اعضای مرکز آسیا

تعداد بازدید:۵۰۰۳

مهندس زهره عطایی آشتیانی (رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا)

دکتر حمیدرضا رادفر (مدیر گروه پژوهشی آسیای غربی)

دکتر مریم سادات فیاضی (عضو هیات علمی)

مهندس حسن فقیه عبداللهی (عضو هیات علمی)

دکتر مهدی کریمی سلطان احمدی (عضو هیات علمی)

اشرف آراسته (کارشناس مسئول مرکز اسناد فرهنگی آسیا)

آنیتا کمالی ها (مدیر داخلی نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا)

محسن رادفر (کارشناس بین الملل مرکز آسیا)

افسرالملوک ملکی (کارشناس آرشیو اسناد و کتابخانه مرکز)

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۴۰۲