کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران

مطابق بخشنامه شماره 1657363 مورخ 96/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌بایست از طریق کانون‌های ارزیابی مورد تأیید این سازمان انجام شود.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور و منطقه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکان پژوهش و تحقیق و تتبع در تمامی حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی برخوردار است. این مجموعه با دارا بودن بیش از 130 عضو هیأت علمی، 300 عضو هیات علمی در شبکه نخبگانی سراسری، 180 کارشناس پژوهشی، 15 پژوهشکده و مرکز مطالعاتی، مجوز برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای را نیز از سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ نموده است. تا کنون چندین کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران توسط پژوهشگاه برای برخی از سازمان ها برگزار نموده است.