دکتر علیرضا منصوری

تعداد بازدید:۱۳۳۰۰

  رزومه در سیماپ   
 

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 

 

نسخۀ فارسی

پست الکترونیک: a_mansourius@yahoo.com

mansouri@ihcs.ac.ir

تحصیلات:

91 -86  دکترای فلسفۀ علم و فن­آوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. رسالۀ دکتری: مبانی فلسفی مسألۀ اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم.

78-76    کارشناسی ارشد فلسفة علم،  دانشگاه صنعتی شریف. پایان نامه: رئالیسم و مکانیک کوانتوم.

76-71    کارشناسی مهندسی مخابرات، دانشگاه شیراز.

سوابق کاری:

    -1381    هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کتاب:

1400       علوم انسانی به مثابۀ تکنولوژی، نویسندۀ همکار علی پایا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

1395       مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم، نشر نی.

مقالات:

1401    «لامارکیسم و داروینیسم، شباهتها و تفاوتها از گذشته تا حال»، نویسندۀ همکار م. حسینی، ، دو فصلنامه پژوهشهای فلسفی 16، 39 (1401): 578-594.

1400   «نقش و اهمیت متافیزیک برای علم»، نویسندۀ همکار: ا. کرباسی‌زاده، پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، دو فصلنامه پژوهشهای فلسفی 15، 37 (1400): 5-29.

1400   «تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه»، نویسندگان همکار: ع. پایا، ص. قیومی، راهبرد فرهنگ، تابستان 1400، ش 54، ص. 101-130.

1399   «ضرورت هستی‌شناختی و معرفتشناختیِ هستارهای موضعی در مکانیکِ کوانتومی»، نویسندۀ همکار: م. انصاری، فلسفه تحلیلى، شماره سی‌وهشت، پاییز و زمستان 1399، ص 33-56.

1399    «تأثیر کروناویروس بر زیست‌بوم عقلانیت»، پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، دورۀ 14، شمارۀ 31، صص. 222-245.

1399    «عدم تقارن ترمودینامیکی زمان و فرضیۀ گذشته برای کیهان اولیه»، نویسندۀ همکار ن. فتحعلیان، فلسفۀ علم، دورۀ 10، شمارۀ 19، صص 171-193.

1399  «ارزیابی رویکرد رورتی به معرفت‌شناسی بر اساس آموزه‌های عقلانیت نقاد»، پژوهش‌های فلسفی‌کلامی، نویسندۀ همکار: مصطفی شعبانی، پژوهشهای فلسفی کلامی، دورۀ 22، ش 4، شمارۀ پیاپی، 86، زمستان 99، صص 51-70.

1399  «جامعه‌شناسی علم در پرتو تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهادهای علمی و فرهنگی دورۀ تیموری»، نویسندگان همکار: فیروزی، عمادی، راهبرد فرهنگ، پاییز 1399، دورۀ 13، ش 51، صص. 55-79.

1399    «شأن هستی‌شناختی تابع موج»، فلسفه علم، نویسندۀ همکار: م. انصاری، فلسفۀ علم، دورۀ 10، شمارۀ 20، پاییز و زمستان 1399، 25-45.

1399    «نقش نظام طبایعی در علم فلاحت دوره اسلامی»، نویسندۀ همکار ص. حجتی، م. محقق، فلسفۀ علم، پاییز و زمستان 1399، دورۀ 10 شمارۀ 20، ص 273-294.

1398    «منزلت فقه از منظر معرفتشناسی: استلزامات و تبعات»، نویسندۀ همکار ع. پایا، فلسفه تحلیلى، شماره سى و شش، پاییز و زمستان 1398 ، ص 47-86.

1398    «صدق نظریه‌های علمی به چه معناست؟»، ذهن، شمارۀ 80، صص 127-149.

1398    «نیهیلیسم و تکنولوژی اطلاعات»، نویسندۀ همکار: علی پایا، فصلنامه پژوهشهای فلسفی۔کلامی . 11 (82)، 29-54.

1398    «رابطۀ فلسفیِ علوم انسانی و تکنولوژی»، نویسندۀ همکار ع. پایا، فصلنامه علمی پژوهشی روششناسی علوم انسانی، تابستان 98 ، سال 25 ، شماره 99 ،صفحات 19 33.

1397    « تأثیر نظام مالکیت ارضی بر تحولات علمی و فرهنگی دورۀ تیموری»، نویسندگان همکار: فیروزی و عمادی، تاریخ و تمدن اسلامی بجنورد، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ، سال سیزدهم، پاییز 9317 شماره 25، صفحات 993- 933.

1397   «ارزش اخلاقی صدق: بازسازی دیدگاه کانت از منظر عقلانیت نقاد»، دوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی تأملات فلسفی، سال 8 شمارۀ 21، صص 45-60

1397   «علم و تکنولوژی: تفاوت‌ها، تعامل‌ها، و تبعات آنها»، همکار: علی پایا،  فلسفۀ علم، سال 8 شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1397، ص 105-134.

1397    «نظر سرمدی خدای ادیان و مساله شرور گزاف»، نویسندگان همکار: فریدونی، حسینی سروری، جستارهای فلسفۀ دین، سال هفتم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 97، صص. 1-22.

1396     «نقد رویکرد هوسرلی به معرفت از دیدگاه عقلانیت نقاد»، روش‌شناسی علوم انسانی، سال 23، ش 91، صص. 49-66.

1396     «هستی‌شناسی فضای مجازی و تبعات آن»، مجموعه مقالات منتخب بیست و یکمین همایش ملاصدرا، 31 اردیبهشت 96، 229-238.

1395      «آیا مدل تکیونی تبیین خوبی برای ناموضعیت کوانتومی است؟»، نویسندۀ همکار: مالمیر، فلسفۀ علم، سال 6 شمارۀ 2، 1395، 107-128

1395      «معرفت‌شناسی، مسئولیت اخلاقی و صلح »، مجموعه مقالات اولین کنفرانس علم و دین و صلح، گروه فلسفۀ علم دانشگاه صنعتی شریف، 24 و 25 آذر 1395.

1395     «علیه رویکرد جزیره‌ای به علوم»، حکمت اسلامی، سال 3 شمارۀ 2، تابستان 95، صص.63-80.

1395    «فن‌سالاری در سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی»، راهبرد فرهنگ، شمارۀ 34، تابستان 95، 25-43.

1395    «دربارۀ هیلاری پاتنم»، فرهنگ امروز، شمارۀ 11، صص 24-25.

1395    «معرفت با چهرۀ انسانی»، مقالۀ ارایه شده در بیستمین همایش ملی حکیم صدرا، فلسفه و جهان عاری از فلسفه، اول خرداد 1395، تهران.

1394    «ملاحظاتی دربارۀ الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی»، ارایه‌شده به کنفرانس پیشرفت علوم انسانی اسلامی، آذر 1394.

1394     «عقلانیت در علم و تکنولوژی»، فصلنامۀ ذهن، شمارۀ 61، بهار، صص 115-134.

1394    «بدفهمی‌ها از کوهن»، فصلنامۀ نقد کتاب فلسفه، کلام و عرفان، ش 3 و 4، صص. 97-106.

1394    «فقر ذات‌گرایی در فلسفۀ تکنولوژی»، روش‌شناسی علوم انسانی، س 21، ش 85، زمستان 94، صص. 69-89.

1394   «مشکل رئالیست با معرفت‌شناسی تکاملی»، روش‌شناسی علوم انسانی، س 21، ش 82، صص 171-193.

1393   «بررسی رابطۀ فیزیک و متافیزیک در زمینۀ مسألۀ واقعیت فضا و زمان»، مجلۀ علمی‌پژوهشی متافیزیک، دانشگاه اصفهان، شمارۀ 18، دوره 6، صص. 61-76.

1393   «نقد و بررسی کتاب آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب، نوشتۀ دکتر کریم مجتهدی»، نقدنامۀ فلسفه و کلام، ادیان و عرفان، شمارۀ 2. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

1393   «ملزومات و نتایج فلسفی صنعت تبلیغات در رسانهها»، مجلۀ حکمت و فلسفه، سال دهم، شماره دوم، تابستان 93، صص 119-103.

1393   «جزمیت یا عقلانیتِ رویکرد تجربی ون‌فراسن؟»، روش‌شناسی علوم انسانی، سال 20، ش 79، تابستان 93. صص. 152-137.

1392    «چهاربعدگرایی و متافیزیک صدرایی»، فصلنامۀ ذهن، شمارۀ 53، بهار 92، ص 87.

1391   «دربارۀ خودمختاری صنعت رسانه و تبلیغات»، مجلۀ علمی‌پژوهشی رسانه و فرهنگ، 1391، سال 2، شمارۀ 1، صص. 49-72.

1390  «اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مسألۀ اندازهگیری در مکانیک کوانتوم»، نویسندگان همکار: مهدی گلشنی، امیراحسان کرباسی‌زاده، مجلۀ علمی‌پژوهشی متافیزیک دانشگاه اصفهان، 1390، دورۀ 3، شمارۀ 11، 112-89.

1390   «مسألۀ اندازه­گیری در مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم»، مجلۀ علمی‌پژوهشی فلسفۀ علم، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1390، صص. 160-137.

1389  «آموزه­های فلسفۀ اسلامی در  بحث حرکت در پرتو دستاوردهای علم جدید»، مجلۀ علمی‌پژوهشیِ هستی و شناخت، 77، ج 1، ش 1، 1389، 130-113.

1388 «در باب امکان رئالیسم ساختاری»، علمی پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی ، شمارۀ 59، تابستان 88، صص. 123-93.

1388  «شأن معرفتی آزمایشهای فکری»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال 4، شمارۀ 9 آذر 88. صص. 58-62.

1388   «تقدم علّی، تقدم زمانی، و ناموضعیت»، ذهن ، ش 33، بهار 1388، صص. 28-13.

1387  « ملاحظاتی انتقادی در باب مواجهه با مسأله علم، دین و توسعه»، روش­شناسی علوم انسانی، سال 14، شمارۀ 54، بهار 1387،صص. 114-87.

1386   «بررسی تأثیر آرای ارسطو در باب حرکت»، ذهن، سال 8، شمارۀ 32، زمستان 86، صص. 86-69.

1386   « بررسی انتقادی رئالیسم ساختاری راسلی» ، نامۀ علم و دین،  سال 11، شمارۀ 36. صص117-87.

1385   «تحلیل فلسفی منطقی برهان EPR»، ذهن، سال 7، شمارۀ 4، 1385، صص.142-107

1385   «بررسی انتقادی تجربه گرایی سازنده»، علمی پژوهشی مجلة مطالعات و پژوهشهای دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 2، شمارۀ 46، 1385، صص. 168-141.

1384   «معرفی طرح بررسی انتقادی چالشها در رئالیسم علمی»، پژوهشگران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش 4و5، 37-32.

1384   «بررسی نتایج غیر رئالیستی برهان عدم تعیین با شواهد تجربی»، علمی پژوهشی نامة مفید، نامة فلسفی، ج1، ش2،36-27.

1384   «بررسی برهان معجزه نبودن در دفاع از رئالیسم علمی»، حوزه و دانشگاه، شمارة 43. 50-35.

1384   « کارنپ و رئالیسم»، علمی پژوهشی نامة مفید: نامة فلسفی، ج1، ش1، 56-37.

1383   «استقرای بدبینانه و رئالیسم علمی»، ذهن، ش 19، 10-3.

طرح پژوهشی:

1398-  1401«ارزیابی تعامل متافیزیک و فیزیک در مسئلۀ «پیکان زمان»: مورد «فرضیۀ گذشته»

1398-1399  « تاریخ تحول مفهومی فلسفی فیزیک کلاسیک و مدرن تا اواسط قرن بیستم»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

1397-1398 «علوم انسانی به مثابۀ تکنولوژی: فرصت‌ها و تهدیدها»، طرح کلان اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  1397-1394    بازسازی و بررسی نظام‌مند مبانی معرفت‌شناختی عقلانیت نقاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

1394-1392   تحلیل، ارزیابی و تأملی بر فلسفه فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1392-1391    بررسی دیدگاه رابطه‌گرایان و جوهرگرایان در باب فضا و زمان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

87-1386  بررسی استلزامات فلسفی و منطقی انتقاد اینشتین از مکانیک کوانتومی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

    1. بررسی انتقادی چالش ها در مقابل رئالیسم علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

تدریس:

درس‌های فلسفۀ علم و فلسفۀ فیزیک و تاریخ علم و فلسفۀ تکنولوژی، در سال‌های مختلف در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مؤسسه حکمت و فلسفۀ ایران، و دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف و علامه طباطبایی