مقالات

تعداد بازدید:۱۳۴۰

مولف

مشخصات مقاله

موسی نجفی

فلسفه تکامل بیداری اسلامی و جوهر افول یابنده تمدن غربی ، سال دوم ، شماره 2(پیاپی4)  ، پاییز و زمستان 1390

 

موسی نجفی

بررسی جریان شناسی تجدد در تاریخ تحولات سیاسی ایران ،فصلنامه سیاست ، دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1391

 

موسی نجفی

بازسازی تمدن نوین اسلامی ( نگاهی انتقادی به عدم امکان سنجی صحیح  آن ) ، جستارهای سیاسی  معاصر، سال هفتم ، شماره 3 ، پاییز 1395

 

موسی نجفی

نسبت نظام مردم سالاری دینی با تمدن غرب (تمدن موجود ) و تمدن مهدوی (تمدن موعود ) –جستارهای سیاسی معاصر ، سال نهم ،شماره1،(پیاپی27)، بهار1397

 

موسی نجفی

نقش پیش فرض ها در شکل گیری مبانی نظری هویت ملی ، جستارهای سیاسی معاصر،سال ششم ،شماره 4،زمستان 1394

 

موسی نجفی

فلسفه تکامل بیداری اسلامی و جوهر افول یابنده تمدن غربی ، جستارهای سیاسی ‏معاصر، سال دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390.‏

 

موسی نجفی

ضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت ، تفاوت سطح تحلیل رسایل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ نگاری مدرن عصر پهلوی ، جستارهای سیاسی معاصر ، سال سوم ، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391

 

موسی نجفی

نظریه بیداری اسلامی بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 28، بهار 1391.

 

موسی نجفی

مراتب اندیشه آزادی در تکامل بیداری اسلامی، مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم ، شماره 31، زمستان 1391

 

موسی نجفی

سیاست اندیشی در دوران اسلامی تاریخ ایران ، پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی ، سال دوم  ، شماره 1(پیاپی 5) ، زمستان 1384

 

موسی نجفی

ادوار تاریخی و فلسفه تمدن اسلامی و نسبت آن با تاریخ تمدن غرب ، غرب شناسی بنیادی ، سال سوم ،شماره 2 ( پیاپی 6) ، پاییز و زمستان 1391

 

موسی نجفی

مؤلفه های مکتب سیاسی امام رضا (علیه السلام) در افق تمدن اسلامی ، فرهنگ رضوی سال هفتم ، شماره ۲۵ ،بهار 1398

 

 

 

 

 

موسی نجفی

مراتب اندیشه آزادی در تکامل بیداری اسلامی ، مطالعات انقلاب اسلامی سال نهم ،شماره  31 ، زمستان ۱۳۹۱

 

موسی نجفی

نقد و معرفی کتاب: تاریخ تحولات سیاسی ایران : بررسی مولفه های دین ، حاکمیت ، مدنیت و تکوین دولت - ملت در گستره ی هویت ملی ایران  ، مطالعات ملی ،شماره 16، زمستان1382

 

 

موسی نجفی

نقد و ارزیابی دموکراسی اجتماعی در اندیشه میرزای نایینی ، سیاست( دانشکده حقوق و علوم سیاسی )،شماره 32، 1373

 

موسی نجفی

بررسی سازو کار تعیین آیت الله خامنه ای به رهبری از منظر جمهوریت ،سیاست متعالیه ، دارای تاییدیه علمی و در نوبت انتشار

 

موسی نجفی

بررسی نقش فرح پهلوی در مدرنیزاسیون ایران در دوره پهلوی ، روانشناسی اجتماعی،دارای تاییدیه علمی و  در نوبت انتشار

 

 

فرهاد زیویار

کندوکاوی پیرامون اندیشه سیاسی آیت اله طالقانی حد واسط مکتب قم و نجف ، جستارهای سیاسی معاصر ،زمستان 1392، سال چهارم ، شماره 4

 

فرهاد زیویار

نقش و رویکرد آیت اله سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی در مواجهه با نهضت مشروطه ، جستارهای سیاسی معاصر، تابستان 1393،‌سال پنجم، شماره 2

 

فرهاد زیویار

بازشناسی گزاره های هرمنوتیک فلسفی و بررسی و نقد آن مجله : پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه علوم انسانی، تابستان 1393، شماره 31

 

فرهاد زیویار

تاثیر سیاستهای فرهنگی پهلوی بر بروز بحران هویت زن ایرانی (با تاکید بر نظریه تکوین و تکون هویت ملی زنان ایران) مجله : فرهنگی تربیتی زنان و خانواده ، پاییز، 1395،‌شماره 36

 

فرهاد زیویار

بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه میرزا صالح شیرازی ،تحلیل و نقد تاریخی جریان اصلاح فرهنگی در مواجهات ایران و غرب ، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام پاییز 1396، شماره 24

 

فرهاد زیویار

ماهیت مجلس عصر مشروطه در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری ،جستارهای سیاسی معاصر ،زمستان 1394، سال ششم، شماره 4

 

فرهاد زیویار

شریعت در فلسفه سیاسی ابن رشد ، پژوهش­های علم و دین،بهار و تابستان 1394، شماره 11

 

فرهاد زیویار

نوآوری­های اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در جریان­شناسی اصلاح گرایانه و اصولی دوران معاصر، جستارهای سیاسی معاصر ،بهار و تابستان 1390، سال دوم ـ شماره 1

بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه عبدالطیف شوشتری ،جستارهای سیاسی معاصر، دوره 8 شماره 25 پاییز ، 1396

 

فرهاد زیویار

تبیین تحولات اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع) نهچ البلاغه ،پژوهش­نامه علوی، دوره 8، شماره 1

 

فرهاد زیویار

تحلیلی راجع به آرا و اندیشه­های شیخ فضل­الله نوری و تأثیر آن در نهضت بیداری اسلامی ـ با تکیه بر سنت اصولی­گری متکامل مجله : جستارهای سیاسی معاصر ، پاییز و زمستان1390، سال دوم ، شماره 2

 

فرهاد زیویار

رساله عملیه سیاسی؛ چیستی و ضرور ت مجله: پژوهشهای علم و دین، دوره 9، شماره 1

 

سید رضا حسینی

  ابن رشد وبحران اندیشه در جهان اسلام ،حکمت معاصر ، شماره 4، دوره 8

 

سید رضا حسینی

نقش پیش فرض ها در شکل گیری مبانی نظری هویت ملی ، جستارهای سیاسی معاصر، سال ششم شماره چهارم ، زمستان 1394

 

سید رضا حسینی

نقد راهبردهای سیاسی- استعماری «نو و فرانو» امریکا بر مبنای بررسی و تحلیل«اسناد سفارت امریکا در ایران ، جستارهای سیاسی معاصر ،دوره 6، شماره 16، تابستان 1394

 

سید رضا حسینی

کند و کاوی پیرامون اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی حد واسط مکتب قم و نجف ، جستارهای سیاسی معاصر ،  سال چهارم، ش چهارم ،  زمستان 1392

 

سید رضا حسینی

الگوی مردم سالاری دینی و نسبت آن با بیداری اسلامی ، جستارهای سیاسی معاصر،سال دوم ، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1390

 

فریبا سادات محسنی

تأثیر دیپلماسی علم وفناوری بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدبریت در دانشگاه اسلامی،بهار وتابستان 1394

 

فریبا سادات محسنی

گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی- پژوهشی انقلاب اسلامی، بهار 1394

 

فریبا سادات محسنی

تأثیر دیپلماسی مکمل بر ارتقاءجایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی -پژوهشی سیاست دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ، 1395

 

فریبا سادات محسنی

تأثیر تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطی بر گفتمان امنیتی نظام بین الملل، نشریه علمی -پژوهشی فرهنگ ورسانه وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پاییز وزمستان،1395

 

فریبا سادات محسنی

روند اصلاحات در شورای امنیت،ایده ها،آثار احتمالی وراهبرد جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، 1395

 

عبدالمجید مبلغی

خاستگاه هرمنوتیکی دانش فقه و دیگر نظام‌های معرفتی مواجهه با نصوص. فصلنامه فقه ، 2 (1392): 118-142.

 

عبدالمجید مبلغی

روان شناسی اجتماعی تروریسم و نسبت آن با امنیت (بررسی تروریسم از منظر روان شناسی اجتماعی و تحلیل رابطه آن با امنیت)، فصلنامه آفاق امنیت ، 21 (1392): 213-242.

عبدالمجید مبلغی

سودمندگرایی سیاسی و مردم سالاری دینی ، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری جدید، 15 (1393): 29-54.

عبدالمجید مبلغی

معرفت شناسی پدیدارشناسانه اصطلاحات علوم سیاسی در مطالعات دینی؛ بررسی دشواری ها و امکان های پیش روی بهره گیری از اصطلاحات جدید علوم سیاسی در عرصه دین پژوهی، فصلنامه سیاست متعالیه ، 5 (1393): 61-82.

عبدالمجید مبلغی

نسبت زیبایی شناسی و عقلانیت ارتباطی منطق زیبایی شناسانه «عقلانیت ارتباطی» در اندیشه هابرماس و نسبت آن با «نقد قوه حکم» کانت و «هنر مدرن» آدورنو، فصلنامه پژوهش های فلسفی ، 15 (1393): 91-110

عبدالمجید مبلغی

ارائه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها، فصلنامه سیاست جهانی 4، 3 (1394): 7-34.

عبدالمجید مبلغی

"نگاهی به آرمان شهر سینوی." فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) 19، 53 (1394): 111-130.

عبدالمجید مبلغی

"فقه و دموکراسی؛ بررسی تطبیقی مطالعه معرفت شناختی امکان تطبیق فقه مشروطه بر دموکراسی مشورتی." فصلنامه سیاست 46، 2 (1395): 423-440.

عبدالمجید مبلغی

"گفتمان به مثابه روش شناسی مطالعه تمدن." فصلنامه نقد و نظر 88، 4 (1396): 83-109.

عبدالمجید مبلغی

"گفتمان به مثابه روش شناسی کارآمد در مطالعات بین الملل." فصلنامه تخصصی علوم سیاسی 14، 43 (1397): 31-53.

عبدالمجید مبلغی

"بررسی امکان و توضیح وقوع بهره گیری از روش شناسی های پست مدرن در الهیات." فصلنامه پژوهش های فلسفی 12، 23 (1397): 141-155.

عبدالمجید مبلغی

"پدیدارشناسی سقیفه بنی ساعده به مثابه یک امر سیاسی." فصلنامه سیاست متعالیه.

عبدالمجید مبلغی

"بررسی ظهور اسلام به مثابه دینی ابراهیمی در ساختار سیاسی ژئوپولوتیکال شبه جزیره عربستان." فصلنامه تاریخ اسلام.

مالک شجاعی

"علل ناکارآمدی نظام‌های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئله شر از دیدگاه دیوید گریفین." دو فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 16، 31 (1379): 65-86.

مالک شجاعی

"تحلیلی بر برنامه‌ریزی آموزشی و متون درسی دانشگاهی فلسفه در ایران." دو فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی 22، 42 (1379): 173-90.

مالک شجاعی

"دیلتای و بنیادگذاری علوم انسانی." فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 19، 77 (1392): 65-92.

مالک شجاعی

"علل ناکارآمدی نظام های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئله شر از دیدگاه دیوید گریفین." دو فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)

بتول یوسفی

  1. «بررسی و نقد دیدگاه سیدجمال­الدین‌ اسدآبادی‌ و محمد عبده در سیر استعلایی بیداری اسلامی»، «جستارهای سیاسی معاصر»

 

بتول یوسفی

«نسبت نظام مردم سالاری دینی با تمدن غرب(تمدن موجود) و تمدن مهدوی(تمدن موعود)» ، «جستارهای سیاسی معاصر»، بهار 1396.

فاطمه طاهرخانی

"بازیابی مفهوم سرمایه ی نمادین در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) " فصلنامه ی علمی-پژوهشی متین ، زمستان 1387 .

فاطمه طاهرخانی

  1. " تحلیل گفتمانی _ تاریخی بافت مشروعیتی گفتارهای سیاسی در جنگ تحمیلی " ،فصلنامه علمی_تخصصی دانشگاه باقرالعلوم

فاطمه طاهرخانی

  1. " تحلیل گفتمانی-تاریخی بافت مشروعیتی گفتارهای سیاسی در انقلاب اسلامی "
  2. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال نهم،شماره 30 ،بهار1394
  3.  

فاطمه طاهرخانی

  1. " توسعه ی سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری"، ویژه نامه ی توسعه ی سیاسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، زمستان 1390.

سید حسین حسینی

بحثی اجمالی پیرامون تحلیل نظام های اقتصادی، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول و دوم، پاییز و بهار67-1366+ مجموعه مقالات دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1369+ با اصطلاحاتی در مجله معرفت، شماره 23، سال6، شماره سوم، زمستان 1376،

سید حسین حسینی

مدخلی بر تلفیق اسلامی حوزه و دانشگاه (الگوی وحدت)، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره اول، پاییز 1368 + با اصلاحات در مجله مشکوه، شماره 36، زمستان 1371،

سید حسین حسینی

نظری بر پیشینه موضوعات دینی و اعتقادی، نشریه علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دور جدید، سال اول، شماره 2، زمستان1376

سید حسین حسینی

تحلیل مؤلفه‌های مفهومی دین، دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فلسفه دین، انجمن علمی فلسفه دین ایران، سال اول، شماره 2، 1391

سید حسین حسینی

تحلیل مبانی فلسفی وتکنولوژیکی بحران محیط زیست؛ ضرورت تولید علم دینی، دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره3 ،1392

سید حسین حسینی

عشق پژوهی؛ از خدا تا انسان، فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره33 ، زمستان1392

 

سید حسین حسینی

اخلاق اسلامی یا نظام اخلاقی در اسلام؟، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سیزدهم، شماره 29، زمستان1392

سید حسین حسینی

نگاه طبیعی به عرفان، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون وبرنامه های علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره 31، 1393

 

سید حسین حسینی

روش تحلیل مؤلفه های مفهومی تمدن، دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت معاصر، شماره 11، 1393

 

سید حسین حسینی

Relation between faith and understanding, International Journal of Review in Life sciences, Volume 4/Issue 4, Apr 2014. ISSN 2231-2930.(ISI) p-14-17  

 

سید حسین حسینی

Collective Theorizing, ,  International Journal of Review in Life sciences, Volume 4, Issue 6, Jun 2014. ISSN 2231-2930.(ISI) p1-2

 

سید حسین حسینی

Culture of Islam and Iran Proper for Comparative studies, International Journal of Review in Life sciences, Volume 4, Issue 5, May 2014. ISSN 2231-2930 (ISI) p1-3

 

سید حسین حسینی

Science production philosophy in the context of humanities, International Journal of Review in Life sciences, volum3/ Issue 4, Oct 2014. ISSN 2231-2930 (ISI) p22-26

 

سید حسین حسینی

The contemporary Islamic Awakening: movement or Revolution, International Journal of  Review in Life sciences, Volume 4, Issue 3, Mar 2014. ISSN 2231-2930 (ISI) p10

 

سید حسین حسینی

Review studies system, International Journal of Review in Life sciences, Volume 4, Issue 8, Aug 2014 ISSN 2231-2930 (ISI) p55-58

 

سید حسین حسینی

بایسته‌های ترسیم و تحلیل منطقی نظام فضایل و رذایل اخلاقی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال پانزدهم، شماره 37، زمستان 1394

سید حسین حسینی

عرفان منطقی یا منطق عرفانی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 16 ،شماره 40، تابستان 1395

سید حسین حسینی

تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال هفدهم ، شماره 6، 1396

سید حسین حسینی

آسیب شناسی نقد علوم انسانی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال هفدهم، شماره2 1396،

 

 

سید حسین حسینی

علوم انسانی در ایران؛ وضعیت کنونی و راهکارهای ارتقاء آن با بهره گیری از الگوی SWOT (با همکاری روح الله شهابی)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، سال هجدهم، شماره 2، 1397،

سید حسین حسینی

تحلیل الگوی مفهوم نقد علمی، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای عقلی نوین، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شماره 4، 1397

 

سید حسین حسینی

مفهوم­یابی؛ ضرورت تمدن پژوهی، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن (وعده چاپ)

 

سید حسین حسینی

انسان شناسی فلسفی؛ مواجهه انتقادی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی (وعده چاپ)

 

سید حسین حسینی

تهذیب اجتماعی – انسان اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی (وعده چاپ)

 

سید حسین حسینی

نقد به مثابه تربیت فرهنگی، (وعده چاپ)

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۸