دهمین کرسی ترویجی بارویکرد عرضه ونقد ایده علمی «سواد اخلاقی: یکی از رهیافت‏ های سواد رسانه‏ ای ومسؤولیّت اجتماعی»

۰۵ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۵:۲۶ کد : ۱۴۷۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۸۶
دهمین کرسی ترویجی بارویکرد عرضه ونقد ایده علمی «سواد اخلاقی: یکی از رهیافت‏ های سواد رسانه‏ ای ومسؤولیّت اجتماعی»
چکیده موضوع سخنرانی:

دریافت های اخلاقی از پیام ها، با تاکید بر روابط شخصی و اخلاق مراقبت می تواند به ارزشمند بودن روابط انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی افراد جامعه بینجامد.هدف اصلی بررسی سه مولفه سواد رسانه ای، سواد اخلاقی و مسئولیت اجتماعی و ارتباط میان آنها در کنار الزامات عاملیت انسانی به عنوان رسانه در بستر جامعه است؛ تا بتوان با تحلیل منطقی برخی از زوایا، افق ها و چالش های پیش روی این مفاهیم را نشان داد. با در نظر داشتن این موضوع که مفهوم اخلاق با فهم و دانش مسئولیت اجتماعی، تحت عنوان سواد اخلاقی و به عنوان یکی از اضلاع سواد رسانه ای (حوزه شناختی، عاطفی، زیبایی شناختی و اخلاقی) می توان هم طراز با سایر نیازهای انسان قرن بیست و یکم برای زندگی فرض کرد. همان طور که اخلاق به بعد شخصی و فردی تصمیمات و رفتارهای ارتباطی توجه دارد. در مقابل، مسئولیت اجتماعی به جنبه اجتماعی و مسائل فراشخصی مرتبط می باشد؛ و سواد رسانه ای در این میان به هر دو رویکرد نیازمند است.


پوستردهمین کرسی ترویجی از اینجا قابل مشاهده می باشد.

فایل های ضمیمه


نظر شما :