مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر نادر سیدکلالی


دکتر نادر سیدکلالی

دکتر نادر سیدکلالی

    لینک به رزومه در سامانه معاونت پژوهشی (سیماپ) مشخصات فردی: دکتر نادر سیدکلالی استادیار مدیریت راهبردی، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایمیل: n.kalali@ihcs.ac.ir و nader_kalali@ut.ac.ir وبسایت رسمی: www.ihcs.ac.ir و www.seyedkalali.com صفحه گوگل اسکالر: https://bit.ly/2VHcsdT نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه ...