معرفی اعضا

تعداد بازدید:۲۹۵۶

معاونت فرهنگی و اجتماعی: دکتر سیدرضا حسینی

مشاور معاونت کاربردی سازی: دکتر داود مهرابی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی: دکتر بهاره نصیری

معاون مدیریت برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی: ماریا مومنی

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اجتماعی: حمیده موسوی نژاد

مسئول دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی: سهیلا کاظمی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۱