مهدی کریمی سلطان احمدی

تعداد بازدید:۱۲۸۲

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    

استادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پست الکترونیک:M.karimi@ihcs.ac.ir

سوابق تحصیلی

 • دکتری، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی، جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

حوزه های مطالعاتی

 • مطالعات صلح و منازعه
 • منازعه و صلح منطقه­ای در حوزه اتحادیه اروپا و جنوب غرب آسیا
 • فرهنگ صلح و منازعه
 • ارتقای ظرفیت­های محلی جهت جلوگیری از منازعه و نهادینه کردن صلح پایدار

طرح های پژوهشی

 • طرح پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:بومی‌سازیشاخص‌های سنجش صلح با توجه به نیازهای ملی ایران (در حال اجرا).
 • طرح پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تحلیل میزان تأثیر وضعیت آنومیک جامعه ایرانی در نامساعد بودن شاخص­های صلح در کشور (در افق سال 1400). (1401).
 • طرح سربازی بنیاد ملی نخبگان: دورنمای تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه آسیای جنوب غربی (در افق 10 ساله آینده) و الگوی مطلوب حفظ و تحکیم قدرت، امنیت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران(1396).
 • رساله دکتری: تبیین الگوی استقرار صلح در مناطق جغرافیایی؛ مطالعه موردی: حوزه اتحادیه اروپا (دفاع با درجهعالی) (1395).
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش فضای جغرافیایی در رقابت قدرت­ها؛ مطالعه موردی: آسیای مرکزی پس از جنگ سرد (دفاع با درجه عالی) (1389).

مقالاتعلمی-پژوهشی وISI

مقالات فارسی

 • مهدی کریمی، توحید جعفری کوشکی و جواد دباغی. "تحلیل تأثیر وضعیت آنومیک جامعه ایرانی در نامساعد بودن شاخص‌های صلح در کشور(در افق سال 1400)". فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک،سال هیجدهم، شماره دوم، تابستان 1401.
 • مهدی کریمی. "سیاستگذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا". مجله آمایش سیاسی فضا، دوره 3، شماره 3، تابستان 1400.
 • مهدی کریمی و احمد آفتاب. "تدوین راهبردهای استقرار صلح پایدار در ایران با رویکرد آمایش سرزمین". فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 7، شماره 3، پاییز 1400.
 • مهدی کریمی."تبیین الگوی استقرارصلح در اروپای پس از جنگ جهانی دوم". فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره 11، شماره 1، بهار 1400.
 • مهدی کریمی،مصطفی قادری حاجتو رضا الهویزاده."نقش همگرایی اروپایی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سرزمینی و مرزی". فصلنامه سیاست جهانی، دوره نهم، شماره 2، تابستان 1399.
 • مهدی کریمی و محمدرضا حافظ نیا. "تبیین نقش دولت محلی در صلح سازی". فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک،سال چهاردهم،شماره دوم، تابستان 1397.
 • رضا الهویزاده، زهرا احمدی پور، مهدی کریمی و عبدالله صفری. "تبیین رابطه بین توسعه­یافتگی سرزمین با سازه­های انسانی مستقر در فضای جغرافیایی با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسانگرا (مطالعه موردی: ایران)".مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. شماره 61، زمستان 1395.
 • محمدرضا حافظ نیا، الهه کولایی و مهدی کریمی. "نقش فضای جغرافیایی در رقابت قدرت­ها؛ مطالعه موردی: آسیای مرکزی پس از جنگ سرد". مجله فضای جغرافیایی،جلد 12، شماره 39، پاییز 1391.

مقالاتانگلیسی

 • Reza Allahverizade&Mahdi Karimi. “A New Approach to the Theory of Seapower in the 21st Century (In Times of War and Peace)”. International Quarterly of Geopolitics, Vol. 18, No. 4 (2023).
 • Mahdi Karimi, TohidJafariKoshki. “Anomie and Peace: A Cross-National Study”. Journal of World Sociopolitical Studies, Vol 4, No. 4 (2020).
 • Mahdi Karimi. “Spatial Reflections of Regional Legal Treaties: A Case Study of the EU Legal Treaties”. International Quarterly of Geopolitics, Vol. 15, No. 4 (2020).
 • Mahdi Karimi&SeyedMasoudMousaviShafaee. “Poor Governance and Civil war in Syria”. Turkish Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 5, No. 1 (2018).
 • Ali Valigholizadeh&Mahdi Karimi. “Geographical explanation of the factors Disputed in the Karabakh Geopolitical Crisis”. Journal of Eurasian Studies, No. 7 (2016).
 • Zahra Ahmadipor, YunesRashidi&Mahdi Karimi;“The Impact of Virtual Space on Egypt’s Revolution”.Journal of Humanities,Vol. 23,No. 1(2016).
 • Mahdi Karimi, Mohammad-Reza Hafeznia, Zahra Ahmadipor& Alexander B. Murphy; “ASEAN and Regional Peace in the South East Asia”. Journal of Humanities, Vol. 23, No. 2(2016).
 • Mahdi Karimi; “Rivalry of Global Powers in Central Asia after the Cold War”.International Quarterly of Geopolitics, Vol: 10, No. 4 (2015).

کنفرانس های داخلی

 • زهرا احمدی پور و مهدی کریمی. "آسیب شناسی انتخابات در ایران؛ مطالعه موردی: انتخابات مجلس شورای اسلامی". همایش ملی جغرافیای انتخابات (1392).
 • محمدرضا حافظ نیا و مهدی کریمی. "نقش بازدارندگی قدرت­های فرامنطقه­ای و جهانی در توسعه روابط ایران با آسیای مرکزی".پنجمین کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران، دانشگاه آزاد رشت (1391).
 • مهدی کریمی. "بررسی مفهوم مرز در فضای سایبر". چهارمین کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس  (1390).
 • محمدرضا حافظ نیا و مهدی کریمی."نقش فضای جغرافیایی در رقابت قدرت­های جهانی؛ مطالعه موردی: آسیای مرکزی پس از جنگ سرد". دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی، دانشگاه فردوسی (1389).

کنفرانس های خارجی

 • Mahdi Karimi& Zahra Ahmadipor. “Presenting a New Definition of Peace”. 2nd International Conference on Social Sciences. 2-3 April, Istanbul, Turkey (2016).
 • Zahra Ahmadipor&Mahdi Karimi. “Peace Education and Environmental Sustainability”. Annual International Symposium on Development Studies, Athens, Greece(2016).

دیگر مقالات

 • Zahra Ahmadipor& Mahdi Karimi. (2016). “Sport: A Substitute or a Motivation for War?” Cited in: Peace and Sport Watch: http://www.peace-sport.org/opinion/sport-a-substitute-or-a-motivation-for-war/

کتب تالیفی فارسی

 • محمدرضا حافظ نیا و مهدی کریمی. "رقابت قدرت ها در آسیای مرکزی پس از جنگ سرد". تهران: انتشارات دافوس (1393).

کتب تالیفی انگلیسی

 • MahdiKarimi& Zahra Ahmadipor. “Peace Education and Environmental Sustainability”. LAP Publishing(2016).

کتب ترجمه شده

 • مهدی کریمی. "اکولوژی صلح: امنیت، پایداری، برابری، جنسیت و صلح". قم: انتشارات جهاد دانشگاهی (1400).
 • حمید شایان، رضا خسروبیگی، علی اکبر تقی لو و مهدی کریمی."روش­های آماری برای جغرافیا (راهنمای دانشجو)".مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد(1396).
 • علی ولیقلی زاده و مهدی کریمی."ژئوپلیتیک تغییرات اقلیم".مراغه: انتشارات دانشگاه مراغه(1394).
 • علی ولیقلی زاده و مهدی کریمی. "جغرافیاهای سیاسی شهر".مراغه: انتشارات دانشگاه مراغه(1394).

فعالیت­های علمی و کاری

 • ویراستار چکیده­های انگلیسی فصلنامه آمایش سیاسی فضا از شماره 1 تابحال
 • ویراستار چکیده­های انگلیسی فصلنامه ژئوپلیتیک از شماره بهار 1392 تابحال
 • ویراستار چکیده­های انگلیسی پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا (برگزار شده از طرف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 7 و 8 مهرماه 1398)
 • پژوهشگر، پژوهشکده مطالعات فناوری- گروه مطالعات راهبردی از فروردین تا آذرماه 1396
 • مترجم رسمی قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از فروردین 1392 تا اسفند 1395
 • دستیار پژوهشی دکتر محمدرضا حافظ نیا، استاد دانشگاه تربیت مدرس بر اساس قرارداد منعقده فیمابین بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه تربیت مدرس (در سال تحصیلی 95-94)
 • ویراستار چکیده­های انگلیسی فصلنامه پژوهش­های توسعه دفاعی (2 شماره: سال اول شماره 1، پاییز 1392؛ سال اول شماره 2، زمستان 1392)

ویراستاری در مجلات فارسی

 • فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک
 • فصلنامه سیاستگذاری عمومی
 • فصلنامه آمایش سیاسی فضا
 • فصلنامهپژوهش­های جغرافیای سیاسی

ویراستاری در مجلات خارجی

 • Journal of Political Science and International Relations

افتخارات علمی

 • مشمول دریافت تسهیلات حمایت از استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان سال 1399
 • مشمول دریافت تسهیلات حمایت از جذب در دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی بنیاد ملی نخبگان سال 1397
 • برگزیده جایزه رساله برتر دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس سال 1395
 • مشمول دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 1395-1394
 • شاگرد اول دوره دکتری
 • حائز رتبه هشتم آزمون سراسری نیمه متمرکز دکتری سال 1391 در رشته جغرافیای سیاسی
 • حائز رتبه ششم کشوری در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1387 در رشته جغرافیای سیاسی

فرصت مطالعاتی

 • دوره فرصت مطالعاتی، دانشگاه لیدن- هلند (2016).

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۱