دکتر غلامحسین مقدم حیدری

تعداد بازدید:۱۲۴۹۲

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

 

مرتبه علمی: دانشیار پایه25

محل کار: تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه فلسفه علم و فناوری

آدرس الکترونیکی: gmheidari@gmail.com , gmheidari@ ihcs.ac.ir

 • هیئت علمی رسمی قطعی از سال 1385 تا کنون در گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی رسمی آزمایشی از سال 1381 تا 1385 در گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی پیمانی از سال 1380 تا 1381 در گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • قرارداد طرح تحقیقاتی در پژوهشکده تاریخ و فلسفه علوم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (انجمن حکمت و فلسفه) از سال 1377 تا سال 1380

مدارک تحصیلی

 • 1386-1390دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
 • 1374- 1376فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
 • 1366-1373لیسانس (کارشناسی) ریاضی محض، دانشگاه تهران، تهران

کتابهای تالیفی

 • کتاب تالیفی انسان به منزله ابژه دانش؛ «مشاهده» در پزشکی و نقش آن در تکوین علوم انسانی مدرن  ، در دست انتشار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کتاب تالیفی طبی سازی: تبدیل وضعیت های انسانی به مشکلات قابل درمان، (اسفند 1400) ویراستاران علمی و تدوین: علیرضا منجمی و غلامحسین مقدم حیدری ،انتشارات فرهامه
 • کتاب تالیفی توصیف فلسفی علم: خوانش ویتگنشتاینی از ساختار انقلاب های علمی،(چاپ اول فروردین 98،چاپ دوم شهریور98)، نشر نی
 • کتاب تکنولوژی: فرانکشتاین یا پرومته، (بهار1398) ویراستاران علمی و تدوین: غلامحسین مقدم حیدری و علیرضا منجمی،  انتشارات پگاه روزگار نو
 • کتاب تالیفی جامعه شناسی اثبات ریاضی(چاپ اول مرداد1396، چاپ دوم آذر1396) نشر نی،(چاپ قبلی: انتشارات سمت 1387)
 • کتاب تالیفی علم و عقلانیت نزد فایرابند(چاپ اول 1393، چاپ دوم 1395) نشر نی
 • کتاب تالیفی قیاس ناپذیری پارادایم های علمی (چاپ اول1385چاپ دوم 1387 چاپ سوم 1392، چاپ چهارم 1394) نشر نی

مقالات علمی پژوهشی

 • مقاله علمی پژوهشی «تنجیم پزشکی نزد بقراط و جالینوس، مجله تاریخ و اخلاق پزشکی»(1401) ، دوره 15
 • مقاله علمی پژوهشی « تبیین رویت ناپذیری اعضا در تشریح اخلاطی(1401)، رضا غلامی،غلامحسین مقدم حیدری، علیرضا منجمی
 • مقاله علمی پژوهشی  «مقومات نظریه پزشکی بقراط: سلامتی،بیماری و درمان»(1400)، فرزانه عامری، غلامحسین مقدم حیدری، علیرضا منجمی، مجله تاریخ علم، دوره 19،شماره 1،
 • مقاله علمی پژوهشی  ابتنای «آسیب شناسی اجتماعی» دورکیم بر الگوی امر آسیب شناختی-بهنجار پزشکی مدرن( 1400)، مجله علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی
 • مقاله علمی پژوهشی «کارکرد بیمارستان به مثابه نوانخانه، در دوره پیشامدرن»(1398) فصلنامه اخلاق و تاریخ پزشکی ،دوره 12
 • The impact of clinical gaze techniques on the emergence of psychology: revisiting Michael Foucault's history of madness(2018) International Journal of Body, Mind & Culture,5(3):135-41
 • مقاله علمی پژوهشی « مشاهده بازتابی و مشاهده نافذ در تاریخ جنون» (زمستان 96) فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ علم پزشکی(دانشگاه شهید بهشتی)، دوره نهم، شماره 33
 • مقاله علمی پژوهشی « مشاهده کلینیکی به مثابه عملی سیاسی»(1396) فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال هفتم، شماره اول
 • مقاله علمی پژوهشی «ارزیابی تاثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو»(1395) فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال 20، شماره 89
 • مقاله علمی پژوهشی «آزمون فلسفه پزشکی در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی: گزارش یک تجربه»(1395) علیرضا منجمی، غلامحسین مقدم حیدری به همراه دیگران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 16
 • مقاله علمی پژوهشی « بررسی مفهوم صورت نزد ابن باجه و تاثیر آن بر حرکت طبیعی اجسام(بهار و تابستان 1398) غلامحسین مقدم حیدری و فائزه اسکندری، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال 9، شماره 1
 • مقاله علمی پژوهشی «تناقض در حرکت طبیعی اجسام در چهارچوب طبیعیات ابن باجه(1398انتشار ) غلامحسین مقدم حیدری و فائزه اسکندری ،پژوهشنامه فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 2(1394)
 • مقاله علمی پژوهشی «علل اربعه از دیدگاه ابن باجه: رفع دوگانگی موجود و تمایز ماده و صورت ارسطویی»(1398) محمود یوسف ثانی،غلامحسین مقدم حیدری و فائزه اسکندری، مجله تاریخ علم، دوره 17، شماره 2
 • مقاله علمی پژوهشی «چراجامعهشناسیمعرفتبهجامعهشناسیمعرفتعلمیمنجرنشد؟»(پاییز 1396)فصلنامهمطالعاتمعرفتیدردانشگاهاسلامی،سالبیستویکم،شمارةسوم
 • مقاله علمی پژوهشی «مفهوم واقعیت در نگرش ویتگنشتاین»(1396پاییز و زمستان) محسن دنیوی و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی پژوهشی تاملات فلسفی(دانشگاه زنجان)، سال هفتم، شماره 19،
 • مقاله علمی پژوهشی «جایگاه تجربه و آزمون در منظومه کیمیایی حسن بن زاهد کرمانی»(پاییز و زمستان 95) غلامحسین مقدم حیدری و علی کاووسی رحیم، مجله علمی پژوهشی تاریخ علم (دانشگاه تهران)، دوره 14، شماره 2
 • مقاله علمی پژوهشی«تاثیر مردم شناسی بر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی فایرابند»(1395)، محسن دنیوی و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال ششم، شماره اول.
 • مقاله علمی پژوهشی «از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت:لاتور در مقابل بلور»(1394)رحمان شریف زاده و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی،  سال20، شماره 83
 • مقاله علمی پژوهشی « خروجازدوگانگیتکنولوژیخودمختار وتکنولوژیبهمثابةوسیلةصرف؛ براساسدیدگاهبرونولاتور»(1394) رحمان شریف زاده و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال 5، شماره اول
 • مقاله علمی پژوهشی «موازینانسانگرایانه: گرانیگاهِنسبیگراییِفایرابند»،(1393)محسن خادمی و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال 20،شماره 80
 • مقاله علمی پژوهشی «اعتبار عقلانیت آلن فرانکلین در برساخت گرایی معاصر»(1393) محمد مهدی صدر فراتی و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال 4، شماره اول
 • مقاله علمی پژوهشی « ارزیابی تطبیقیِ جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم و نظریه پارادایمی تامس کوهن» (1392)فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن، شماره 55
 • مقاله علمی پژوهشی «بازسازی و بررسی مقومات متافیزیکی نظریه عامل- شبکه برونو لاتور»(1391) شادی محمدی-غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن،شماره 52
 • مقاله علمی پژوهشی «لری لاودن و نگاه دوباره به مسئله ارتباط تاریخ و فلسفه علم»(1392) محمد مهدی صدر فراتی- غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن، شماره 53
 • مقاله علمی پژوهشی «پروژه منطق گرایی در ریاضیات: از بولتزانو تا راسل»(1392) فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه علم سال سوم، شماره 1، تابستان 1392
 • مقاله علمی پژوهشی «مبانی فلسفی مردم شناسی علم»(1392) ) فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی حوزه و دانشگاه، سال 19، شماره 74-75
 • مقاله علمی پژوهشی «نگرش ریاضیاتی در اندیشه هایدگر»،(1391) خشایار برومند و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه علم، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391
 • مقاله علمی پژوهشی «روش شناسی فایرابند» (1391) فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال 18، شماره 70
 • مقاله علمی پژوهشی «عقلانیت به مثابه حفظ گزاره های ثابت و جایگزینی گزاره های سیال»(1390) مقدم حیدری- حمیدرضا آیت اللهی، فصلنامه علمی –پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره دوم، پژوهشگاه علوم انسانی
 • مقاله علمی-پژوهشی «بررسی مفاهیم، اصول و روش دکارت در بنیانگذاری علم جدید» (1390) مجله علمی -پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره اول، پژوهشگاه علوم انسانی
 • مقاله علمی - پژوهشی «مناقشه اثبات» (آبان 1386)نامه فلسفی مفید، سال سیزدهم شماره 62
 • مقاله علمی – پژوهشی «بررسی مبادی مابعدالطبیعی مکتب شهود گرایی ریاضی براور» (1386)مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، سال سیزدهم، شماره 59
 • مقاله علمی – پژوهشی «هندسه نا اقلیدسی، انقلابی پارادایمی در ریاضیات»(1383) مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، سال دهم، شماره 41

مقالات علمی ترویجی

 • مقاله «ریشه های واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوهن»(1384) فصلنامه علمی-تخصصی حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره 43
 • مقاله «تاملی در نسبت گرایی معرفت شناختی کارل منهایم» (1384) در کتاب معرفت و جامعه، ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 • مقاله «استدلال، اقناع و ایمان در مناقشات علمی» (1384) در کتاب درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی، ناشر: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
 • مقاله «از سر تفنن و سرگرمی! نقدی بر ترجمه کتاب ساختار انقلاب های علمی»(1379) فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال ششم، شماره 23
 • مقاله «چگونگی و علل پیدایی فیزیک کوانتومی» (1378) فصلنامه سیاست علمی- پژوهشی رهیافت، شماره 21

مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها

 • درسگفتار « بازخوانی کتاب تولد کلینیک میشل فوکو»، غلامحسین مقدم حیدری و علیرضا منجمی، مرکز مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه تهران-مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو، 9 آذر تا 5 بهمن 1398
 • ارائه «ساختار مقالات علوم انسانی» در همایش کشوری تحلیل و نقد دستاوردهای پژوهشی در المپیاد یازدهم، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، 15 دی ماه 1398
 • ارائه مقاله«مراقبت تسکینی در پزشکی پیشامدرن و پزشکی مدرن» در سمپوزیوم علمی مراقبت های حمایتی تسکینی کودکان و نوزادان، مرکز طبی کودکان، 26 بهمن 1398
 • ارائه « کاربست دیرینه شناسی دانش در تاریخ نگاری پزشکی» در مرکز تخصصی اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 30 اردیبهشت 1398
 • ارائه « متون فلسفی و متون علمی: خاستگاه ها و روش ها » در همایش کشوری مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت»، در دانشگاه علوم پزشکی تهران، 8 اسفند 1397
 • ارائه « رابطه قدرت-معرفت در پیدایش علوم انسانی» در نشست تخصصی نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30 بهمن 1397
 • ارائه «معماری سراسربین :تکنولوژی اعمال قدرت در جامعه مدرن» در سلسله نشست های اخلاق در علم و فناوری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات(ایرانداک)، 24 دی 1397
 • ارائه مقاله «مناقشات علمی به مثابه قضاوت های اخلاقی» در همایش کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، 13-16 آذر ماه 1396
 • سخنرانی «panopticon و نظریه قدرت-معرفت» در نشست علمی فوکو و علوم انسانی، آذر96
 • کارگاه «علم بدون تبیین» گروه پژوهشی فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 24 بهمن 1394
 • سخنرانی «استفاده ابزاری از فلسفه علم در ایران» در نشست وضعیت فلسفه در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 29 دی 1394
 • ارائه «مقاله مقایسه نگرش مکانیکی و اسطوره ای به عالم از منظر کاسیرر» در نشست تخصصی تاملی در نگرش مکانیکی به عالم، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 اسفند 1392
 • ارائه مقاله «ارزیابی پیش فرض های مناقشه علم و دین و علم دینی» در چهارمین نشست بین المللی سالانه مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: گفتگوهاست در این راه ، دانشگاه الزهراء )س( تهران هفتم الی دهم اسفند، 1392
 • ارائه مقاله «باز خوانی نظریه پارادایمی از منظر فلسفه ویتگنشتاین» در نشست تخصصی نظریه پارادایمی در فلسفه علم: به مناسبت پنجاهمین سال انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 12اسفند 1391
 • ارائه مقاله فلسفه علم و تاثیر آن بر مناقشه علم و دین در بنیاد پژوهش های قرانی، مشهد مرداد 1387
 • ارائه مقاله مشکله علم و دین از کجا نشات می گیرد؟ در اولین کنگره ملی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1385)
 • ارائه مقاله ریشه های واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوهن در نخستین همایش فلسفه علم در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1384)
 • ارائه مقاله «تاملی در نسبت گرایی معرفت شناختی کارل منهایم» در همایش تخصصی جامعه شناسی معرفت، موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، قم، آذر (1381)

اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی

 •  طرح دیرینه شناسی بیماری تنی و روانی در پرتو  امر بهنجار و امر آسیب شناختی،1399-1401
 • طرح ارزیابی الگوهای پیشرفت علم و سازگاری آن ها باآموزه های دینی ، مصوب 1393 تا 1399
 • طرح غیر موظف « ارزیابی رابطه ایجابی قدرت و تحقق علوم انسانی در غرب» در قالب طرح اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، 1396-1397
 • طرح بررسی مکاتب جامعه شناسی علم، پژوهشگاه علوم انسانی، 1391 تا 1393
 • طرح نقد و بررسی عقلانیت علم، مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، 1391-1392
 • طرح بررسی مکاتب فلسفه ریاضی، پژوهشگاه علوم انسانی مصوب 1386
 • طرح مبانی مابعدالطبیعه ریاضیات، پژوهشگاه علوم انسانی 1385
 • طرح رگه های تفکر رئالیستی در ایده الیسم و نسبی گرایی تامس کوهن، پژوهشگاه علوم انسانی، 1384

المپیادهای دانشجویی کشور

 • عضو کمیته علمی حیطه فلسفه پزشکی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1395
 • عضو کمیته علمی حیطه فلسفه پزشکی-چیستی پزشکی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1397
 • عضو کمیته علمی حیطه Health and Medical Humanitiesیازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1398
 • عضو کمیته علمی حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1399

سوابق خدمت علمی اجرایی

 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی فلسفه علم(از سال 1396 تا کنون)
 • مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی فلسفه علم(از سال 1392 تا کنون)
 • مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی منطق پژوهی(از سال 1392 تا کنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی حکمت معاصر(از سال 1398 تا کنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی کودک و تفکر(از سال 1398 تا کنون)
 • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(از سال 1395 تا 1397)
 • مدیر گروه تاریخ علم و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1395 تا کنون
 • رئیس پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1393 تا1395
 • مدیر گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1392 تا 1393
 • مسئول راه اندازی گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1391 تا 1392
 • قرارداد طرح تحقیقاتی در پژوهشکده تاریخ و فلسفه علوم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (انجمن حکمت و فلسفه) از سال 1377 تا سال 1380
 • هیئت علمی پیمانی از سال 1380 تا 1381 در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی رسمی آزمایشی از سال 1381 تا 1385 در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی رسمی قطعی از سال 1385 تا کنون در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کرسی نظریه پردازی

 • کرسی نظریه پردازی(ترویجی- عرضه و نقد دیدگاه علمی)، «توصیف فلسفی علم: رویکردی نو در مطالعات علم» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 23 اردیبهشت 1397
 • نقد و داوری کرسی نظریه پردازی(ترویجی- عرضه و نقد دیدگاه علمی)، « طبی سازی به مثابه تکنولوژی» ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 16 بهمن 1397

دبیر علمی نشست ها و همایش ها

 • دبیر علمی نشست تخصصی تاملی بر نگرش مکانیکی به عالم، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 اسفند 1392
 • دبیر علمی نشست تخصصی نظریه پارادایمی در فلسفه علم: به مناسبت پنجاهمین سال انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 12اسفند 1391

پایان نامه ها

 • استاد راهنمای رساله دکتری بررسی روش‌شناسی علمی و نظریه پزشکی نزد جالینوس و نقدهای زکریای رازی بر آن، فرزانه عامری، گروه تاریخ علم دوره اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1401
 • استاد راهنمای رساله دکتری علم تشریح در تشریح الابدان منصوربن محمدبن احمد شیرازی، رضا غلامی، مشاورین: دکتر علیرضا منجمی و دکتر بهنام الدین جامعی، گروه تاریخ علم دوره اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400
 • استاد راهنمای رساله دکترای تاریخ انتقال فناوری: مطالعه موردی فناوری چاپ از برآمدن قاجاریه تا انقراض قاجاریه ، اکبر خوشزاد، گروه تاریخ علم دوره اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر 1399
 • استاد راهنمای رساله دکترای نظریه ابن باجه و ابن رشد درباره حرکت و تاثیر آن بر فیزیک گالیله ای، فائزه اسکندری، گروه تاریخ علم دوره اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی 1398
 • استاد راهنمای رساله دکترای ارزیابی مفهوم واقعیت علمی در پوزیتیویسم، گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر 1397
 • استاد راهنمای رساله دکترای نقد و ارزیابی مقومات هستی شناختی و روش شناختی نظریه کنشگر شبکه برونولاتور، گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور 1394
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد نسبت تاریخ علم با فلسفه علم، محمد مهدی صدر فراتی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،شهریور 1392
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مقومات نظریه عامل شبکه لاتور، شادی محمدی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، آبان 1392
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد نقد و بررسی نسبی گرایی نزد فایرابند، محسن خادمی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفند 1392
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه علم بسکر، فرناز بنازاده، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آبان 1391

دروس تدریس شده

 • تدریس تاریخ علم و تکنولوژی(تاریخ پزشکی)- دو واحد در  نیمسال دوم 97-98 برای دانشجویان فلسفه علم و تاریخ علم دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس فلسفه علم پیشرفته 2- دو واحد در نیمسال اول 97-98 برای دانشجویان فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس فلسفه علم- دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی96-97 برای دانشجویان دکتری تاریخ علم دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس روش تحقیق - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 برای دانشجویان دکتری اندیشه سیاسی اسلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس مقولات ویژه در فلسفه علم -دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس مقولات ویژه (دیرینه شناسی معرفت علمی) - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم قاره ای - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس جامعه شناسی علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی91-92 برای دانشجویان دکتری تاریخ علم دوره اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92برای دانشجویان دکتری کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه تهران
 • تدریس درس تاریخ علم - سه واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • تدریس درس علم و دین - دو واحد واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین در دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس درس فلسفه علوم طبیعی - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس مقولات ویژه در فلسفه علم - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم 2 - سه واحد از نیمسال دوم سال تحصیلی 89-90 تا کنون برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • تدریس درس فلسفه ریاضیات - سه واحد در نیمسال دوم 89 -90 برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 83- 1382برای دانشجویان رشته اقتصاد در دانشگاه امام صادق
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در تابستان سال 1383 برای دانشجویان رشته دین شناسی پژوهشگاه امام خمینی قم
 • تدریس ریاضی عمومی 1 و 2، ریاضیات کاربردی و ریاضی پایه برای دانشجویان مهندسی و مدیریت از سال 1378 تا 1387 در دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی