کاربرگ تجمیع داده های تخصصی ـ راهبردی اعضای محترم هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کاربرگ تجمیع داده های تخصصی ـ راهبردی اعضای محترم هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  3
 • واحد سازمانی*نام کامل
  4
 • پست سازمانی*نام کامل
  5
 • سابقه کار بر پایه سنوات*نام کامل
  6
 • مرتبه علمی*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  7
 • اولویت ها
  8
 • تخصص های فردی در حوزه های آموزشی
  9
 • اولویت 1 آموزشی*توضیح بیشتر
  10
 • اولویت 2 آموزشی*توضیح بیشتر
  11
 • اولویت 3 آموزشی*توضیح بیشتر
  12
 • اولویت 4آموزشی*توضیح بیشتر
  13
 • تخصص های فردی در حوزه های پژوهشی
  14
 • اولویت 1پژوهشی*توضیح بیشتر
  15
 • اولویت 2 پژوهشی*توضیح بیشتر
  16
 • اولویت3 پژوهشی*توضیح بیشتر
  17
 • اولویت4 پژوهشی*توضیح بیشتر
  18
 • سوابق اجرایی داخل و خارج از پژوهشگاه
  19
 • اولویت اجرایی1*توضیح بیشتر
  20
 • اولویت اجرایی2*توضیح بیشتر
  21
 • اولویت اجرایی 3*توضیح بیشتر
  22
 • اولویت اجرایی 4*توضیح بیشتر
  23
 • آشنایی و ارتباط با شخصیت های دولتی و غیردولتی
  24
 • اولویت آشنایی 1*توضیح بیشتر
  25
 • اولویت آشنایی 2*توضیح بیشتر
  26
 • اولویت آشنایی 3*توضیح بیشتر
  27
 • اولویت آشنایی 4*توضیح بیشتر
  28
 • ارتباط با نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی
  29
 • اولویت اول*توضیح بیشتر
  30
 • اولویت دوم*توضیح بیشتر
  31
 • اولویت سوم*توضیح بیشتر
  32
 • اولویت چهارم*توضیح بیشتر
  33
 • مدارک حرفه ای و دوره های تخصصی
  34
 • اولویت 1*توضیح بیشتر
  35
 • اولویت 2*توضیح بیشتر
  36
 • اولویت 3*توضیح بیشتر
  37
 • اولویت 4*توضیح بیشتر
  38
 • چنانچه مواردی خارج از آنچه در بالا آمد، مد نظر دارید که بنا بر آن پژوهشگاه بتواند از ظرفیت های اجتماعی و تخصصی شما بهره مند شود، لطفا در این کادر بیان فرمایید*توضیح بیشتر
  39
 • امکان ویرایش پس از «ثبت فرم» وجود ندارد، لطفا پیش از ثبت، مندرجات را مجددا بررسی نمایید!
  40