فرم ثبت نام استفاده از خدمات مرجع و اطلاع رسانی مجازی

هدف از خدمات مرجع و اطلاع رسانی مجازی: راهنمايي كاربراني است كه امكان مراجعه حضوري به كتابخانه را ندارند، شامل راهنمايي استفاده از كتابخانه، دريافت اطلاعات كتابشناختي منابع، مصاحبه با كتابدار مرجع و ارائه مشاورۀ اطلاعاتي.
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی
  2
 • میزان تحصیلات*
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • *
  عضو هیات علمی (نام دانشگاه یا پژوهشگاه)
  دانشجو (شماره دانشجویی)
  سایر
  5
 • سازمان مربوطه*
  6
 • مرتبه علمی دانشگاهی يا حوزوی*
  7
 • نوع مشاركت*
  8
 • شماره تلفن همراه*
  9
 • تلفن محل كار*
  10
 • تلفن محل سکونت*
  11
 • آدرس پست الکترونیک*آدرس صحیح ایمیل
  12
 • شرح درخواست*
  13