مالک شجاعی جشوقانی

تعداد بازدید:۳۷۴۳

  رزومه در سیماپ   
 

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    

 

مقاله‌های علمی پژوهشی

 • شجاعی جشوقانی، مالک. "علل ناکارآمدی نظام‌های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئله شر از دیدگاه دیوید گریفین." دو فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ۱۶، ۳۱ (۱۳۷۹): ۶۵-۸۶.
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "تحلیلی بر برنامه‌ریزی آموزشی و متون درسی دانشگاهی فلسفه در ایران." دو فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ۲۲، ۴۲ (۱۳۷۹): ۱۷۳-۹۰.
 • طالب زاده، سید حمید و مالک شجاعی جشوقانی. "دیلتای و بنیادگذاری علوم انسانی." فصلنامه روش شناسی علوم انسانی ۱۹، ۷۷ (۱۳۹۲): ۶۵-۹۲.
 • دربندی داریان، هاجر، اعظم قاسمی و مالک شجاعی جشوقانی. "علل ناکارآمدی نظام های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئله شر از دیدگاه دیوید گریفین." دو فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت).۰.
 • طالب زاده، سید حمید و مالک شجاعی جشوقانی. "ژیلسون و رویکرد میان رشته ای به تاریخ فلسفه." دو فصلنامه غرب شناسی بنیادی  علمی.93-108. 1390
 • داوری اردکانی، رضا و مالک شجاعی جشوقانی. "کانت، فوکو و سنت انتقادی معاصر." دو فصلنامه فلسفه419-26. 1392.
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "مناسبات «فلسفه و ترجمه فرهنگی» در ایران معاصر مطالعه موردی سیرحکمت دراروپا." دو فصلنامه غرب شناسی بنیادی علمی 1081-90. 1393.
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "فلاطوری و پرسش از خاستگاههای قرآنی فلسفه اسلامی." فصلنامه حکمت معاصر علمی 11- 131-151. 1399
 • حسنی، حمید رضا، عسکر دیرباز، هادی موسوی و مالک شجاعی جشوقانی. "هویت انسان؛ مبنای عینیت در علوم انسانی هرمنوتیکی." دو فصلنامه فلسفه علم علمی. 1399،47-67
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "سنّت گرایان و مسئله علم تمدن اسلامی ( مطالعه موردی آرای علم شناختی دکتر سید حسین نصر)." دو فصلنامه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان ( علمی ). 61-95. 1400
 • شجاعی جشوقانی، مالک و فاطمه بزرگ زاده. "تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین)." ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ( علمی) 21. 1400.105-124

مقاله‌های علمی -تخصصی

 • شجاعی جشوقانی، مالک. "سه دهه فلسفه دین و کلام جدید در ایران." کتاب ماه دین ( علمی تخصصی.1. 48-55. 1387
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "از مدرنیته فلسفی تا مدرنیته تاریخی." کتاب ماه فلسفه ( علمی تخصصی(1-25. 1388. 91-99
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "کانت و نزاع دانشکده ها." کتاب ماه فلسفه ( علمی تخصصی)1.13.1389.63-70
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "از تفسیر جهان هگلی تا تغییر آن." کتاب ماه فلسفه ( علمی تخصصی)1.55.1391.58-61
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "نسبت مک اینتایر با فلسفه معاصر ایران." کتاب ماه فلسفه ( علمی تخصصی)1-73- 1392.13-7
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "دیدگاه ها در باب سهم دیلتای در فلسفه علوم انسانی." کتاب ماه فلسفه ( علمی تخصصی)  1.78. 1392.60-69.
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "تأملاتی در باب اسلام ایرانی." کتاب ماه فلسفه ( علمی تخصصی)1.82. 1393. 30-32 
 • شجاعی جشوقانی، مالک. "از هرمنوتیک عرفانی ابن عربی تا ساختار شکنی دریدا فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان  علمی تخصصی 1و 2، 183-198. 1393

مقاله‌های ارائه‌شده در همایش‌ها

 • شجاعی جشوقانی مالک، 1396/10/13، نقدی فلسفی بر جایگاه علوم انسانی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1، 193
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1397/02/06، سهم مطالعات فلسفه علوم انسانی در فهم مناسبات فرهنگ و تکنولوژی، 1، 191
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1397/02/06، رویکرد فلسفه علوم انسانی به صلح پایدار، 1، 43
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1397/09/03، شریعتی و مناسبات دین و علوم انسانی، 1، 18
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1397/11/29، رویکرد فلسفه علوم انسانی به اثربخشی اجتماعی دانشگاه در ایران معاصر، 1، 40
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1398/02/12، مطهری و هرمنوتیک دین و علوم انسانی ؛ تحلیلی بر کتاب جامعه و تاریخ در قرآن، 1، 29
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1398/11/14، مواجهه میان رشته ای با تنوع تجارب دینی ؛ مطالعه موردی چارلز تیلور و تنوع دین در روزگار ما، 8، 26
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1399/01/27، آموزش فلسفه جدید در دانشگاه ایرانی در کشاکش چهار گفتمان موازی، 2، 139-149
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1399/08/05، فیلو کرونا و فلسفه معاصر ایران، 1، 91
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1399/12/25، ما و هرمنوتیک بحران غرب، 1، 1-3
 • شجاعی جشوقانی مالک، 1400/04/08، درس هایی از ایده پایان فلسفه دین برای آموزش فلسفه دین در ایران، 9، 21

کتاب‌های تالیفی

 • شجاعی جشوقانی، مالک. درآمدی فلسفی - تاریخی به روشنگری (از کانت تا فوکو).تهران:نشر علم،1391.
 • شجاعی جشوقانی، مالک. مقدمه ای بر فلسفه علوم انسانی.قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1396.
 • شجاعی جشوقانی، مالک. آموزشِ عالیِ فلسفه در ایران ( برنامه ریزی آموزشی ، گفتمان های فکری ، مهرت و اشتغال).تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1400

فصلی از کتاب

 • شجاعی جشوقانی، مالک. سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران.تهران:انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1396.
 • شجاعی جشوقانی، مالک. درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران.تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1397.

طرح‌های در حال اجرا

 • مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد (۳)( هرمنوتیک انتولوژیک منتقدانه فردید در مواجهه با تجدد)، جاری، ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

طرح‌های پایان‌یافته

 • تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن، پایان یافته، 1396/01/27
 • مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد ( محمد علی فروغی و سیرحکمت در اروپا)، پایان یافته، 1397/06/03
 • مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد(2)(مطالعه موردی: دکتر نصر و مواجهه سنت گرایانه با تجدد)، پایان یافته، 1398/01/26
 • مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد(3)(هرمنوتیک انتولوژیک منتقدانه فردید در مواجهه با تجدد)، پایان یافته، 1398/12/26
 • بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشتة فلسفه و اشتغال دانش آموختگان آن از آغاز تا کنون، پایان یافته، 1399/03/12
 • مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد 4؛ شایگان و هرمنوتیک فرهنگ - هویت ایرانی، پایان یافته، 1400/01/25

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی, فلسفه معاصر, دانشگاه تهران, ۱۳۹۴

عضویت در مجامع علمی

 • انجمن فلسفه دین ایران، عضو، بین المللی، ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 • انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران، عضو، بین المللی، ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 • انجمن جامعه شناسی ایران، عضو، ملی، ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

کسب رتبه در جشنواره ها (در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله,...)

 • مقاله تاریخ کلام و تاریخ نگاری کلامی، ملی، سایر، ۱۳۹۰/۰۹/۲۱

عضویت در مجامع علمی

 • انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران، عضو، بین المللی، 1395/02/01
 • انجمن جامعه شناسی ایران، عضو، ملی، 1394/12/05
 • انجمن فلسفه دین ایران، عضو، بین المللی، 1394/06/10

 

شرکت در شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و...

 • عضو گروه علمی فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، 1395/08/05، 1395/12/30
 • مدیر گروه فلسفه علوم اجتماعی، 1395/10/29، 1397/10/29
 • عضو گروه علمی فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، 1396/05/16، 1396/12/29
 • عضو شورای برنامه ریزی و مطالعات راهبردی خانه کتاب، 1396/06/08، 1398/06/18
 • عضو کمیته علمی طرح جامع اعتلای علوم انسانی، 1396/11/17
 • عضو کمیته علمی همایش ملی دانشگاه ، صلح و توسعه، 1397/02/06، 1397/05/06
 • عضو گروه روش شناسی علوم انسانی شورای بررسی متون، 1397/04/13، 1399/04/13
 • عضو کمیته علمی همایش ملی مطهری و مطالعات قرآنی معاصر، 1397/04/27، 1398/03/31
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه، 1397/09/03
 • دبیر کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقا علوم انسانی، 1398/10/22
 • عضو شورای علمی گروه دانشگاه اسلامی، 1398/11/15، 1400/11/15
 • عضو کمیته علمی کمیسیون فلسفه و روش شناسی علوم انسانی، 1399/12/28، 1400/12/28
 • عضو گروه روش شناسی علوم انسانی شورای بررسی متون، 1399/01/01، 1401/01/01
 • مدیر گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1398/01/08، 1400/01/23
 • دبیر کارگروه برنامه ریزی و گسترش فلسفه، 1399/01/14، 1400/04/31

فعالیت‌های اجرایی

 • مسئول راه اندازی کرسی مطهری پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی، رئیس مرکز، ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
 • عضو کمیته علمی هفته پژوهش، سایر، ۱۳۹۶/۰۷/۰۵، ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
 • دبیر نشست مسائل ارتقای علوم انسانی، سایر، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
 • دبیر نشست مسائل ارتقای علوم انسانی، سایر، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
 • مدیر برنامه های نخستین همایش ملی نقد متون علوم انسانی، سایر، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
 • دبیر نشست نقد و بررسی کتاب گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران، سایر، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
 • سرپرست گروه پژوهشی فرهنگ ایرانی، مدیر گروه، 1397/08/21، 1399/08/21
 • سرپرست مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی، مدیر پژوهشگاه، 1400/09/08

داوری‌های انجام شده

 • داوری جشنواره کتاب سال ایلام، 1396/02/06
 • جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی، 1396/05/16

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۱