندسازی اجتماع محور منطقه مکران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی