کتاب‌های جدید

تصویر جلدعنواننویسندهمترجمناشرآدرس
 
19479.jpgبرادران خوشحالبردی کربابایفمحمد نجاری و سیاوش مرشدیمرکز اسناد فرهنگی آسیا و نشر اشاره
19483.jpgکتابشناسی زبان و خطمحمد گلبنمرکز اسناد فرهنگی آسیامرکز اسناد فرهنگی آسیاتهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)
19487.jpgاصطلاحنامه توسعه فرهنگیژان ویتناصر پاکدامنمرکز اسناد فرهنگی آسیاتهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)
19491.jpgکتابشناسی رسانه های گروهیمهین دستمالچی(موسوی)مرکز اسناد فرهنگی آسیا
19495.jpgکتابشناسی موضوعی ایرانمرکز اسناد فرهنگی آسیاحسین بنی آدممرکز اسناد فرهنگی آسیا
19499.jpgفهرست مستندات اسامی موسسات سازمانهای دولتی ایرانمهوش بهنامندا
19974.JPGقصه های عامیانه مردم کرهزونگ - این سوپدکتر محمد نجاری و دکتر سیاوش مرشدیمرکز اسناد فرهنگی آسیا و نشر اشاره
19978.jpgچاپ جدید برادران خوشحالبردی کربابایفدکتر محمد نجاری و دکتر سیاوش مرشدیمرکز اسناد فرهنگی آسیا و نشر اشاره
19989.JPGقصه های عامیانه مردم کرهزونگ - این سوپدکتر محمد نجاری و دکتر سیاوش مرشدیمرکز اسناد فرهنگی آسیا و نشر اشاره
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۶