مطالب مرتبط با کلید واژه

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه


دکتر مریم قبادی: با تکیه بر مقررات و ضوابط جذب نخبگان جوان تسهیل شده است

«هیأت عالی جذب»در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هیأت مرکزی در هر سال، به طور متمرکز برای شرکت داوطلبان عضویت هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، در دو مرحله (اینک اما در یک مرحله) اعلام فراخوان دارد. واجدان شرایط در سراسر کشور، در یک زمان از طریق سامانه نور رضوی می‌توانند در این فراخوان‌ها شرکت ‌کنند.

ادامه مطلب